Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-10 Nanexa Sommarbrev från Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Nanexa Summer letter from Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Bulletin from Nanexa’s Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Kommuniké från årsstämma i Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 9 juni 2023 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Resultat- och balansräkning godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Ando, Richard Davis, Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder och Magnus Westgren samt nyval av Jakob Dynnes Hansen. Göran Ando omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 260 000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda av bolaget, erhåller ett arvode om 130 000 kronor. Vidare utgår ett arvode till revisionsutskottets ordförande om 100 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet ett arvode om 50 000 kronor.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niclas Bergenmo kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Enligt styrelsens förslag beslutade stämman om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets aktiekapital, antal aktier och rätt att delta på stämman.

Stämman beslutade även att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

Vidare beslutade stämman att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag.

2023-06-09 Nanexa Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa has completed the planned recruitment to the Phase 1 study of NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa signs contract with leading international diabetes CRO for Phase I study with NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Redeye Redeye: Nanexa - Moments of truth closing in Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Kallelse till årsstämma i Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Notice of Annual General Meeting in Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Solid progress in development into 2023, with funding needs on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa NEX-22 preclinical data shows controlled release of liraglutide for one month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Emergers Emergers: NANEXA: 90 Second Pitch with CEO David Westberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Redeye Redeye: Nanexa Q4 2022 - A Stronger Case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Validation from Novo Nordisk positions Nanexa for an eventful year ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa’s year-end report and Q4-report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa participates at the 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arranged by the International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Novo Nordisk deal offers both scientific validation and investor-friendly financing Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Invitation to commentary regarding Nanexa's press release on 21 December 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa signs an exclusivity and evaluation agreement worth SEK 46.1 million and completes a directed share issue of SEK 17.2 million to Novo Nordisk Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa has started the Phase 1 study of NEX-20 according to plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB and VitriVax, Inc. have resolved the patent infringement lawsuit Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa receives approval to start clinical trial with NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Nomination Committee for Nanexa AB (publ) Annual General Meeting 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Charging to enter triple clinical trials in the coming year Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas Q3-rapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Speciality Pharma company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB and Vitrivax, Inc reach agreement in principle Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Emergers Emergers: NANEXA Equity Research Case Video Summary Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: New project NEX-22 to add significant daily benefits for 50m patient market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa launches NEX-22 product project to address a huge market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Global Pharmaceutical Company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Nanexa - Our Q2 Comment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa receives extended GMP-certificate for the new pilot plant Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa erhåller utökat GMP certifikat för den nya pilotanläggningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024