Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-20 Sedana Medical Sedana Medical: Utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2017/21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Sedana Medical Bulletin from the Annual General Meeting in Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Sedana Medical Sedana Medical: Första patienten inkluderad i SESAR-studien om lungprotektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Sedana Medical Sedana Medical stöder multinationell inhalationssederingsstudie i covid-19 ARDS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), interim report Q1, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 1, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 7 May 2020 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 1, 2020

Finansiell sammanfattning januari-mars

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 33 832 (17 814) KSEK vilket motsvarade en ökning med 90% jämfört med motsvarande period 2019.

 

 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 204 (-2 641) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om 3,6% (-14,8%).

 

 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 82 (-3 660) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 0,2%

(-20,5%).
 

 • Periodens resultat per aktie före utspädning var 0,07 SEK och periodens resultat per aktie efter utspädning var 0,07 SEK.

 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 161 (-1 834) KSEK.

 

 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -14 243 (-10 681) KSEK.

 

 • Totala kassaflödet uppgick till -22 700 (-9 560) KSEK.

 

 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 442 553 (149 849) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • I januari inkluderades den sista patienten i den registreringsgrundande IsoConDa-studien. Därmed har alla 300 patienter inkluderas i den europeiska studien för vilken väntas presentera ”top-line” resultat under andra kvartalet 2020.

 

 • Sedana Medicals VD Christer Ahlberg avyttrade 30 000 aktier i bolaget, samt ingick ett 12 månaders lock-up avtal för sina resterande 200 000 aktier. Han kvarstår därmed som en dedikerad långsiktig ägare.

 

 • Sedana Medical erhöll under januari marknadsgodkännande för AnaConDa i Mexico. Bolagets mexikanska distributör Goba inleder försäljningsarbetet inom de närmsta månaderna och Sedana Medical kommer parallellt utvärdera möjligheten för en registrering av läkemedlet IsoConDa. Goba kommer även att arbeta för en registrering av AnaConDa i Colombia.

 

 • Sedana Medical etablerade en egen försäljningsorganisation i Benelux.

 

 • Sedana Medical donerar AnaConDa med tillbehör till två sjukhus i Wuhan och Zhejiang, Kina, för anti- epidemisk användning och utvärdering av effekterna av inhalationssedering via AnaConDa på svårt Coronavirusdrabbade patienter.

 

 • Sedana Medical meddelade den 30 mars att bolaget ser en ökad efterfrågan av AnaConDa som följd av Covid-19-pandemin. Bolaget prognostiserar en försäljningsökning om cirka 50 procent för första kvartalet 2020 och cirka 100 procent för mars månad, jämfört med samma perioder föregående år. Sedana Medical ser viss risk för att sammanställningen av IsoConDa-studien försenas på grund av Covid-19-pandemin till början av tredje kvartalet 2020. Det skulle dock inte med nödvändighet innebära att Sedana Medicals ansökan om europeiskt marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten IsoConDa försenas, utan Sedana Medical räknar fortsatt med att hålla tidplanen och lämna in ansökan i tredje kvartalet, eller tidigt i fjärde kvartalet 2020 och ett godkännande under andra halvåret 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Då försäljningen under de sista dagarna i mars visade sig bli betydligt högre än förväntat, vilket medförde att bolaget redovisar en väsentligt högre omsättning för första kvartalet 2020 än vad som meddelades den 30 mars, meddelade bolaget redan 6 april i ett pressmeddelande att omsättningen för första kvartalet 2020 blev 34 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt runt 90 procent jämfört med samma period förra året.

Utsikter 2020

 • Sedana Medical har efter kvartalets utgång, under april, sett en fortsatt positiv försäljningsutveckling i linje med utvecklingen i mars till följd av COVID-19 pandemin. Sedana Medical kan inte göra en bedömning av försäljningsutvecklingen för helåret 2020 på grund av osäkerheten som följer av COVID-19 pandemin.

 

VD har ordet

Första kvartalet 2020 präglades i hög grad av covid-19-pandemin. Med vår behandling kan man säga att vi står mitt i händelsernas centrum och det finns ett par anledningar till att efterfrågan på vår behandling har stigit kraftigt till följd av pandemin.

Till att börja med är vår behandling – sedering av mekaniskt ventilerade patienter – just den som svåra covid-19-patienter behöver. Dessa svårt sjuka intensivvårdspatienter är normalt sett ventilerade väldigt länge och sederade i upp till två veckor. För att lyckas med en lång och djup sedering krävs normalt en blandning av ett flertal intravenösa läkemedel, vilket i sig medför risker. Genom att välja inhalerad sedering med AnaConDa kan patienten sederas med volatila läkemedel (som tex. isofluran) som möjliggör en djup, säker och effektiv sedering och dessutom frigör sprutpumpskapacitet som blivit en bristvara inom intensivvården under pandemin.

Långtidssederade patienter som blivit intravenöst sederade är dessutom ofta svåra att väcka. Det kan ta mycket lång tid, upp till flera dagar. Med inhalerad sedering vaknar patienten inom loppet av några minuter, som mest inom en timme, oavsett sederingstid. Detta eftersom isofluran inte metaboliseras i kroppens organ, utan utsöndras via lungorna och patientens utandning, med minimal nedbrytning i kroppen. Patienterna vaknar oftast enkelt och är relativt alerta efter inhalationssedering, vilket frigör resurser från vården som vanligtvis tar hand om uppvaknande patienter med biverkningar som delirium, hallucinationer, mardrömmar, demensliknande tillstånd och agitation. Genom ett snabbare och enklare uppvaknande kan patientflödet på intensivvårdsavdelningen ökas, vilket varit viktigt under pandemin när tillgången till intensivvårdsbäddar varit begränsad.
Ytterligare en egenskap hos inhalerad sedering som också drivit efterfrågan på AnaConDa är den potentiella antiinflammatoriska effekt som tidigare visats i studier på ARDS patienter. Teorin är att inhalerad sedering minskar inflammationen i lungorna vilket förbättrar syreupptaget. ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) eller lungsvikt är det tillstånd som ofta drabbar de svårast sjuka covid-19-patienterna. I oktober förra året meddelade vi att Sedana Medical delfinansierar världens största multicenterstudie på 700 ARDS-patienter för att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkortad ventilatortid och högre överlevnad. 

Sammantaget ökade efterfrågan i kvartalet dramatiskt. Vi omsatte 34 miljoner kronor, vilket är nära en fördubbling jämfört med samma period förra året. Den starka och snabba försäljningsökningen har ställt bolaget inför ett antal positiva utmaningar. Pandemin har visserligen försvårat våra kontakter med kunder, men som ett svar på det initierade vi i kvartalet vår e-learning-plattform som finns på vår hemsida, och som utvecklats tidigare men som nu lanserades snabbare än först tänkt. Att utbilda nya kunder via web och telefon är nytt för oss, och vi har arbetat en hel del med hur den processen kan skalas upp.

Vi har också arbetat en hel del med att säkerställa vår leveranskapacitet. Både vår kontraktstillverkare i Malaysia och andra globala underleverantörer har haft produktions- och leveransrestriktioner, men i ett nära samarbete har vi både lyckats få undantag för fortsatt och utökad produktion, och för utförsel ur produktionslandet. För att möta den starka efterfrågan hos våra kunder har vi på ett ansvarsfullt sätt delat upp våra leveranser för att inte riskera att vissa sjukhus står utan produkter samtidigt som det byggs upp lager på andra ställen. Hittills har vi lyckats leverera enligt kundernas förväntan.

Intresset för vår behandling har minst sagt ökat kraftigt som följd av pandemin. Både volymerna och efterfrågan går upp och det kommer in förfrågningar både från befintliga och nya marknader. Som exempel öppnade vi i februari upp en egen direktförsäljningsorganisation i Benelux och försäljningen kom igång rekordsnabbt. I Italien, där vi ännu inte har en egen direktförsäljningsorganisation, fick vi i kvartalet ett antal nya kunder och i marknader som Storbritannien, Spanien, Norden och Frankrike ser vi stark efterfrågan. Tyskland är fortsatt vår största marknad och även där har efterfrågan ökat markant.

Dessutom får vi just nu ett antal förfrågningar kring kliniska studier, retrospektiva datainsamlingar och andra studier för att ytterligare klarlägga fördelarna med inhalerad sedering. Det är naturligtvis oerhört glädjande samtidigt som det tar en del administrativa resurser i anspråk. Vi försöker prioritera klokt mellan alla de förslag och propåer som kommer till oss. Sedana Medical har tidigare givit stöd till studier som, utöver de egna registreringsgrundande studierna, långsiktigt bidrar till ett starkt vetenskapligt stöd för inhalationssedering med AnaConDa.

En av kvartalets viktigaste milstolpar var att den sista patienten i januari inkluderades i vår registreringsgrundande IsoConDa-studie. I ljuset av pandemin är vi glada att den kliniska delen av studien hann avslutas i januari. Dock kvarstår administrationen, att gå igenom data, och eftersom accessen till våra prövare av naturliga skäl begränsats i och med pandemin ser vi som tidigare meddelats viss risk för att sammanställningen av studien försenas något. Vi räknar med att toplineresultatet kan presenteras i slutet av andra kvartalet eller tidigt i tredje kvartalet i år. Vi räknar dock fortsatt med att hålla tidplanen och lämna in ansökan i tredje kvartalet, eller tidigt i fjärde kvartalet 2020 och att vi på så sätt skulle kunna få ett godkännande under andra halvåret 2021.

Sammantaget har kvartalet varit oerhört intensivt. Effekterna av covid-19-pandemin på människors liv och hälsa kan vara förödande och det är väldigt givande att få arbeta på ett bolag som kan vara till hjälp i denna globala utmaning. Pandemin har accelererat intresset för vår behandling och i skrivande stund ser vi ingen avmattning i detta. Jag ser fram emot att återkomma till er.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 

Läs hela delårsrapporten på: www.sedanamedical.com under investerare/finansiella rapporter.

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 09:30 (CET) torsdagen 7 maj 2020. 
För att delta, ring +46 8 5055 83 68
Web https://tv.streamfabriken.com/sedana-medical-q1-2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB (publ)
Mobil: +46 70 675 33 30
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Maria Engström, Finansdirektör, Sedana Medical AB (publ)
+46 70 674 33 30
maria.engstrom@sedanamedical.com
 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl.07:00 (CET).

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Tyskland, Spanien och Storbritannien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Australien, Japan, Kanada, Mexiko och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

2020-04-22 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2019 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Sedana Medical Sedana Medical publishes its Annual Report for 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Sedana Medical Notice of Annual General Meeting in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Sedana Medical Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Sedana Medical The nomination committee's resolution proposals for election of board members etc. at the annual general meeting in Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Sedana Medical Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter m.m. inför årsstämman i Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Sedana Medical Sedana Medical's sales increase around 90 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Sedana Medical Sedana Medical ökar omsättningen cirka 90 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Sedana Medical Sedana Medical ser ökad efterfrågan och håller tidplanen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Sedana Medical Sedana Medical sees increased demand and keeps time schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Sedana Medical Sedana Medical: AnaConDa e-learning released to meet increased inquiries related to COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Year-end report, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), bokslutskommuniké, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Sedana Medical Sedana Medical donerar AnaConDa till sjukhus i Wuhan, Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Sedana Medical Sedana Medical donates AnaConDa to hospitals in Wuhan, China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Sedana Medical Sedana Medical etablerar försäljningsorganisation i Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Sedana Medical Sedana Medical establishes sales organization in Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Sedana Medical Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Mexico Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Sedana Medical Sedana Medical receives approval for AnaConDa in Mexico Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Sedana Medical Sedana Medical's CEO divests shares - remains committed and long-term shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Sedana Medical Sedana Medicals VD avyttrar aktier - kvarstår som dedikerad långsiktig ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Sedana Medical Sista patienten inkluderad i Sedana Medicals registreringsgrundande IsoConDa-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Sedana Medical Sedana Medical stöder sederingsstudie med isofluran för minskning av delirium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Sedana Medical Sedana Medical supports isoflurane sedation study for reduction of delirium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q3, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 3, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Sedana Medical Sedana Medicals styrelseledamot Michael Ryan avgår Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Sedana Medical Sedana Medical's board member Michael Ryan resigns Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Sedana Medical Sedana Medical justerar och förtydligar sina långsiktiga finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Sedana Medical Sedana Medical adjusts and clarifies its long-term financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 Sedana Medical Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Sedana Medical Sedana Medical delfinansierar AnaConDa-studie om lungprotektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) genomför en riktad nyemission om 2 896 000 aktier och tillförs 375 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) has completed a directed new share issue of 2,896,000 shares, raising proceeds of SEK 375 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) prepares for listing on the Nasdaq Stockholm main market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) intends to undertake a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-30 Sedana Medical Sedana Medicals AnaConDa godkänd för användning på barn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 2, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Sedana Medical Sedana Medical enters India - signs Indian distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Sedana Medical Sedana Medical går in i Indien - sluter avtal med indisk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-28 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2018 offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Sedana Medical Sedana Medical bokslutskommuniké, januari - december 2018. - Stark tillväxt och positiv utveckling av registreringsarbetet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Sedana Medical Sedana Medical Year-end Report, January - December 2018. - Strong growth and positive registration work development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Sedana Medical Sedana Medical: Positive interim analysis in pivotal IsoConDa phase III study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Sedana Medical Sedana Medical: Positiv interimanalys av IsoConDa fas III registreringsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Sedana Medical Tidigarelagt datum för release av Sedana Medicals bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Sedana Medical Sedana Medical får klartecken för pediatrisk studie  - Milstolpe på vägen mot marknadsexklusivitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Sedana Medical Sedana Medical receives go-ahead for pediatric study  - Milestone on the road to market exclusivity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Rättelse av tidigare utskickad pressrelease Sedana Medical AB (publ), Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Amendment of previously announced press release Sedana Medical AB (publ), Sedana Medical's nomination committee appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Sedana Medical's nomination committee appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q3, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 3, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-14 Sedana Medical Sedana Medical visar betydande hälsoekonomiska fördelar med AnaConDa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Sedana Medical Sedana Medical receives approval for AnaConDa in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Sedana Medical Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) - Första direktförsäljningen av AnaConDa i Storbritannien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Sedana Medical Genomförd försäljning av aktier i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Sedana Medical Completed sale of shares in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Correction of previously announced press release Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Sedana Medical Sedana Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) återupptar sin fas 3-studie IsoConDa med full patientrekryteringstakt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) resumes pivotal phase 3-study IsoConDa with full patient recruitment rate. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) rekryterar Global Marketing Director. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) recruits Global Marketing Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) has completed a directed new share issue of approximately SEK 112 million directed to institutional investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 112 miljoner kronor riktad till institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) intends to undertake a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Bulletin from annual general meeting in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport Kvartal 1, 2018. Rekordstark försäljning och ökad marknadsnärvaro Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2017 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) redovisar rekordstor försäljningsökning under första kvartalet 2018. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) bjuder in till telefonkonferensmöte baserat på uppdaterad tidsplan för IsoConDa studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) uppdaterar tidsplanen för IsoConDa studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Sedana Medical Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Bokslutskommuniké 2017: Stark försäljningsutveckling och ökat intresse för AnaConDa och inhalationssedering. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Sedana Medical Sedana Medical AB:s (publ) meddelar valberednings förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) startar egen försäljningsverksamhet i Norge och Danmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) byter Certified Adviser från Pareto Securities AB till Erik Penser Bank. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport 3, juli-september 2017: Fortsatt stark försäljningsutveckling och registreringsstudien för Europa enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) ansöker om registrering av AnaConDa i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) rekryterar Peter Sackey som Medicinsk Chef, Chief Medical Officer (CMO). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim Report, Q2, January-June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Sedana Medical Exercise of the overallotment option Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Sedana Medical Utnyttjande av övertilldelningsoptionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Sedana Medical Sedana Medical har uppnått en ny viktig milstolpe - Den första behandlade patienten med AnaConDa i Asien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Sedana Medical Sedana Medical reaches an important milestone - The first patient in Asia is treated with AnaConDa. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) in final deal with Teleflex Medical Incorporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) i slutlig uppgörelse med Teleflex Medical Incorporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Mar 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
19 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner