Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-25 Verisec Verisec: Energibolag i fokus med nytt avtal för Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Verisec Verisec: Analysguiden: Fokus på Freja eID - stark kundtillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Verisec Verisec: Freja eID nu tillgänglig i Huawei AppGallery Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Verisec DNB Markets - Verisec: Going through changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Verisec Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Verisec Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 7 May 2020 | Verisec

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 (28,1) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,9 (-2,6) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10,3 (-6,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (-2,5) MSEK
 • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 6,0 (27,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,11 (-1,24) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020

 • JANUARI: Freja eID+ kommer bli ny identifieringsmetod för inloggning till AFA Försäkrings FoU-portal som forskare använder för att ansöka om finansiering.

 • JANUARI: Videoslots Ltd, ett av världens största internetkasinon, valde Freja eID som ID-lösning på den nordiska marknaden.

 • JANUARI: Verisec utökade användningsområdet för Freja eID med den nya funktionen Organisations eID – en unik e-tjänstelegitimation i vilken användare nu kan skilja på det de gör privat och i tjänsten i en och samma mobila e-legitimation.

 • JANUARI: Verisec ingick partneravtal med multinationella Microsoft. Inom avtalets ramar kommer man att ägna sig åt gemensam affärsutveckling där Freja eID har en central roll.

 • JANUARI: Verisec tecknade avtal med Casino Cosmopol AB om att göra ett pilotprojekt där Freja eID används för fysisk identifiering av besökare till kasinot.

 • JANUARI: ATG lanserade identifiering med Freja eID. Nu kan spelkunder använda Freja eID som inloggningsmetod till onlinespel hos ATG Häst, Sport och Casino.

 • FEBRUARI: Verisec AB slöt avtal gällande Freja eID med brittiska Addreax Group Ltd som står bakom Studentkortet och appen STUK. Nu kan Studentkortets användare registrera sig och logga in med Freja eID.

 • FEBRUARI: Post- och telestyrelsen beviljade bidrag till Verisec för genomförandet av en förstudie med projektet ”e-legitimation med delad kontroll”. Syftet med projektet är att genom Freja eID motverka digitalt utanförskap och bidra till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

 • MARS: Karlstads kommun gick live med Freja eID+. Karlstads drygt 93 000 invånare kan därmed identifiera sig med Freja eID+ för åtkomst till kommunens e-tjänster.

 • MARS: För att minimera trösklarna för fler organisationer att, i den rådande situationen med Corona-viruset, möjliggöra distansarbete på kort varsel erbjöd Verisec nya kunder att kunna använda Freja eID kostnadsfritt under ett kvartal.

 • MARS: Uddevalla kommun skrev avtal med Verisec om att göra ett pilotprojekt där Freja eID och funktionen Organisations eID används för kommunanställda.

 • MARS: Freja eID påvisar en kraftig ökning av kunder – eller så kallade förlitande parter. Vid tidpunkten för pressmeddelandet hade 177 kunder och partners anslutit sig till Freja eID och de återfinns inom såväl offentlig som privat sektor.

 • MARS: Svensk Travsport AB tecknade avtal med Verisec. Deras användare kommer kunna använda Freja eID för nyregistrering samt för att logga in på Sportappen.

 • MARS: Verisec har utvecklat en lösning som förenklar för organisationer att logga in till Microsofts molntjänster, som Office 365 och Azure, med Freja eID. Detta för att möta den stora efterfrågan som uppstått kring säkert distansarbete i den rådande Corona-situationen.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • APRIL: Den 6 april påbörjades en effektivisering och omorganisation inom Verisec. I huvudsak fanns två skäl till åtgärderna; dels för att agera i förhållande till de konsekvenser som Corona-pandemin gett upphov till på de finansiella marknaderna och dels för att öka fokus på Freja eID.

 • APRIL: Den 23 april togs nästa steg i Verisecs effektivisering och omorganisering, genom att styrelsen ingick avtal om att avyttra dem av styrelsen bedömda mindre strategiska verksamhetsdelar för 48,0 MSEK före kostnader i samband med avyttring. Styrelsen har inhämtat en fairness opinion från BDO. Avyttringen sker via ett nybildat helägt dotterbolag som överlåts till närstående till Verisec, varför Verisecs styrelse beslutade att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionen. I kombination med de aviserade effektiviseringarna är det styrelsens bedömning att Verisec kommer ha förutsättningar att nå lönsamhet utan att något nytt kapitaltillskott kommer att krävas. Extra bolagsstämma för att godkänna avyttringen avses att hållas den 11 maj 2020. För resultat- och balansräkning proforma se Not 8 i denna delårsrapport.

 • APRIL: Arbetsförmedlingen gick live med Freja eID+. Nu är Freja eID+ tillgänglig för arbetssökande som vill logga in och utföra ärenden på Arbetsförmedlingens webbplats.

KOMMENTAR FRÅN VD

Verisec har varit verksamma sedan 2002, med flera verksamhetsområden som utvecklats över tiden. Vår ambition har från starten varit att bygga ett internationellt skalbart teknikföretag som bidrar till den digitala revolutionen med hjälp av säkra digitala identiteter. Denna ambition har tagit oss över flera världsdelar och med ett flertal olika verksamhetsområden. Men när vi påbörjade arbetet med Freja eID för några år sedan kände vi att vi hade funnit vårt kall.

All den kunskap om tekniken vi samlat på oss och all den erfarenhet från marknaden vi hade fått med oss tog vi in i projektet när vi skapade den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID. Det skulle visa sig att vår magkänsla var rätt och att timingen var perfekt. Efter att ha etablerat oss framgångsrikt i Sverige ser vi nu hur många andra länder i världen står på tröskeln till att börja använda e-legitimationer.

Att ha haft en bred verksamhet i flera länder har därmed tjänat oss väl. Samtidigt har det inneburit höga overheadkostnader och ett bristande fokus. Synergierna har inte varit tydliga och det har med tiden blivit allt mer uppenbart att det är i Freja eID som den stora tillväxtpotentialen finns. Diskussionen om att avyttra en eller flera delar av verksamheten har pågått under en längre tid, och under kvartalet skapades förutsättningarna för en avyttring av två verksamhetsområden, detta för att skapa fokus för vad vi ser som vår kärnverksamhet. Beslut om att godkänna avyttringen kommer att fattas på en extra bolagsstämma den 11 maj.

Med en uppseglande Covid-19-pandemi under kvartalet, stod det relativt snabbt klart att världen genomgår en av de största ekonomiska kriserna i modern tid och ingen kan förutse hur detta kommer att utvecklas. Under dessa förutsättningar var det viktigt att säkerställa Verisecs långsiktiga förmåga att agera.

Ur ett rent affärsperspektiv har Covid-19 och social distansering kraftigt bidragit till att behovet av distansarbete och stark identifiering mot digitala tjänster har ökat. Detta gäller inte minst för offentliga organisationer såsom kommuner, regioner och skolor. Införsäljning och avtalsteckning har således påverkats positivt av det rådande läget och den underliggande efterfrågan för Freja eID är fortsatt mycket stark. Under innevarande år planeras även ett antal aktiviteter med syfte att öka tillströmningen av användare, det nästa naturliga steget efter att vi nu har nått en kritisk massa av tjänster i Freja eID; närmare 180 företag, kommuner, myndigheter och regioner.

Lansering av en nationell infrastruktur kräver satsningar under en längre tid och förutsätter en stabilitet i förhållande till finansiering. Aktiemarknaden har under satsningen på Freja eID varit en viktig källa för finansiering. Covid-19 skapade en stor oro på finansmarknaden, vilket föranledde beslutet att genomföra en effektivisering i kombination med en omorganisation för att minska kostnaderna. Därmed minskas också beroendet av extern finansiering. Den planerade avyttringen av verksamhetsområden bidrar inte bara med finansiell stabilitet och ett tydligt fokus på Freja eID, den möjliggör även en del av dessa effektiviseringar.

Sammantaget skapar detta den trygghet vi behöver för att säkerställa den höga tillväxt- och innovationstakt vi har för Freja eID. Verisecs historia började redan 2002 och trots att jag har varit med ända från början känns det som att det vi gör nu inte bara är att skriva ett nytt kapitel, det känns som vi börjar på en ny och ännu mer intressant berättelse.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 7 maj 2020 kl. 07.30 CEST.

2020-04-29 Verisec Verisec: Arbetsförmedlingen är nu live med Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Verisec Kallelse till extra bolagsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Verisec Verisec renodlar verksamheten kring Freja eID och avyttrar flera verksamhetsdelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Verisec Kallelse till årsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Verisec Verisec effektiviserar och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Verisec Verisecs årsredovisning för 2019 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Verisec Verisec: Freja eID nu integrerat med Office 365 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Verisec Verisec: Svensk Travsport löser identitetsfrågan med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Verisec DNB Markets - Verisec: Freja eID momentum building up... Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Verisec Verisec: Kraftig ökning av kunder i Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Verisec Verisec: Uddevalla kommun väljer Freja eIDs tjänstelegitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-19 Verisec Verisec: Freja eID underlättar för distansarbete med gratis användning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Verisec Verisec: Karlstads kommun live med Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Verisec Verisec får innovationsbidrag för Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Verisec Verisec: Analysguiden: Nyheter visar på potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Verisec DNB Markets - Verisec: Freja eID - worth the wait Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 Verisec Verisec: Freja eID blir ID-metod för studenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Verisec Verisec: ATG lanserar identifiering med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Verisec Verisec: Freja eID gör pilotprojekt för fysisk identifiering med Casino Cosmopol Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Verisec Verisec i partneravtal med Microsoft gällande Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Verisec Verisec: Freja eID lanserar unik mobil e-tjänstelegitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Verisec Verisec: Videoslots.com väljer Freja eID som ID-lösning för Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 Verisec Verisec: Freja eID+ blir ny ID-metod i AFA Försäkrings FoU-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Verisec Verisec: Freja eID+ blir ID-metod för e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Verisec Verisec: Samverkansgruppen CESAM-H väljer Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Verisec Verisec: Freja eID+ ger medborgare åtkomst till 1177.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Verisec Verisec AB (publ) i samarbete med DNB kring uppdragsanalys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Verisec Verisec: Analysguiden: Freja eID hos fler och fler Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 Verisec Verisec: Freja eID möjliggör säker lösenordsåterställning i nya Solo Reset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Verisec Verisec: IT Omsorg erbjuder vårdgivare framtidssäkrade Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Verisec Verisec: Sveriges största spelbolag nu live med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Verisec Verisec: Freja eID gör Visma Consultings lösning heltäckande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Verisec Verisec lanserar ny teknik för snabbare expansion av Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-10 Verisec Verisec: Lunds universitet väljer Freja eID Plus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Verisec Redeye: Verisec - Impressive growth intact Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 Verisec Verisec: Freja eID är nu aktiv i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Verisec Verisec: Analysguiden: Fortsatt bra tillväxt i kv2 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Verisec Verisec: Freja eID lanserar första steget till nästa generations ID-handling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 Verisec Verisec sluter samarbetsavtal med Pulsen Integration AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Verisec Verisec: Vinnova beviljar stöd till två Freja eID-innovationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-11 Verisec Nynäshamns kommun väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Verisec Sex svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Verisec Redeye: Verisec - Good momentum Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Verisec Freja eID+ ett steg närmare att bryta Sveriges beroende av en enskild e-legitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Verisec En av Sveriges största apotekskedjor väljer Freja eID+ som e-tjänstelegitimation till sin personal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli - 30 september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Verisec ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Verisec Verisec välkomnar elever, lärare och föräldrar att använda Freja eID för inloggning till lärplattformen Vklass Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Verisec Freja eID blir del av den globala identitetsplattformen Global Identity Integrator från DevCode Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Verisec Verisec sluter avtal med CGI Group Inc som öppnar upp sin IdP-tjänst för e-legitimationen Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Verisec Verisec ansöker om att anmäla sin nationella eID lösning Freja eID Plus för användning inom eIDAS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Verisec Verisec utökar ledningsgruppen med driftansvarig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Verisec Nytt statligt avtal förenklar för medborgare och myndigheter att välja Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Verisec Redeye: Verisec - A good quarter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Verisec Utnyttjande av teckningsoptioner i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Verisec Verisec lanserar gratis ID-skydd lagom till bedragarnas högsäsong Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Verisec Verisec välkomnar Boplats Sveriges användare till Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 Verisec Riksidrottsförbundet väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 Verisec Signicat ingår partnerskap med Verisec för att erbjuda Freja eID över hela Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Verisec Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Verisec Verisec inleder långsiktigt samarbete med Curity med fokus på e-legitimationstjänsten Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Verisec Freja eID lanserar gratis e-legitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Verisec Ny rapport: Lösenord hotar digitaliseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Verisec Redeye: Verisec - The key to growth Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-03 Verisec Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Verisec Verisec byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Verisec Redeye: Verisec - The key to growth Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Verisec Freja eID förbereder lansering av gratis ID-Skydd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Verisec Nexus Group integrerar Freja eID i sin inloggningsplattform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Verisec Verisecs årsredovisning för 2017 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Verisec Kallelse till årsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Verisec Svensk e-identitet ansluter sina tjänster till Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Verisec Tieto lanserar ny underskriftstjänst med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Verisec Verisec inleder långsiktigt samarbete med Consid med fokus på e-legitimationstjänsten Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Verisec Södertälje blir första kommun att välja Freja eID för anställda och medborgare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Verisec Freja eID eliminerar lösenordskrångel och säkrar identifieringen för PictureMyLife-användare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Verisec Verisec välkomnar Resurs Bank som ny kund på den nordiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Verisec Verisec vill göra Freja eID+ till den första svenska e-legitimationen i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-17 Verisec Freja eID+ blir första mobila e-legitimationen att godkännas av E-legitimationsnämnden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Verisec Kraftig kundtillväxt för Verisec i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-15 Verisec Verisecs europeiska patentansökan om delade hemligheter har beviljats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Verisec Freja eID öppnar för över en miljon användare från laget.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-17 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-15 Verisec Freja eID lanseras för Sveriges studenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-09 Verisec Verisec tar hem avtal med Latinamerikansk utvecklingsbank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-28 Verisec Svenska Försäkringsfabriken väljer Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
7 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årligutdelning
11 May 2020 | Extrastämma 2020
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner