Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 februari 2023, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 3 februari 2023,

dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 3 februari 2023. 

Anmälan kan ske via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2023”, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller via e-post till info@nyttobostader.sesenast fredagen den 3 februari 2023. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se). Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 3 februari 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av nytt antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Emma Norburg utses till ordförande vid stämman.

Val av justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att stämman väljer en eller två personer som föreslås av ordföranden på stämman och som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget, att justera protokollet från stämman.

Fastställande av nytt antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter (punkt 7)

Bolagets årsstämma den 25 maj 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

Då Gunilla Högbom i november 2023 beslutade att utträda ur styrelsen, föreslår valberedningen att stämman ska fatta beslut om att antalet bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter i stället ska vara fem (5) stycken utan suppleanter, dvs. det antal styrelseledamöter som styrelsen nu består av.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Personuppgifter

För information om hur Svenska Nyttobostäder AB (publ) behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). 

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm och på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se), samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 

_____________________
Stockholm i januari 2023
Svenska Nyttobostäder AB (publ)
Styrelsen

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter - positiv värdeförändring om 267 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2