Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-10-20 Smart Eye Smart Eye: Continued growth and prepared for success Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Smart Eye Smart Eye: Fortsatt tillväxt och rustat för framgång Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 20 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye: Fortsatt tillväxt och rustat för framgång

Juli – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 212 (12 264) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 24%. Försäljningsökningen beror främst på ökande licensintäkter inom Automotive Solutions.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 818 (-23 623) TSEK, rörelsens kostnader är avsevärt lägre än föregående år beroende på corona relaterade åtgärder.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 854 (-23 676) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
 • Likvida medel uppgår till 67 314 TSEK per sista september. 
 • Bolaget genomförde i oktober en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 189 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 14 oktober kommunicerade bolaget två nya design wins till en befintlig koreansk biltillverkare. De beräknade intäkterna för ordern är 100 MSEK över en uppskattad produktlivscykel.

Januari – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 46 772 (36 312) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 29%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -57 729 (-70 519) TSEK, lägre kostnader under andra och tredje kvartalet påverkar resultatet positivt.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -57 957 (-70 772) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins 

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 26 augusti 2020. 

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 83 (81) design wins uppgår för närvarande till minst 2 100 MSEK (2 000) över produktlivscykeln. Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller på de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 12 (12) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5 800 (5 300) MSEK sett över produktlivscykeln. 

 

VD-kommentar

 

Framgångar och förberedelser inför nästa våg av DMS

Under det tredje kvartalet har vi förhandlat klart om en utvidgning av det befintliga kontraktet med en koreansk kund. Det har resulterat i två nya design wins på en ny bilplattform. Serieproduktion beräknas starta i slutet av 2021. Den ena bilen kan betecknas som övre mellanklassegmentet och den andra en premiumbil. Det är med stor tillfredställelse som vi återigen kan konstatera att affärsmodellen är skalbar och att nöjda kunder är beredda att återkomma och beställa vår mjukvara om och om igen.

Vi har också kunnat avsluta kortidspermitteringarna och kan återigen öka takten på det arbete som avser befintliga leveransprojekt samt nästa våg av upphandlingar som är nära förestående. Detta efter en snabb och lyckad riktad nyemission på 189 miljoner kronor. Intresset var återigen större än styrelsens och bolagsstämmans emissionsbeslut. Vi är nöjda med att kunna genomföra detta under brinnande pandemi och ser det som ett erkännande från marknaden av de senaste 18 månadernas framgångar inom DMS. Vi räknar med att 30% av världens bilproduktion kommer att handlas upp innan utgången av 2023, med planerad produktionsstart från 2024 och framåt. Det är vår definitiva avsikt att stå så starka som möjligt inför nästa våg av upphandlingar och tack vare emissionen har vi mycket goda förutsättningar att kunna göra det.

Smart Eyes målsättning om marknadsledarskap står fast

Vi har tolv av de största biltillverkarna som kunder och vi för diskussion med många fler. Av våra kunder är inte mindre än 11 på listan över världens 20 största fordonstillverkare mätt på antal tillverkade fordon per år. Vår avsikt är att fortsätta vara marknadsledare och vi kommer att vidta de mått och steg som krävs för att uppnå målet. Nyemissionen ska ses i ljuset av behovet att kunna sätta in resurser där de är som mest behövda.

Research Instruments

Under andra halvan av mars dök orderingången och det andra kvartalet var tufft för hela forskningsmarknaden. Vi lyckades ändå att öka omsättningen i tredje kvartalet,

men inte med så mycket som vi hade planerat före pandemin. Det fortsatte in tredje kvartalet med låg marknadsaktivitet i första halvan av kvartalet, men i september ljusnade det. Den större delen av resultatet kommer från en enda månad, september, och ökningen med 15% jämfört med föregående år ska ses i ljuset av detta. Vi fortsätter att märka av en ökande efterfrågan och ser positivt på marknadsläget för forskningsprodukter för fjärde kvartalet.

AIS

Smart Eyes nyaste affärsområde med fokus på eftermarknadsprodukter till bilindustrin har drabbats av förseningar på grund av coronapandemin. Med kinesiska underleverantörer har det varit utmanande att synkronisera det arbete som sker i både Kina och Sverige. Vi jobbar intensivt för att ta igen tappad mark men vi kommer inte att kunna lansera produkterna 2020 som tidigare varit målsättningen, men väl i början av 2021. Marknaden har gått från hög till låg aktivitet sedan i mars. Smart Eyes bedömning är att efterfrågan långsamt kommer att återgå till den höga nivån i takt med att pandemin avtar. Behovet av att lösa problemet med trötta och distraherade förare är ju som bekant lika stort som tidigare.

Slutord

Med många nya bilkontrakt under det senaste året tillsammans med den nyligen genomförda nyemissionen står vi relativt tryggt i en annars stormig omvärld. Nu är en bra tidpunkt för oss att öka tempot när många andra har tryckt på pausknappen. Perioden med förhöjd osäkerhet är inte över men bolaget har i en föränderlig värld återigen visat prov på framförhållning och förmåga att se om vårt hus. Vi kommer fortsätta att vara ytterligt försiktiga på alla plan och först och främst se till att vi ska vara en långsiktig spelare i bilindustrins omvandling mot säkrare bilar. De många bilkunderna garanterar en långsiktighet och transparens i framtida  intäkter. Så länge det finns behov av individuella transporter så kommer det att finnas en industri som tjänar det behovet. Leverans av högkvalitativ kvalitetsäkrad säkerhetsmjukvara kommer att fortsätta att vara starkt efterfrågad under lång tid framöver.

Martin Krantz 
VD Smart Eye

 

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.Besök www.smarteye.aiför mer information.
Besök vår investerarweb för finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/
Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020, klockan 08:30 CEST.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

2020-10-14 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare två design wins från koreansk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Smart Eye Smart Eye receives two additional design wins from Korean OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Smart Eye Valberedningen i Smart Eye utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Smart Eye Smart Eye's Nomination Committee elected Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Smart Eye Supplementary information regarding completed directed share issue in Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Smart Eye Kompletterande information avseende genomförd riktad nyemission i Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Smart Eye Smart Eye has completed a directed share issue of SEK 189 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Smart Eye Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om 189 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Smart Eye Smart Eye announces intention to carry out a directed share issue of approximately 1.5 million shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Smart Eye Smart Eye offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Smart Eye Smart Eye: Tillväxt trots Corona Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Smart Eye Smart Eye: Sales growth despite Corona Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Smart Eye Smart Eye: Kommuniké från årsstämma den 8 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Smart Eye Smart Eye: Grand Slam in the DMS mid-level segment - Decisive nominations won Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Smart Eye Smart Eye: Storslam inom DMS i mellanklassegmentet - Avgörande nomineringar vunna Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Smart Eye Smart Eye launches new technology - say hi to the AI-X Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Smart Eye Smart Eye publicerar årsredovisningen för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Smart Eye Redeye: Smart Eye - All Hail the King of DMS Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Smart Eye Smart Eyes hittills största framgång; tillkännager 24 design wins med fyra OEM:er i ett slag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-19 Smart Eye Smart Eye crowned by success, announces 24 new design wins with four different OEMs in one fell swoop Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Expected but irrational drop Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Smart Eye Smart Eye: Interim report January - December 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Smart Eye Smart Eye bokslutskommuniké januari - december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Smart Eye Smart Eye receives design win from second Chinese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Smart Eye Smart Eye erhåller design win från andra kinesiska OEM:en Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-02 Smart Eye Ossian Ekdahl ersätter Olof Jonasson i valberedningen för Smart Eye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-02 Smart Eye Ossian Ekdahl replaces Olof Jonasson in the nomination committee for Smart Eye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Smart Eye 3 design wins for Smart Eye. New Japanese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Smart Eye 3 design-wins för Smart Eye. Ny japansk OEM. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Trading of the stock drives us to distraction Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-27 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare åtta design-wins från nuvarande japansk och europeisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-27 Smart Eye Smart Eye receives additional eight design wins with existing Japanese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Smart Eye Rättelse av MAR-informationen i meddelandet 23 september 2019 "Valberedningen i Smart Eye AB utsedd" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Smart Eye Correction of the MAR information in the announcement September 23, 2019 "Smart Eye's Nomination Committee elected" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Smart Eye Valberedningen i Smart Eye AB utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Smart Eye Smart Eye's Nomination Committee elected Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Smart Eye Redeye: Smart Eye - In the playoffs Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Smart Eye Smart Eye interim report January - June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Smart Eye Smart Eye halvårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-16 Smart Eye Smart Eye: Ändring av datum för delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Smart Eye Smart Eye: Produkt inom driver monitoring lanseras i Shanghai 11-13 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Smart Eye Smart Eye: Driver Monitoring product launched at Shanghai, June 11-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Full throttle & (more) money in the pocket Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 Smart Eye Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Smart Eye Smart Eye has completed a directed share issue of approximately SEK 200 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-21 Smart Eye Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-21 Smart Eye Smart Eye announces intention to carry out a directed share issue of up to 15 per cent of the outstanding shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye: Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye interim report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Automotive design win for Smart Eye with Japanese OEM and European OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Design-win för Smart Eye med japansk OEM och europeisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare två bilmodeller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Smart Eye Smart Eye names two additional car models Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Smart Eye Smart Eye publicerar årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Smart Eye Rättelse av kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Smart Eye Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Smart Eye Valberedningens förslag rörande styrelse för Smart Eye inför årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Smart Eye The Nomination Committee's proposal regarding the Board for Smart Eye for the Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Smart Eye Smart Eye: Grönt ljus från EU-parlamentet - alla fordon skall vara utrustade med teknik som hjälper till att förstå och tolka bilförarens uppmärksamhetstillstånd, fokus och potentiella dåsighet. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Smart Eye Smart Eye: Greenlight from EU Parliament: all motor vehicles to be equipped with driver drowsiness, attention and distraction warning systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare två bilmodeller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Smart Eye Smart Eye: European Parliament: all motor vehicles intended to be equipped with driver drowsiness, attention and distraction warning systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Maintaining high speed Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Smart Eye Hög investeringstakt - massmarknaden kommer snabbare än väntat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-06 Smart Eye Increased investments - mass market developing faster than expected Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Fasten your seatbelts Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Smart Eye erhåller 14 design-wins från en global koreansk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Smart Eye receives 14 design wins from a global Korean OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare en OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Smart Eye Smart Eye announces one of its OEM:s Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Smart Eye Smart Eye rewarded four more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare fyra design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Smart Eye Smart Eye receives two more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare två design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Smart Eye Smart Eye döper om ett affärsområde till Automotive Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Smart Eye Smart Eye renames one of its two business areas to Automotive Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Pedal to the metal Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Smart Eye Valberedningens ledamöter inför Smart Eyes årsstämma 2019 har nu utsetts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Smart Eye Nomination committee ahead of Smart Eye's 2019 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Smart Eye Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 114 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Smart Eye Smart Eye has completed a directed share issue of approximately SEK 114 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Smart Eye Smart Eye avser genomföra riktad nyemission om upp till cirka 2,2 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Smart Eye Smart Eye intends to launch a directed share issue of up to approximately 2.2 million shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Smart Eye Smart Eye has engaged Carnegie Investment Bank AB as financial adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Smart Eye Smarte Eye har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Geely in the bag - Fiat Chrysler next? Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Geely and Smart Eye collaborate to make semi-autonomous car in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Geely och Smart Eye samarbetar för att göra semi-autonoma bilar 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på kinesisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Smart Eye announces the name of Chinese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare fem design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Smart Eye Smart Eye receives five more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Full throttle Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - One won Chinese car model worth SEKm +100 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Smart Eye Smart Eye erhåller design-win från en stor kinesisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 Smart Eye Smart Eye secures automotive design win with major Chinese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Smart Eye Smart Eye öppnar sitt första kontor i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Smart Eye Smart Eye announces the opening of its first office in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Smart Eye Two more Smart Eye-equipped cars launched this month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Smart Eye Ytterligare två bilar med Smart Eyes teknik lanserade denna månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Smart Eye Smart Eye awarded new design win from existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Smart Eye Smart Eye erhåller ny design-win från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Smart Eye Smart Eye and OmniVision in cooperation for next generation image sensors for in-car AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Press release from the annual shareholders' meeting in Smart Eye on 25 April 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Kommuniké från Smart Eyes årsstämma den 25 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Remains focused & undistracted Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye öppnar sitt första kontor i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye announces the opening of its first office in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Smart Eye Smart Eye lanserar Smart AI-X, en produktionsklar hård- och mjukvarusvit av "plug-and-play"-typ för förarövervakning, baserad på NVIDIA:s DRIVE IX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Smart Eye Smart Eye releases Smart AI-X,a plug-and-play, production-ready driver monitoring hardware and software suite for the NVIDIA DRIVE IX SDK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Notice to Annual General Shareholders' Meeting in Smart Eye Akitebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Smart Eye publishes the Annual Report 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Smart Eye publicerar årsredovisningen för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Smart Eye Smart Eye presents at RedEye's Investor After Work Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Smart Eye Smart Eye deltar på RedEyes Investor After Work Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Smart Eye Smart Eyes teknik fortsätter försvara sin position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-08 Smart Eye Smart Eye's technology continues to defend its position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Smart Eye Regelverk för självkörande bilar vidgar potentialen för Smart Eyes teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Smart Eye Regulation for self-driving cars expands the potential for Smart Eye's technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Staying steady on course Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Smart Eye Smart Eye Bokslutskommuniké Januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Smart Eye Smart Eye Interim report January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Smart Eye Smart Eye completes a directed share issue of MSEK 43,6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Smart Eye Smart Eye genomför riktad nyemission om 43,6 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 Smart Eye Conclusionfrom CES, Smart Eye's technology sets the industry standard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 Smart Eye Slutsats från CES, SmartEye's teknik definierar branschstandard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Smart Eye Smart Eye förser NXP:s i.MX 8applikationsprocessorer med branschledande ansiktsigenkänning, eye- och headtracking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Smart Eye Smart Eye provides industryleading Face Id, Eye and Head tracking on NXP i.MX 8 applications processors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Smart Eye SmartEye showcasing groundbreaking automotive eye-tracking tech at CES 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Smart Eye Smart Eye visar upp banbrytande eyetracking-teknik på CES 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Back in the driver's seat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Smart Eye Uniti and Smart Eye is teaming up for testing eye tracking features in new electric vehicle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-07 Smart Eye Uniti och Smart Eye i samarbete kring eye tracking i ny elbil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Smart Eye 13 new design wins, referring to all car models on a new platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Smart Eye 13 nya design wins, avser samtliga bilmodeller på ny plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Smart Eye Redeye: Smart Eye - with eyes on the road Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 Smart Eye Smart Eye Interim Report 1 January-30 September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Smart Eye Valberedninginför Smart Eyes årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Smart Eye Nomination committee ahead of Smart Eye's 2018 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye iMotions and Smart Eye partner to combine high-end, non-intrusive, eyetracking with emotional tracking and biometric measurements Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye iMotionsoch Smart Eye ingår partnerskap för att kombinera avancerad, beröringsfri,eyetracking med emotionell analys och biometrisk data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye SmartEye lanserar Smart AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Smart Eye Anders Lyrheden ny CFO i Smart Eye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Smart Eye Smart Eye AB appoints Anders Lyrheden as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Alert leader in an awakening market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Smart Eye Smart Eye Interim Report 1 January-30 June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Smart Eye Smart Eye awarded new design win from European premium vehicle manufacturer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Smart Eye Smart Eye erhåller ny design win med europeisk premiumbiltillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Smart Eye Årsredovisning 2016 för Smart Eye AB (publ) har offentliggjorts Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Smart Eye Välkommen till årsstämma i Smart Eye aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Smart Eye Smart Eye Bokslutskommuniké Januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) supplier to Volvo Cars' Drive Me project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) supplier to Volvo Cars' Drive Me project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) levererar till Volvo Cars Drive Me-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Smart Eye Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Smart Eye Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv skapar LIV med hjälp av Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv creates LIV with the help of Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv skapar LIV med hjälp av Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv creates LIV with the help of Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
16 May 2019 | Årligutdelning
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner