Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-07-16 Smart Eye Smart Eye: Ändring av datum för delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Smart Eye Smart Eye: Produkt inom driver monitoring lanseras i Shanghai 11-13 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Smart Eye Smart Eye: Driver Monitoring product launched at Shanghai, June 11-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Full throttle & (more) money in the pocket Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 Smart Eye Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Smart Eye Smart Eye has completed a directed share issue of approximately SEK 200 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-21 Smart Eye Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-21 Smart Eye Smart Eye announces intention to carry out a directed share issue of up to 15 per cent of the outstanding shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye: Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye interim report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 15 May 2019 | Smart Eye

Smart Eye delårsrapport januari – mars 2019

Januari – mars 2019

  •          Nettoomsättningen uppgick till 11 670 (9 580) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 22%.

  •          Rörelseresultatet uppgick till -22 227 (-13 846) TSEK, i linje med plan och speglar intensifierade satsningar i personal för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar

  •          Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 293 (-13 974) TSEK

  •          Resultat efter skatt per aktie är negativt.

  •          Likvida medel uppgår till 65 599 TSEK per sista mars.

  •          Den 15 maj erhölls två design wins från en av Japans och Europas största biltillverkare.

  •          I februari erhölls 14 design wins från en global koreansk biltillverkare.

  •          I februari och i maj har bolaget tillkännagivit ytterligare fyra nya bilmodeller från BMW som innehåller Smart Eyes teknik.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (sk life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 6 februari 2019.

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 43 (43) design wins uppgår för närvarande till minst 1 000 MSEK (1 000) över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 6 (6) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 2 150 (2 150) MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

EDIT 15 maj 2019 

Idag erhöll vi vår första design win i Japan. Det går inte nog att poängtera hur viktigt det är för bolaget och hur glädjande det är för alla som jobbat med detta under lång tid. Långsiktighet och förtroendebyggande är nödvändiga byggstenar för att lyckas på den japanska marknaden. Vd-ordet nedan skrevs innan kontraktet var påskrivet.

20 år av innovation 

Smart Eye har har sedan starten 1999 etablerat sig som en viktig och ledande spelare inom mätning av ögonrörelser. Samtidigt är det min fasta övertygelse att vi bara har sett början av vad eye tracking kan göra för att hjälpa oss i våra dagliga liv. Till att börja med byggs det nu in i bilar och i forskningslab, men snart kommer det att integreras i alla möjliga sammanhang och kännas lika naturligt som att det sitter kameror i mobiltelefoner. Resan startade i Sverige för 20 år sedan men har bara börjat, som så många gånger förr har ett svenskt företag lyckats nischa in sig som ledande inom ett expansivt teknikområde. Det är ett uttryck för landets stolta ingenjörstraditioner, orädda entreprenörsanda och eminenta högskoleutbildningar som gång efter annan skapar globalt konkurrenskraftiga teknikföretag.

Research Instruments 

Affärsområdet för forskningsapplikationer lever inte bara på sina egna meriter, utan bidrar också till att utforska nya spännande marknadssegment. Produkterna finns med som valideringsverktyg i serieproduktionsprojekt och bidrar till att flytta fram den tekniska frontlinjen för vad som går att göra med eye-tracking.

Första kvartalet inleddes långsamt men avslutades starkt. Försäljningen växte med 95% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det förstärkta produktsortimentet marknadsförs aktivt mot sina avsedda kundgrupper. Kärnsegmenten automotive och aviation växer bägge av den anledningen. Det är med stolthet vi kan presentera nya kunder, exempelvis Canadian National Defence samt flera nya fordonstillverkare i Asien och Europa. Avsikten är att fortätta tillväxtresan inom samtliga geografier och kundsegment genom fortsatt offensiv produktveckling, marknadsföring och starka partnerskap med nyckelspelare på marknaden.

Automotive Solutions

Marknaden för Automotive Solutions är fortsatt mycket stark och aktiviteten till och med överträffar våra redan högt ställda förväntningar. Detta har visat sig i ytterligare ett antal design wins till dags dato men i än större utsträckning i pågående upphandlingar som förväntas offentliggöras under innevarande år. Smart Eye fortsätter att stå mycket starkt i den globala konkurrensen om affärerna som nu inte längre bara handlar om premiumbilar, utan i allt större utsträckning förflyttar sig mot massmarknaden med hägrande högvolymprojekt. Vår strategi är framgångsrik och vårt erbjudande slagkraftigt på alla geografiska marknader vilket inte minst visat sig i våra framgångar på den krävande koreanska marknaden som är känd för sina höga kvalitetskrav. I både Asien, Europa och Nordamerika pågår för närvarande ett flertal upphandlingar som kommer att avgöras under innevarande år och där vi räknar med att försvara vår tydligt marknadsledande position inom förarövervakning.

Vidare har aktiviteten på det regulatoriska området i Europa höjts avsevärt där EU-parlamentet nyligen röstade igenom en lagstiftning som, om den passerar genom alla instanser, kommer att träda ikraft redan 2022 med fullt genomslag två år därefter, och innebär att alla nya bilar som säljs i Europa ska ha förarövervakning. Euro-NCAP har tagit med förarövervakning i sin vision 2025 som i sig själv förväntas stimulera alla europeiska tillverkare. Detta innebär att såväl marknaden, lagstiftarna och frivilliga klassificeringsorganistationer samverkar för höja säkerheten i fordonsflottan vilket passar Smart Eye synnerligen väl. Vi förväntar oss att den amerikanska marknaden kommer att ansluta till samma mönster inom kort.

Allt detta sammantaget innebär att den stora marknadspotential som vi sedan länge identifierat nu blivit allt mer konkret och förskjutits närmare i tiden. För att möta denna ökade aktivitet och fullt ut kapitalisera på vår marknadsledande position har vi sedan en tid tillbaka rekryterat många duktiga medarbetare av högsta kvalitet och vi ser ett fortsatt behov av att rekrytera och investera i verksamheten för att bibehålla vårt ledarskap och därmed vår tillväxtpotential på längre sikt.

Marknadsutveckling i Kina

Lagstiftarna i Kina förväntas inom kort införa krav på förarövervakningssystem i fordon vilket redan har fått marknadens aktörer att gå till handling. Det handlar inte bara om nyproducerade fordon utan även befintliga, vilket gör att det öppnas upp en stor möjlighet på den kommersiella eftermarknaden. Kinesiska bilföretag har de senaste åren flyttat fram positionerna inom tekniktunga områden som fordonsrelaterad AI och elektrifierade drivlinor. Ledtiderna är avsevärt kortare än i de mer traditionella marknaderna i väst vilket bland annat innebär att färdigutvecklade standardlösningar ofta är att föredra. Smart Eye har under en tid noga följt utvecklingen i Kina och mot bakgrund av den stora marknadspotentialen och vår marknadsledande position inom eye-tracking beslutat att utvärdera denna möjlighet i en skarpare kontext. Detta innebär att den befintliga mjukvarubaserade affärsmodellen kan komma att kompletteras för att anpassas till behovet på den kinesiska marknaden. 

Smart Eye ser över finansieringsalternativ

Mot bakgrund av den ökade aktiviteten inom Automotive Solutions i allmänhet samt de stora möjligheter vi ser på den kinesiska marknaden och för att bibehålla vår marknadsledande position så har styrelsen i Smart Eye uppdragit åt Carnegie Investment Bank att se över och utvärdera ytterligare finansieringsalternativ för att maximera möjligheterna att tillvarata de mycket gynnsamma marknadsförhållanden som just nu råder.

Gryning för säkrare fordon

Aldrig förr har Smart Eye stått inför så många möjligheter av yppersta storlek och kvalitet. Vi har hittills exekverat vår strategi väl utifrån givna förutsättningar vilket har placerat bolaget i ett gott läge att ta ett fast grepp på ett av den globala teknologisektorns allra snabbast växande områden – artificiell intelligens inuti fordon.

Martin Krantz

VD Smart Eye

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnadesför offentliggörande den 15 maj, klockan 13:00.

2019-05-15 Smart Eye Automotive design win for Smart Eye with Japanese OEM and European OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Smart Eye Design-win för Smart Eye med japansk OEM och europeisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare två bilmodeller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Smart Eye Smart Eye names two additional car models Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Smart Eye Smart Eye publicerar årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Smart Eye Rättelse av kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Smart Eye Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Smart Eye Valberedningens förslag rörande styrelse för Smart Eye inför årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Smart Eye The Nomination Committee's proposal regarding the Board for Smart Eye for the Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Smart Eye Smart Eye: Grönt ljus från EU-parlamentet - alla fordon skall vara utrustade med teknik som hjälper till att förstå och tolka bilförarens uppmärksamhetstillstånd, fokus och potentiella dåsighet. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Smart Eye Smart Eye: Greenlight from EU Parliament: all motor vehicles to be equipped with driver drowsiness, attention and distraction warning systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare två bilmodeller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Smart Eye Smart Eye: European Parliament: all motor vehicles intended to be equipped with driver drowsiness, attention and distraction warning systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Maintaining high speed Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Smart Eye Hög investeringstakt - massmarknaden kommer snabbare än väntat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-06 Smart Eye Increased investments - mass market developing faster than expected Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Fasten your seatbelts Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Smart Eye erhåller 14 design-wins från en global koreansk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Smart Eye Smart Eye receives 14 design wins from a global Korean OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på ytterligare en OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Smart Eye Smart Eye announces one of its OEM:s Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-09 Smart Eye Smart Eye och NXP levererar avancerad "Driver Monitoring" och fordonssensorer på CES 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-09 Smart Eye Smart Eye and NXP in-car AI technologies deliver Advanced Driver Monitoring and Interior-Vehicle Sensing at CES 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-07 Smart Eye Ambarella and Smart Eye partner to deliver next generation AI-based Driver Monitoring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Smart Eye Smart Eye rewarded four more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare fyra design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Smart Eye Smart Eye receives two more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare två design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Smart Eye Smart Eye döper om ett affärsområde till Automotive Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Smart Eye Smart Eye renames one of its two business areas to Automotive Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Pedal to the metal Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Smart Eye Valberedningens ledamöter inför Smart Eyes årsstämma 2019 har nu utsetts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Smart Eye Nomination committee ahead of Smart Eye's 2019 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Smart Eye Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 114 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Smart Eye Smart Eye has completed a directed share issue of approximately SEK 114 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Smart Eye Smart Eye avser genomföra riktad nyemission om upp till cirka 2,2 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Smart Eye Smart Eye intends to launch a directed share issue of up to approximately 2.2 million shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Smart Eye Smart Eye has engaged Carnegie Investment Bank AB as financial adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Smart Eye Smarte Eye har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Geely in the bag - Fiat Chrysler next? Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Geely and Smart Eye collaborate to make semi-autonomous car in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Geely och Smart Eye samarbetar för att göra semi-autonoma bilar 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Smart Eye tillkännager namnet på kinesisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Smart Eye Smart Eye announces the name of Chinese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Smart Eye Smart Eye erhåller ytterligare fem design wins från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Smart Eye Smart Eye receives five more design wins from an existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Full throttle Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - One won Chinese car model worth SEKm +100 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Smart Eye Smart Eye erhåller design-win från en stor kinesisk OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 Smart Eye Smart Eye secures automotive design win with major Chinese OEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Smart Eye Smart Eye öppnar sitt första kontor i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Smart Eye Smart Eye announces the opening of its first office in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Smart Eye Two more Smart Eye-equipped cars launched this month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Smart Eye Ytterligare två bilar med Smart Eyes teknik lanserade denna månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Smart Eye Smart Eye awarded new design win from existing customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Smart Eye Smart Eye erhåller ny design-win från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Smart Eye Smart Eye and OmniVision in cooperation for next generation image sensors for in-car AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Press release from the annual shareholders' meeting in Smart Eye on 25 April 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Kommuniké från Smart Eyes årsstämma den 25 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Remains focused & undistracted Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye öppnar sitt första kontor i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye announces the opening of its first office in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Smart Eye Smart Eye Interim Report January - March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Smart Eye Smart Eye lanserar Smart AI-X, en produktionsklar hård- och mjukvarusvit av "plug-and-play"-typ för förarövervakning, baserad på NVIDIA:s DRIVE IX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Smart Eye Smart Eye releases Smart AI-X,a plug-and-play, production-ready driver monitoring hardware and software suite for the NVIDIA DRIVE IX SDK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Notice to Annual General Shareholders' Meeting in Smart Eye Akitebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Smart Eye publishes the Annual Report 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Smart Eye publicerar årsredovisningen för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Smart Eye Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Smart Eye Smart Eye presents at RedEye's Investor After Work Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Smart Eye Smart Eye deltar på RedEyes Investor After Work Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Smart Eye Smart Eyes teknik fortsätter försvara sin position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-08 Smart Eye Smart Eye's technology continues to defend its position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Smart Eye Regelverk för självkörande bilar vidgar potentialen för Smart Eyes teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Smart Eye Regulation for self-driving cars expands the potential for Smart Eye's technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Staying steady on course Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Smart Eye Smart Eye Bokslutskommuniké Januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Smart Eye Smart Eye Interim report January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Smart Eye Smart Eye completes a directed share issue of MSEK 43,6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Smart Eye Smart Eye genomför riktad nyemission om 43,6 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 Smart Eye Conclusionfrom CES, Smart Eye's technology sets the industry standard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 Smart Eye Slutsats från CES, SmartEye's teknik definierar branschstandard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Smart Eye Smart Eye förser NXP:s i.MX 8applikationsprocessorer med branschledande ansiktsigenkänning, eye- och headtracking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Smart Eye Smart Eye provides industryleading Face Id, Eye and Head tracking on NXP i.MX 8 applications processors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Smart Eye SmartEye showcasing groundbreaking automotive eye-tracking tech at CES 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Smart Eye Smart Eye visar upp banbrytande eyetracking-teknik på CES 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Back in the driver's seat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Smart Eye Uniti and Smart Eye is teaming up for testing eye tracking features in new electric vehicle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-07 Smart Eye Uniti och Smart Eye i samarbete kring eye tracking i ny elbil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Smart Eye 13 new design wins, referring to all car models on a new platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Smart Eye 13 nya design wins, avser samtliga bilmodeller på ny plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Smart Eye Redeye: Smart Eye - with eyes on the road Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 Smart Eye Smart Eye Interim Report 1 January-30 September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Smart Eye Valberedninginför Smart Eyes årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Smart Eye Nomination committee ahead of Smart Eye's 2018 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye iMotions and Smart Eye partner to combine high-end, non-intrusive, eyetracking with emotional tracking and biometric measurements Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye iMotionsoch Smart Eye ingår partnerskap för att kombinera avancerad, beröringsfri,eyetracking med emotionell analys och biometrisk data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Smart Eye SmartEye lanserar Smart AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Smart Eye Anders Lyrheden ny CFO i Smart Eye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Smart Eye Smart Eye AB appoints Anders Lyrheden as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Smart Eye Redeye: Smart Eye - Alert leader in an awakening market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Smart Eye Smart Eye Interim Report 1 January-30 June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Smart Eye Smart Eye awarded new design win from European premium vehicle manufacturer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Smart Eye Smart Eye erhåller ny design win med europeisk premiumbiltillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Smart Eye Smart Eye Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Smart Eye Årsredovisning 2016 för Smart Eye AB (publ) har offentliggjorts Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Smart Eye Välkommen till årsstämma i Smart Eye aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Smart Eye Smart Eye Bokslutskommuniké Januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) supplier to Volvo Cars' Drive Me project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) supplier to Volvo Cars' Drive Me project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Smart Eye Smart Eye (publ) levererar till Volvo Cars Drive Me-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Smart Eye Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Smart Eye Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv skapar LIV med hjälp av Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv creates LIV with the help of Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv skapar LIV med hjälp av Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Smart Eye Autoliv creates LIV with the help of Smart Eye Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
16 May 2019 | Årligutdelning
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner