Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-19 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Solid Value Case Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Tillväxten taggar tillfälligt ned något Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 29 Apr 2020 | TagMaster

TagMaster AB: Delårsrapport januari till mars 2020

Pressmeddelande Stockholm, 29 april, 2020

Robust utveckling trots utmanande affärsklimat

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 79,9% till 78,9 MSEK (43,8)
  • Justerad EBITDA ökande under första kvartalet med 9,5% till 6,9 MSEK (6,3), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,8% (14,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (4,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -4,9% (9,6)
  • Periodens resultat uppgick till -8,7 MSEK (3,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (5,3)
  • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen negativt från mitten av mars och åtgärder har vidtagits avseende alla delar av verksamheten för att parera effekterna av coronaviruset.
  • TagMaster har från och med den första januari 2020 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Denna rapport är den första som upprättas enligt IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 6.

Belopp i TSEK 2020 2019 R12M 2019
jan-mars jan-mars april-mars helår
Nettoomsättning 78 861 43 848 297 968 262 955
Nettoomsättningstillväxt, 79,9 -23,0 63,3 34,5
%
Bruttomarginal, % 65,4 66,7 66,2 66,6
Justerad EBITDA 6 905 6 264 36 701 36 060
Justerad EBITDA-marginal, 8,8 14,3 12,3 13,7
%
EBITDA-marginal, % 2,8 14,3 6,2 8,5
Soliditet, % 56,3 60,9 0,0 0,0
Kassaflöde från den 2,5 5,3 1,1 3,9
löpande verksamheten, MSEK
Nettoskuld/justerad 0,0 1,2 1,1
EBITDA, ggr (rullande 12
månader)
Antal anställda vid 115 80 116 115
periodens utgång

Se sidorna 36 – 37 för beskrivning och avstämning av nyckeltal

VD kommentar

Vi ser tillbaka på ett kvartal där det mesta har överskuggats av att hantera effekterna av Covid-19. Vårt fokus har varit att trygga säkerhet och hälsa för våra medarbetare, upprätthålla leveranser till våra kunder och säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Min övertygelse att vi tillsammans, medarbetare och samarbetspartners, kommer att kunna vara rätt positionerade när marknaden väl vänder igen.

Under kvartalets inledande två månader påverkades verksamheten inte i någon väsentlig utsträckning av Covid -19 med undantag för smärre leveransproblem från Kina. Sedan mitten av mars har vi märkt tydliga tendenser på minskad aktivitet på grund av nedstängningar och restriktioner på alla våra huvudmarknader. 

Vi har under sedan mitten av kvartalet vidtagit flertalet åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att utvärdera och implementera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder. Majoriteten av våra medarbetare är sedan början av april korttidspermitterade och arbetar ca 60% av normal arbetstid. Vi har även initierat effektiviseringsåtgärder och kostnadsminskningar för att förbereda oss på en tuffare situation framöver men vi fortsätter även att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vi analyserar löpande situationen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om nödvändigt.

För att öka vår transparens och ge en tydligare bild av TagMaster kommer koncernen från och med detta kvartal att redovisas i två affärssegment, Europa och USA.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 78,9 Mkr, en ökning med 80% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Den kraftiga ökningen förklaras främst av förvärvet av amerikanska Sensys Networks (segment USA) som blev klart i juni 2019. Den organiska tillväxten i den europeiska delen (segment Europa) uppgick till ca 10% vilket är samma starka tillväxtnivå som i fjärde kvartalet 2019. Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 65,4% och med en justerad EBITDA på 6,9 Mkr vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,8 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit positiv och uppgick till 2,5 Mkr och solideten är god med en nivå på 56,3%.

Vår Traffic solution affär stod för 80% av vår försäljning emedan Rail solution stod för 20%.

TagMaster är idag väl positionerade på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet även i svåra tider som dessa.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för gransknings av bolagets revisor.

Finansiell kalender

16 juli 2020: Delårsrapport andra kvartalet

22 oktober 2020: Delårsrapport tredje kvartalet

28 januari 2021: Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950,jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA – under varumärkena TagMaster och Sensys Networks – med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se  www.tagmaster.com

2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster går över till IFRS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar ny RFID-läsare för parkering och accesskontroll - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches a new RFID reader for parking and access control - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 TagMaster TagMaster AB: TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: Förtydligande angående TagMasters besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches cost savings program to manage the effects of COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Narrowing Valuation Gap Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Friska Tag i Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Year End Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its UK organization further Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: TagMasters Valberedning för 2020 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: The TagMaster Nominating committee for 2020 is confirmed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster receives order for delivery of RFID systems to toll stations in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster får order om leverans av RFID-system till vägtullstationer i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster erhåller nytt patent i USA gällande vägtullslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster granted new patent in the USA regarding toll solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Margin of Safety Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster gör inbrytning på den tyska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster is breaking into the German market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Fortsatt stor uppsida i aktien Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster levererar till projekt i tre större städer i Gulfområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster in deployments in three major cities in the Gulf Area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster förstärker organisationen genom att rekrytera marknadsdirektör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its organization with hiring a Marketing Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - En sak i taget Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster owned Balogh receives a further order on their new SIL 4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster ägda Balogh får ytterligare order på sin nya SIL4 produkt plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - I väntan på förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Redeye: Tagmaster - Improvements expected Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Year End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Delårsrapport januari till december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 TagMaster Redeye initiates coverage of TagMaster Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - Redo för nya Tag Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Interim report January to September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Delårsrapport januari till september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Leverans av 400 ANPR-kameror för att förenkla trafikflöden och parkeringstillgänglighet vid 30 norska flygplatser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Traffic flow and Parking access control simplified by use of TagMaster ANPR cameras in 30 Norwegian airports Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-02 TagMaster Storägare köper fler aktier i TagMaster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMasters dotterbolag CA Traffic får tilläggsorder för Smart City-lösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMaster subsidiary CA Traffic receives extension order on Smart City solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster Kompletterande pressmeddelande avseende TagMasters förvärv av franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster förvärvar franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster acquires the French IoT specialist Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Interim report January to June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster får en betydelsefull order på sin nya RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster has received a significant order for the new RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 TagMaster TagMaster byter till Erik Penser Bank som Certified Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Interim report January to March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Delårsrapport januari till mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 TagMaster Valberedningen i TagMaster reviderar sitt förslag till styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster ägda Balogh får order på sin nya SIL4 produktplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster owned Balogh receives order on their new SIL4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster ägda CitySync får order på ANPR lösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster owned CitySync receives orders on ANPR solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Bokslutskommuniké för TagMaster AB januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Year end report for TagMaster AB January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster closes acquisition of Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster slutför förvärv av Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster TagMasters Valberedning för 2018 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster The TagMaster Nominating committee for 2018 is confirmed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Delårsrapport januari till september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Interim report January to September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster intent to acquire Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Interim report January to June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
12 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner