Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-19 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Solid Value Case Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Tillväxten taggar tillfälligt ned något Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster går över till IFRS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | TagMaster

TagMaster AB: TagMaster går över till IFRS

Pressmeddelande Stockholm, 29 april, 2020

Styrelsen i TagMaster har beslutat att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2019. Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är delårsrapporten för första kvartalet 2020 som kommer att offentliggöras den 29 april 2020 kl. 8.30 CET.

 Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Koncernen har valt att tillämpa följande undantag:

  • IFRS 3 har inte tillämpats på förvärvsanalyser som upprättats innan övergångsdatumet
  • Leasingskulder har värderats till nuvärdet av återstående leasingavgifterna, diskonterad med den marginella upplåningsräntan vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Det som främst har påverkat redovisningen är:

  • Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill
  • Aktivering av utvecklingsutgifter
  • Redovisning av operationella leasingavtal i koncernens balansräkning
  • Redovisning av förmånsbestämda planer
  • Tillämpning av IFRS 3 på förvärvsanalysen hänförlig till förvärvet av Sensys Networks Inc

Nedan presenteras och kvantifieras de bedömda effekterna på koncernens resultat, eget kapital och balansomslutning vid övergången till IFRS för koncernen.

Effekt på resultat och eget kapital

Effekt vid övergång till 2019 2019 2019 2019
IFRS (TSEK) jan-mars april-juni juli-sept okt-dec
Balanserade 920 1 162 1 735 3 342
utvecklingsutgifter
Förändring förmånsbestämda – – – 233
pensionsplaner
Förvärvskostnader (Sensys – -4 148 – 0
Networks Inc)
IFRS 16 justering 34 53 148 142
Återföring avskrivningar 2 416 3 786 9 620 9 768
goodwill
Avskrivningar på 0 -1 161 -3 534 -3 839
immateriella tillgångar
Effekt på 3 370 -308 7 969 9 646
rörelseresultatet
Finansnetto -76 -61 -246 -241
Uppskjuten skatt -141 -147 -249 -1 167
Effekt på periodens 3 153 -516 7 474 8 238
resultat

Omräkningsdifferens -9 -57 248 -284
Omvärdering av – – – -241
nettopensionsförpliktelsen
Skatt på ovanstående – – – 60
Effekt på eget kapital 3 144 -573 7 722 7 773

Effekt på öppningsbalans 2019-01-01
Balanserade utvecklingsutgifter 4 026
Uppskjuten skatt på balanserade utvecklingsutgifter -927
Avsättning förmånsbestämda pensionsplaner -3 123
Uppskjuten skatt på pensionsavsättningar 812
Summa justeringar i eget kapital 788

Förvärv av Sensys Networks Inc

Den 13 juni förvärvades 100% av aktierna i det amerikanska bolaget Sensys Networks Inc för en köpeskilling om 162 275 TSEK. Förvärvet har skett efter tidpunkten för övergången till IFRS varför förvärvsanalysen har upprättats i enlighet med IFRS 3. Hela ersättningen har överförts genom likvida medel och förvärvsrelaterade utgifter uppgår till  4 148 TSEK och har redovisats som övriga kostnader i resultaträkningen. De tillgångar och skulder som redovisats till följd av förvärvet är följande:

Verkligt värde K3 Verkligt värde Effekt vid övergång till IFRS
IFRS 3
Anläggningstillgångar
Balanserade – 30 487 30 487
utvecklingsutgifter
Kundrelationer – 57 163 57 163
Varumärken – 6 669 6 669
Övriga långfristiga 448 448 –
fordringar
Materiella 286 286 –
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar –
Varulager 19 645 19 645 –
Kundfordringar 22 894 22 894 –
Övriga kortfristiga 29 072 29 077 –
fordringar
Likvida medel 24 475 24 475 –
Långfristiga skulder –
Övriga avsättningar -2 429 -2 429 –
Kortfristiga skulder –
Leverantörsskulder -22 427 -22 427 –
Övriga kortfristiga -51 020 -51 020 –
skulder
Identifierbara 20 944 115 268 94 319
tillgångar och
skulder, netto
Överförd ersättning 166 423 162 275 -4 148
Goodwill 145 479 47 007 -98 472

Notera att ovanstående förvärvsanalys är preliminär och kan komma att justeras.

IFRS 16 effekt på balansomslutningen

Koncernens leasingåtaganden består främst av hyresavtal avseende lokalerna i Kista, Paris, Toulouse och Berkeley. För återstående leasingåtaganden har koncernen redovisat nyttjanderätter per 1 januari 2019 om 12,9 MSEK och leasingskulder på 12,9 MSEK. Per 31 december 2019 har koncernen nyttjanderätter om 22,1 MSEK och leasingskulder på 22,3 MSEK, varav kortfristig del av leasingskulden uppgår till 7,5 MSEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Margaretha Narström CFO, +46 8-6321975, margaretha.narstrom@tagmaster.com         

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA – under varumärkena TagMaster och Sensys Networks – med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.sewww.tagmaster.com

2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar ny RFID-läsare för parkering och accesskontroll - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches a new RFID reader for parking and access control - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 TagMaster TagMaster AB: TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: Förtydligande angående TagMasters besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches cost savings program to manage the effects of COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Narrowing Valuation Gap Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Friska Tag i Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Year End Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its UK organization further Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: TagMasters Valberedning för 2020 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: The TagMaster Nominating committee for 2020 is confirmed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster receives order for delivery of RFID systems to toll stations in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster får order om leverans av RFID-system till vägtullstationer i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster erhåller nytt patent i USA gällande vägtullslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster granted new patent in the USA regarding toll solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Margin of Safety Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster gör inbrytning på den tyska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster is breaking into the German market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Fortsatt stor uppsida i aktien Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster levererar till projekt i tre större städer i Gulfområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster in deployments in three major cities in the Gulf Area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster förstärker organisationen genom att rekrytera marknadsdirektör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its organization with hiring a Marketing Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - En sak i taget Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster owned Balogh receives a further order on their new SIL 4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster ägda Balogh får ytterligare order på sin nya SIL4 produkt plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - I väntan på förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Redeye: Tagmaster - Improvements expected Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Year End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Delårsrapport januari till december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 TagMaster Redeye initiates coverage of TagMaster Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - Redo för nya Tag Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Interim report January to September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Delårsrapport januari till september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Leverans av 400 ANPR-kameror för att förenkla trafikflöden och parkeringstillgänglighet vid 30 norska flygplatser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Traffic flow and Parking access control simplified by use of TagMaster ANPR cameras in 30 Norwegian airports Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-02 TagMaster Storägare köper fler aktier i TagMaster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMasters dotterbolag CA Traffic får tilläggsorder för Smart City-lösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMaster subsidiary CA Traffic receives extension order on Smart City solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster Kompletterande pressmeddelande avseende TagMasters förvärv av franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster förvärvar franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster acquires the French IoT specialist Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Interim report January to June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster får en betydelsefull order på sin nya RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster has received a significant order for the new RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 TagMaster TagMaster byter till Erik Penser Bank som Certified Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Interim report January to March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Delårsrapport januari till mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 TagMaster Valberedningen i TagMaster reviderar sitt förslag till styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster ägda Balogh får order på sin nya SIL4 produktplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster owned Balogh receives order on their new SIL4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster ägda CitySync får order på ANPR lösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster owned CitySync receives orders on ANPR solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Bokslutskommuniké för TagMaster AB januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Year end report for TagMaster AB January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster closes acquisition of Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster slutför förvärv av Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster TagMasters Valberedning för 2018 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster The TagMaster Nominating committee for 2018 is confirmed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Delårsrapport januari till september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Interim report January to September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster intent to acquire Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Interim report January to June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
12 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner