Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-06-17 Xintela Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-17 Xintela Xintela has completed a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 28 million Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela intends to carry out a directed share issue through an accelerated book building procedure Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Jun 2021 | Xintela

Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

XINTELA AVSER ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER GENOM ETT ACCELERERAT BOOKBUILDING-FÖRFARANDE

Lund, 2021-06-16

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION: Xintela AB (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed Bolagets avsikt att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 25 MSEK, med möjlighet att utöka nyemissionen, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Emissionen”). Syftet med den Riktade Emissionen är att finansiera start av en klinisk fas I/IIa studie för stamcellsbehandling av knäartros och inom Onkologi fortsätta prekliniska studier av Bolagets riktade antikroppar för behandling av glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Den Riktade Emissionen avses att genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2021. Den Riktade Emissionen kommer att erbjudas till professionella investerare. Bolaget har uppdragit åt Vator Securities att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen.

Xintela offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till professionella investerare om cirka 25 MSEK, med möjlighet att utöka nyemissionen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2021. Xintela har uppdragit till Vator Securities att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande i vilken teckningskursen också kommer att fastställas.

Det accelererade bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 17 juni 2021. Den Riktade Emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 17 juni 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Bolaget avser använda nettolikviden från den Riktade Emissionen till följande aktiviteter: (i) cirka 55 procent för att finansiera affärsområdet stamcellsterapi, inkluderat start av en klinisk fas I/IIa-studie på knäartrospatienter (ii) cirka 35 procent för att finansiera affärsområdet cancerterapi, inkluderat fortsättning av prekliniska studier med Xintelas riktade antikroppar i modeller för glioblastom och trippelnegativ bröstcancer (iii) cirka 10 procent för att finansiera Bolagets verksamhet och stärka Xintelas rörelsekapital.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital samt att diversifiera aktieägarbasen med kvalificerade och institutionella investerare.

I samband med den Riktade Emissionen har styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar räknat från upptagandet till handel av de nya aktierna, med sedvanliga villkor och dispenser från Vator Securities.

Rådgivare
Vator Securities har utsetts till Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Xintela med anledning av den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Xintelas nyhetsdistributör beQuoted.

Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

Ansvarig person:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se

För mer information, vänligen besök: www.xintela.se

Om Xintela

Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se . Xintelas stamaktie handlas under kortnamn XINT med ISIN-kod SE0007756903.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xintela i någon jurisdiktion, varken från Xintela eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act ”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (” Prospektförordningen ”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Xintela har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” Ordern ”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ” relevanta personer ”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Vator Securities. Vator Securities agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (” MiFID II ”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ” Produktstyrningskraven i MiFID II ”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (” EU Målmarknadsbedömningen ”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (” UK MiFIR ”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (” UK Målmarknadsbedömningen ” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ” Målmarknadsbedömningen ”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Xintelas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Xintelas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Xintelas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Vator Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Xintelas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Xintelas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-06-16-Xintela-avser-att-gora-en-riktad-nyemission-av-ak.pdf

2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on successful studies and approved GMP facility Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om studieframgångar och godkänd GMP-anläggning Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: New CEO for Xintela's subsidiary Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Ny vd för Xintelas dotterbolag Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-16 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Xintela GMP inspection for manufacturing license completed Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-09 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela reports positive results from preclinical ARDS study and new grant of 2.3 million SEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on recent successes Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om senaste tidens framgångar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela gets tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela gets patent grant in Europe for XSTEM stem cell product Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publishes results from glioblastoma antibody study Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela is preparing for progress in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela laddar för avancemang under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-19 Xintela Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK" Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Xintela Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela submits manufacturing license application Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela recruits Jeffrey Abbey to Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Arbitral award rendered in favour of Xintela in dispute with former underwriters Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintela Board recommends Maarten de Château as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela publishes interim report for the third quarter of 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-23 Xintela Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintela Board recommends Lars Hedbys as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO comments on the positive patent notice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Xintela Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2 i Xintela AB, där teckningsperioden inleds den 4 november 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Nulägesanalys av Xintela publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Status report of Xintela published Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Status report Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Nulägesanalys Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela receives 'intention to grant' decision from European Patent Office for stem cell product XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela applies for tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela reports promising results in Covid-19 project Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela's stem cells show promising results in preclinical ARDS study Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Xintela Xintela AB: BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela expands and strengthens management team Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela utökar och förstärker ledningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for quality assurance of chondrocyte-based products Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-13 Xintela Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad - utnyttjar Utökningsoptionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela om den pågående emissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela granted preliminary approval from the European Patent Office for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK från Bauerfeind Group i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela develops treatment for aggressive breast cancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Xintela Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-26 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-22 Xintela Xintela säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 18,9 miljoner kronor med konverteringsmöjlighet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Xintela Xintela AB: BioStock: Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela granted 1 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela beviljas 1 miljon kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-01 Xintela Xintela AB årsstämma - nytt datum för stämman Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela granted 2 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela beviljas 2 miljoner kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31 Rapporter Visa Stäng
2020-02-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela AB: BioStock: Flerfrontsavancemang för Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publishes positive preclinical results from equine study Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publicerar positiva prekliniska resultat från häststudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 Xintela Xintela konverterar lån om ca 8 MSEK och tar in nytt lån om 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Positiva prekliniska resultat i Xintelas glioblastomprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-11-05 Xintela Xintela erhåller lån om ca 8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-27 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-06 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Xintela publicerar resultat fran glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Xintela Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Xintela Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-15 Xintela Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Xintela Konvertering av konvertibler i Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30 Rapporter Visa Stäng
2018-10-25 Xintela XINTELA AND CATALENT TO CO-DEVELOP BRAIN CANCER THERAPY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela XINTELA BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION TILL BAUERFEIND AG OM CIRKA 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Xintela Xintela avbryter företrädesemission och avser att genomföra en riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Xintela KOMMUNIKÉ FRÅN XINTELA AB:s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAKES ROLE AS CHIEF MEDICAL OFFICER IN XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAR ROLLEN SOM CHIEF MEDICAL OFFICER I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA KNOPPAR AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA TO SPIN OUT ONCOLOGY BUSINESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Significant progress in Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Viktiga framsteg i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela signs Letter of Intent with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Xintela Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Xintela KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela prepares for oncology spinout Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Xintela Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela to collaborate with Japanese Cellseed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Xintela Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela raises 17 million SEK in debt and equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard leaves Xintela's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard lämnar Xintelas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela building own GMP-facility for stem cell production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Xintela Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela recruits Liselotte Theorell as Birector Product Development and Quality Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela participates in multi-million, government funded initiative to form a cell and gene therapy research center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela tecknar samförståndsavtal med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela signs memorandum of understanding with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Xintela Kommunikè från Xintelas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard nominated as new board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela strengthens business development and reorganizes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Xintela Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Xintela Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-30 Xintela Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela reports positive preclinical results in cancer project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintela's stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
8 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
31 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 May 2018 | Årsstämma 2017
30 May 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Sep 2018 | Extrastämma 2018
28 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årsstämma 2018
28 May 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
1 Jun 2020 | Årligutdelning
9 Jun 2020 | Årsstämma 2019
10 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
10 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 Jul 2021 | Extrastämma 2021
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Jan 2022 | Extrastämma 2022
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
6 May 2022 | Årsstämma 2021
9 May 2022 | Årligutdelning
20 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022