Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-19 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Solid Value Case Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Tillväxten taggar tillfälligt ned något Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster går över till IFRS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar ny RFID-läsare för parkering och accesskontroll - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches a new RFID reader for parking and access control - XT-5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 27 Mar 2020 | TagMaster

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 27 mars 2020

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. 
Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, (”Bolaget”), till årsstämma onsdagen den 29 april 2020, kl. 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. 
 
Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 31 mars 2020 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2020. 
 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

  •     Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 23 april 2020;
  •     Dels anmäla sitt deltagande senast den 23 april 2020, till TagMaster

  • Per brev under adress: 

         TagMaster AB
         Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista
         Att. Maria Nordgren

  • Per e-mail: aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 23 april 2020. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Bolaget att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer erbjudas. Planerade anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd som beräknas till cirka 30 minuter. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande kommer att närvara fysiskt och koncernens ledande befattningshavare kommer närvara i begränsad omfattning. Aktieägare som är sjuka, haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta, utan uppmanas närvara via ombud.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande för stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av förslag till dagordning
5.    Val av en eller två protokolljusterare
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    VDs presentation
8.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
9.    Beslut
       a.    Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
       b.    Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
       c.    Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10.    Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11.    Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande
12.    Val av revisor
13.    Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen
14.    Beslut om ändring av bolagsordningen
15.    Stämmans avslutande 

Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Tomas Brunberg, Jean Francois Paumelle, Marie-Louise Gefwert (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande) jämte Didrik Hamilton som adjungerad i egenskap av fjärde största ägare, föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019.
Valberedningens förslag (punkt 10-13)
Punkt 10:
Arvode föreslås utgå till styrelsen med 850 000 (850 000) kronor, att fördelas med 350 000 (350 000) kronor till ordföranden och 125 000 (125 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 11:
Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Juan Vallejo jämte Margareta Hagman som ny ordinarie ledamot, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Margareta Hagman, född 1966, har en kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro Universitet. Margareta har 23 års erfarenhet från BioGaia AB, noterad på Nasdaq Stockholm, som bl.a vice verkställande direktör och CFO med ansvar för redovisning och revision, finansiering, investerarrelationer, marknadsmissbruks- och bolagsstyrningsfrågor. Margareta har även erfarenhet från flertalet tidigare styrelseuppdrag och är bl.a styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB sedan 2016.

Punkt 12:
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2021 att till Bolagets revisor väljs Mazars SET Revisionsbyrå, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:
Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna skall utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer, riktlinjer för uppdragsersättningar samt principer för utseende av valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida lagändringar. Förslaget innebär att bolagsordningens punkt 11 ändras från sin nuvarande lydelse:

11. Aktieägares rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Till följande lydelse:

11. Aktieägares rätt att deltaga på stämman 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 15 april 2020 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Kopior av samtliga handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

Stockholm i mars 2020
TagMaster AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, 08-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Traffic Solutions och Rail Solutions – under varumärkena TagMaster och Sensys Networks – med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, och i USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.sewww.tagmaster.com

2020-03-26 TagMaster TagMaster AB: TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: Förtydligande angående TagMasters besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster launches cost savings program to manage the effects of COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 TagMaster TagMaster AB: TagMaster lanserar besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Narrowing Valuation Gap Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Friska Tag i Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Year End Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its UK organization further Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: TagMasters Valberedning för 2020 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 TagMaster TagMaster AB: The TagMaster Nominating committee for 2020 is confirmed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster receives order for delivery of RFID systems to toll stations in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 TagMaster TagMaster AB: TagMaster får order om leverans av RFID-system till vägtullstationer i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster erhåller nytt patent i USA gällande vägtullslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 TagMaster TagMaster AB: TagMaster granted new patent in the USA regarding toll solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 TagMaster TagMaster AB: Redeye: TagMaster - Margin of Safety Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster gör inbrytning på den tyska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 TagMaster TagMaster AB: TagMaster is breaking into the German market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - Fortsatt stor uppsida i aktien Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster levererar till projekt i tre större städer i Gulfområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-26 TagMaster TagMaster AB: TagMaster in deployments in three major cities in the Gulf Area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster förstärker organisationen genom att rekrytera marknadsdirektör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 TagMaster TagMaster AB: TagMaster strengthens its organization with hiring a Marketing Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 TagMaster TagMaster AB: Penser Access: TagMaster - En sak i taget Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Interim report January to June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 TagMaster TagMaster AB: Delårsrapport januari till juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster owned Balogh receives a further order on their new SIL 4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 TagMaster TagMaster AB: TagMaster ägda Balogh får ytterligare order på sin nya SIL4 produkt plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - I väntan på förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-28 TagMaster Redeye: Tagmaster - Improvements expected Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Year End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 TagMaster Delårsrapport januari till december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 TagMaster Redeye initiates coverage of TagMaster Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 TagMaster Penser Access: TagMaster - Redo för nya Tag Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Interim report January to September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 TagMaster Delårsrapport januari till september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Leverans av 400 ANPR-kameror för att förenkla trafikflöden och parkeringstillgänglighet vid 30 norska flygplatser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 TagMaster Traffic flow and Parking access control simplified by use of TagMaster ANPR cameras in 30 Norwegian airports Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-02 TagMaster Storägare köper fler aktier i TagMaster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMasters dotterbolag CA Traffic får tilläggsorder för Smart City-lösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 TagMaster TagMaster subsidiary CA Traffic receives extension order on Smart City solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster Kompletterande pressmeddelande avseende TagMasters förvärv av franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster förvärvar franska IoT specialisten Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 TagMaster TagMaster acquires the French IoT specialist Hikob Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Interim report January to June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster får en betydelsefull order på sin nya RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 TagMaster TagMaster has received a significant order for the new RFID RailTag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 TagMaster TagMaster byter till Erik Penser Bank som Certified Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Interim report January to March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 TagMaster Delårsrapport januari till mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 TagMaster Valberedningen i TagMaster reviderar sitt förslag till styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster ägda Balogh får order på sin nya SIL4 produktplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 TagMaster TagMaster owned Balogh receives order on their new SIL4 product platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 TagMaster TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster ägda CitySync får order på ANPR lösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 TagMaster TagMaster owned CitySync receives orders on ANPR solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Bokslutskommuniké för TagMaster AB januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 TagMaster Year end report for TagMaster AB January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster closes acquisition of Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 TagMaster TagMaster slutför förvärv av Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster TagMasters Valberedning för 2018 fastställd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 TagMaster The TagMaster Nominating committee for 2018 is confirmed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Delårsrapport januari till september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 TagMaster Interim report January to September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 TagMaster TagMaster intent to acquire Magsys in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Delårsrapport januari till juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-14 TagMaster Interim report January to June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
12 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner