Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-20 Sedana Medical Sedana Medical: Utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2017/21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Sedana Medical Bulletin from the Annual General Meeting in Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Sedana Medical Sedana Medical: Första patienten inkluderad i SESAR-studien om lungprotektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Sedana Medical Sedana Medical stöder multinationell inhalationssederingsstudie i covid-19 ARDS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), interim report Q1, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 1, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2019 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Sedana Medical Sedana Medical publishes its Annual Report for 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Sedana Medical Notice of Annual General Meeting in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Sedana Medical Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Apr 2020 | Sedana Medical

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Deltagande

Den som önskar delta vid årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 13 maj 2020 under adress: Sedana Medical AB (publ), Vendevägen 87, 182 32 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon på tel: +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com.Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta vid stämman låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering, som är tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör en kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress eller e-postadress. Fullmakten ska också uppvisas i original på stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 kommer bolaget att vidta en rad försiktighetsåtgärder inför och i samband med årsstämman 2020, i syfte att minska risken för smittspridning. Bland annat kommer antalet närvarande företrädare för bolagets styrelse, bolagsledning och valberedning samt antalet övriga funktionärer att begränsas. Vidare kommer årsstämmans längd att begränsas i möjligaste mån, och ingen mat eller dryck kommer att serveras i anslutning till stämman.

För detaljerad information om åtgärder och riktlinjer med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 hänvisas till bolagets hemsida, www.sedanamedical.com ( https://protect-eu.mimecast.com/s/vOHTCPN0zcK5kmXszD4fx ). Bolaget följer noga händelseutvecklingen och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om ytterligare eller uppdaterade åtgärder med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19. I förekommande fall kommer information om sådana ytterligare eller uppdaterade åtgärder att tillhandahållas på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter
12. Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter
13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare, inklusive:
A. Beslut om emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB;
B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare; samt
C. Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

16. Beslut om incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare, inklusive:

A. Beslut om emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB;
B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare; samt
C. Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:

  •       Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB;

  •       Thomas Eklund, styrelsens ordförande;

  •       Sten Gibeck, eget aktieinnehav samt styrelseledamot; samt

  •       Anders Walldov, eget aktieinnehav (direkt och indirekt genom Brohuvudet AB).

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 1 och 10-12 på den föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Thomas Eklund utses till ordförande vid stämman.

Val av styrelse och revisor och fastställande av arvoden till styrelse och revisor, m.m. (punkterna 10-12)

Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och bolaget har för närvarande en revisor samt en revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Eva Walde. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt nyval av Christoffer Rosenblad till ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Thomas Eklund till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nyval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100 000 kronor ska utgå till vardera av de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander och Ola Magnusson (vilka också är större aktieägare i bolaget), samt 150 000 kronor ska utgå till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott, som är under inrättande, ska utgå med 25 000 kronor till dess ordförande och med 12 500 kronor till varje övrig ledamot. Valberedningen föreslår slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Om Christoffer Rosenblad
Christoffer Rosenblad, som föreslås väljas till ny ordinarie styrelseledamot i Sedana Medical, har en lång och bred bakgrund inom främst medicinteknik. Christoffer är CFO och vice VD på XVIVO Perfusion AB och innan dess har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics. Christoffer är styrelseledamot i ett dotterbolag i XVIVO Perfusion-koncernen men har inga övriga styrelseuppdrag. Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i Sverige.

Upplysningar om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på www.sedanamedical.com.

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10% av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, att möjliggöra företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående förslag.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma § 1 Företagsnamn
Bolagets firma är Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).
Sedana Medical AB  
(publ).
§ 6 Styrelse § 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6)
av lägst tre (3) och styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för
högst sex (6) tiden intill slutet av nästa årsstämma.
styrelseledamöter
med högst tre (3)
suppleanter. Dessa
väljs årligen på
årsstämman för tiden
intill slutet av
nästa årsstämma.
 
§ 7 Revisorer § 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer
en (1) och högst två och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan
(2) revisorer och även utses ett registrerat revisionsbolag.
högst två (2)  
revisorssuppleanter.
§ 9 Kallelse till § 9 Kallelse till bolagsstämma
bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
Kallelse till Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen
bolagsstämma ska ske hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten
genom annonsering i för kallelse ska information om att kallelse skett
Post- och Inrikes annonseras i Dagens Industri.Aktieägare som vill delta i
Tidningar samt genom förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till
att kallelsen hålls bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
tillgänglig på stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
bolagets webbplats. helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
Vid tidpunkten för nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
kallelse ska före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid
information om att bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet
kallelse skett biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som
annonseras i Dagens gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.
Industri.Aktieägare
som vill delta i
förhandlingarna vid
bolagsstämma ska
dels vara upptagen
som aktieägare i
utskrift eller annan
framställning av
hela aktieboken
avseende
förhållandena fem
vardagar före
stämman, dels göra
anmälan till bolaget
senast den dag som
anges i kallelsen
till stämman.
Sistnämnda dag får
inte vara söndag,
annan allmän
helgdag, lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och inte
infalla tidigare än
femte vardagen före
stämman. Aktieägare
får ha med sig
biträden vid
bolagsstämman endast
om han eller hon
anmäler antalet
biträden till
bolaget i enlighet
med det förfarande
som gäller för
aktieägares anmälan
till bolagsstämma.
 

Föreslagen justering i § 1 föranleds av ändringar i aktiebolagslagen. Föreslagen justering i § 6 föreslås i syfte att anpassa bolagsordningen efter Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), för det fall bolaget i framtiden skulle åta sig att följa Koden i samband med en eventuell notering på Nasdaq Stockholm. Föreslagen justering i § 7 är av redaktionell karaktär och föranleds av valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. Föreslagna justeringar i § 9 föranleds av kommande ändring av vissa regler avseende avstämningsdagar i aktiebolagslagen.

Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2020/2023”) genom emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB, org.nr 559109-8826, (”Dotterbolaget”) för efterföljande överlåtelse till anställda och konsulter (tillsammans ”Medarbetare”) i Bolaget och Koncernen (enligt definition nedan) i enlighet med vad som framgår av detta förslag.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i Koncernen och öka motivationen hos Koncernens Medarbetare genom att uppnå ökad intressegemenskap mellan Bolagets Medarbetare och dess aktieägare. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Bolagets Medarbetare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktierna i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet och förväntas höja motivationen för deltagarna i Incitamentsprogram 2020/2023.

Medarbetare i Bolaget, inklusive vid Bolagets filial i Spanien, samt i Bolagets dotterbolag i Storbritannien, Irland, Tyskland, Norge, Frankrike och Nederländerna (tillsammans ”Koncernen”) kan komma att erbjudas att delta i Incitamentsprogram 2020/2023.

Beslut enligt punkterna 15A och 15B nedan är villkorade av varandra. Då punkterna 15A och 15B omfattas av 16 kapitlet i aktiebolagslagen (2005:551) (den s.k. ”Leolagen”), krävs för giltiga beslut att förslagen biträds av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitaments-program, utspädning m.m. framgår under punkten 15C nedan.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023 till Sedana Medical Incentive AB (punkt 15A)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 325 000 teckningsoptioner serie 2020/2023 vilka vid utnyttjande kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 32 500,00 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till Medarbetare i Bolaget i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse och i övrigt i enlighet med de villkor och principer som närmare anges under punkten 15B nedan.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 20 maj 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen för Bolaget att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 september 2023, eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 8 k)-m) i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, till en teckningskurs motsvarande 140% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 19 maj 2020. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får dock aldrig fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor, inkluderande bl.a. sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inrätta Incitamentsprogram 2020/2023 (för mer information, se rubriken ”Bakgrund och motiv” ovan).

Styrelsens ordförande, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (punkt 15B)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 325 000 teckningsoptioner 2020/2023 i Bolaget till Medarbetare i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets och Dotterbolagets åtaganden i anledning av Incitamentsprogram 2020/2023, på följande villkor.

1. Medarbetare i Koncernen (såväl anställda som konsulter) kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 att erbjudas att förvärva teckningsoptioner efter en uppdelning på tre olika kategorier, enligt följande.
A. Personer i Bolagets koncernledning (sammanlagt högst sex Medarbetare): högst mellan 30 000 och 50 000 teckningsoptioner per Medarbetare.
B. Andra seniora nyckelpersoner och specialister (sammanlagt högst cirka fyra Medarbetare): högst 15 000 teckningsoptioner per Medarbetare.
C. Vissa övriga Medarbetare (sammanlagt högst cirka 15 Medarbetare): högst 5 000 teckningsoptioner per Medarbetare.

2. En förutsättning för att en Medarbetare ska få delta i Incitamentsprogram 2020/2023 är att sådan person har tillträtt anställning i Bolaget eller Koncernen senast den 20 maj 2020 eller, såvitt avser konsulter, att konsultuppdrag tillträtts senast samma dag. Medarbetare får inte heller, för att äga rätt att delta i Incitamentsprogram 2020/2023, ha sagt upp anställning/uppdrag, eller blivit uppsagd, per den 20 maj 2020.
3. En ytterligare förutsättning för att få delta i Incitamentsprogram 2020/2023 är att deltagare genom avtal ingånget med Dotterbolaget åtar sig att sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om deltagarens anställning eller uppdrag i Koncernen upphör före det att tre år har passerat från dagen för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Dotterbolaget kommer successivt att minska med cirka 33% per år (dvs. efter att ett, två respektive tre år passerat från dagen för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd eller engagerad som konsult i Koncernen på nämnda datum samt med reservation för särskilda  villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Dotterbolaget om saklig grund för uppsägning/avslutande av konsultförhållande föreligger. Om anställningen/konsultuppdraget avslutas på grund av sjukdom eller olycksfall, eller arbetsbrist såvitt avser anställning, kan det dock medföra att deltagaren får behålla samtliga ursprungligen förvärvade teckningsoptioner. Teckningsoptionsavtalet som kommer att ingås mellan Dotterbolaget och deltagare kommer även att innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.
4. Vid överanmälan av personer som erbjuds att förvärva teckningsoptioner, varmed det totala antal teckningsoptioner som Medarbetare önskar förvärva överstiger det totala antalet emitterade teckningsoptioner 2020/2023, ska tilldelning i första hand ske pro rata i förhållande till anmält antal teckningsoptioner och i andra hand genom lottning verkställd av Bolaget.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Incitamentsprogram 2020/2023 ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell av ett externt värderingsinstitut. För mer information om värderingen, se rubriken ”Värdering” under punkt 15C nedan.
6. Intresseanmälan för förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med omkring den 20 april 2020 till och med den 19 maj 2020. Teckningsoptionerna ska sedan, under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med denna punkt 15B samt punkten 15A ovan, överlåtas till deltagare omkring den 20 maj 2020, varefter betalning ska ske inom cirka en vecka. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga eller senarelägga perioden för intresseanmälan om förvärv samt tidpunkten för överlåtelse och betalning för teckningsoptioner. Överlåtelser ska dock ha ägt rum senast den 15 juni 2020.
7. Teckningsoptioner som inte överlåtits till Medarbetare inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 senast den 15 juni 2020 ska makuleras.
8. Överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 förutsätter dels att överlåtelse lagligen kan ske, dels att överlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

För information om beredning av styrelsens beslutsförslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m., se punkt 15C nedan.

Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. (punkt 15C)

Förslagets beredning

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2020/2023 har beretts av Bolagets styrelse tillsammans med externa rådgivare.

Värdering

Överlåtelse av teckningsoptioner 2020/2023 ska ske mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelse. Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att slutligt fastställas av ett externt värderingsinstitut vid tidpunkten för överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2020/2023, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Enligt en preliminär värdering gjord av det externa värderingsinstitutet kommer marknadsvärdet för teckningsoptionerna att uppgå till cirka 31,45 kronor per teckningsoption, under antagande om att (i) teckningsoptionerna kommer överlåtas till deltagare den 20 maj 2020, (ii) att den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 april 2020-19 maj 2020 kommer att uppgå till 160,9 kronor (”Jämförelsekursen”) (varmed teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till 225,3 kronor, dvs. motsvarande 140% av Jämförelsekursen), (iii) riskfri ränta under teckningsoptionernas löptid om -0,32%, (iv) en uppskattad volatilitet för Bolagets aktie under teckningsoptionernas löptid om 43% samt (v) att inga vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar kommer att genomföras under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna överlåts till bedömt marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, fastställt av ett externt värderingsinstitut, är styrelsens bedömning att inga sociala kostnader kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2020/2023. Incitamentsprogram 2020/2023 uppskattas därmed endast ge upphov till begränsade kostnader för inrättande och löpande administration av incitamentsprogrammet, vilket bl.a. inkluderar kostnader för arvoden till externa rådgivare och värderingsinstitut.

Under antagande om att bedömt marknadsvärde per teckningsoption 2020/2023 kommer att uppgå till 31,45 kronor vid tidpunkten för överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2020/2023, kan Koncernen vidare komma att tillföras upp till cirka 10,2 miljoner kronor i form av kontanta inbetalningar för förvärvade teckningsoptioner (under antagande om full anslutning i incitamentsprogrammet). Vid eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner 2020/2023 för teckning av aktier i slutet på teckningsoptionernas löptid, samt under antagande om en teckningskurs per nytecknad aktie om 225,3 kronor, kan Bolaget vidare komma att tillföras en total emissionslikvid om upp till cirka 73,2 miljoner kronor under 2023 (under antagande om att samtliga 325 000 teckningsoptioner 2020/2023 utnyttjas för teckning av aktier).

Eventuell utspädning som Incitamentsprogram 2020/2023 kan komma att föranleda kommer att påverka Bolagets resultat per aktie. För mer information om utspädningseffekter, se rubriken ”Utspädning” nedan.

Styrelseledamöters deltagande

Inga styrelseledamöter i Bolaget kommer att erbjudas att delta i Incitamentsprogram 2020/2023.

Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämman i Bolaget den 19 maj 2017 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2017/2021 avsett för vissa ledande befattningshavare i Bolaget. Totalt emitterades 310 149 teckningsoptioner 2017/2021 vilka samtliga tecknades av Dotterbolaget för senare överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Samtliga emitterade teckningsoptioner överläts sedermera till Bolagets VD, CFO och CMO. Varje teckningsoption 2017/2021 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 maj 2020-31 januari 2021 till en lösenkurs om 25,35 kronor per aktie (motsvarande 130% av introduktionskursen vid den nyemission som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2017). Förutsatt att samtliga nu utestående teckningsoptioner 2017/2021 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med 31 014,90 kronor fördelat på 310 149 nya aktier.

Vid årsstämman i Bolaget den 28 maj 2019 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2019/2022 avsett för ledande befattningshavare, seniora nyckelpersoner och specialister och övriga medarbetare i Bolaget och Koncernen. Totalt emitterades 370 000 teckningsoptioner 2019/2022 vilka samtliga tecknades av Dotterbolaget för senare överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Sammanlagt överläts 84 403 teckningsoptioner sedermera till deltagare i incitamentsprogrammet under juni respektive augusti 2019. Återstående 285 597 teckningsoptioner 2019/2022 som inte överlåtits till deltagare i incitamentsprogrammet har makulerats. Varje teckningsoption 2019/2022 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juli-30 november 2022 till en lösenkurs om 142,23 kronor per aktie (motsvarande 130% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 maj-12 juni 2019). Förutsatt att samtliga nu utestående teckningsoptioner 2019/2022 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 440,3 kronor fördelat på 84 403 nya aktier.

Bolagets styrelse har föreslagit att årsstämman 2020 beslutar om ytterligare ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, incitamentsprogram 2020/2024, avsett för nuvarande och nytillkomna ledande befattningshavare, seniora nyckelpersoner och specialister samt övriga utvalda medarbetare i Bolaget och Koncernen. Styrelsen har föreslagit att 360 000 teckningsoptioner 2020/2024 emitteras till Dotterbolaget för senare överlåtelse till nuvarande Medarbetare samt personer som tillträder anställning eller uppdrag i Koncernen under perioden 21 maj 2020-31 januari 2021. Sådana eventuella överlåtelser av teckningsoptioner planeras äga rum omkring den 31 januari 2021. Varje teckningsoption 2020/2024 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 februari-31 maj 2024 till en lösenkurs motsvarande 140% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 januari-30 januari 2021. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att inrätta incitamentsprogram 2020/2024, och att samtliga teckningsoptioner 2020/2024 överlåts till medarbetare i Koncernen samt utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 36 000,00 kronor fördelat på 360 000 nya aktier. För mer information om föreslaget incitamentsprogram 2020/2024 hänvisas till separat beslutsförslag under punkten 16 i den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Utspädning

Vid tidpunkten för antagande av detta beslutsförslag uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 736 591.

Utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka 1,41% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner, samt under antagande om fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2020/2023).

Den sammanlagda utspädningseffekten av samtliga utestående och föreslagna aktierelaterade incitamentsprogram (incitamentsprogram 2017/2021, 2019/2022, 2020/2023 och 2020/2024) beräknas uppgå till högst cirka 4,53% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget, samt under antagande om fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner och samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras inom ramen för föreslagna incitamentsprogram 2020/2023 och 2020/2024).

Beslut om incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2020/2024”) genom emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB, org.nr 559109-8826, (”Dotterbolaget”) för efterföljande överlåtelse till nuvarande och nytillkomna anställda och konsulter (tillsammans ”Medarbetare”) i Bolaget och Koncernen (enligt definition nedan) i enlighet med vad som framgår av detta förslag.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i Koncernen och öka motivationen hos Koncernens Medarbetare genom att uppnå ökad intressegemenskap mellan Bolagets Medarbetare och dess aktieägare. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Bolagets Medarbetare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktierna i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet och förväntas höja motivationen för deltagarna i Incitamentsprogram 2020/2024.

Nuvarande Medarbetare, samt Medarbetare som tillträder sin anställning eller sitt uppdrag, i Koncernen (enligt definition nedan), under perioden 21 maj 2020-31 januari 2021, kommer att kunna erbjudas att delta i Incitamentsprogram 2020/2024. Med ”Koncernen” avses Bolaget, inklusive Bolagets filial i Spanien, Bolagets dotterbolag i Storbritannien, Irland, Tyskland, Norge, Frankrike eller Nederländerna, samt eventuella tillkommande filialer och/eller dotterbolag.

Beslut enligt punkterna 16A och 16B nedan är villkorade av varandra. Då punkterna 16A och 16B omfattas av 16 kapitlet i aktiebolagslagen (2005:551) (den s.k. ”Leolagen”), krävs för giltiga beslut att förslagen biträds av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitaments-program, utspädning m.m. framgår under punkten 16C nedan.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2024 till Sedana Medical Incentive AB (punkt 16A)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 360 000 teckningsoptioner serie 2020/2024 vilka vid utnyttjande kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 36 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till Medarbetare i Bolaget i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse och i övrigt i enlighet med de villkor och principer som närmare anges under punkten 16B nedan.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 30 juni 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 31 maj 2024, eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 8 k)-m) i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, till en teckningskurs motsvarande 140% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 januari 2021. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får dock aldrig fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor, inkluderande bl.a. sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inrätta Incitamentsprogram 2020/2024 (för mer information, se rubriken ”Bakgrund och motiv” ovan).

Styrelsens ordförande, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (punkt 16B)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 360 000 tecknings-optioner 2020/2024 i Bolaget till nuvarande och nytillkomna Medarbetare i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets och Dotterbolagets åtaganden i anledning av Incitamentsprogram 2020/2024, på följande villkor.

1. Medarbetare i Koncernen (såväl anställda som konsulter) kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2024 att erbjudas att förvärva teckningsoptioner efter en uppdelning på tre olika kategorier, enligt följande.
A. Personer i Bolagets koncernledning: högst mellan 30 000 och 50 000 teckningsoptioner per Medarbetare.
B. Andra seniora nyckelpersoner och specialister: högst 15 000 teckningsoptioner per Medarbetare.
C. Vissa övriga Medarbetare: högst 5 000 teckningsoptioner per Medarbetare.

2. En förutsättning för att en Medarbetare ska få delta i Incitamentsprogram 2020/2024 är att sådan person har tillträtt anställning i Bolaget eller Koncernen senast den 31 januari 2021 eller, såvitt avser konsulter, att konsultuppdrag tillträtts senast samma datum. Medarbetare får inte heller, för att äga rätt att delta i Incitamentsprogram 2020/2024, ha sagt upp anställning/uppdrag, eller blivit uppsagd, per den 31 januari 2021, eller ha förvärvat teckningsoptioner inom ramen för föreslaget incitamentsprogram 2020/2023 i Bolaget (för mer information, se rubriken ”Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram” under punkt 16C nedan).
3. En ytterligare förutsättning för att få delta i Incitamentsprogram 2020/2024 är att deltagare genom avtal ingånget med Dotterbolaget åtar sig att sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om deltagarens anställning eller uppdrag i Koncernen upphör före det att tre år har passerat från dagen för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Dotterbolaget kommer successivt att minska med cirka 33% per år (dvs. efter att ett, två respektive tre år passerat från dagen för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd eller engagerad som konsult i Koncernen på nämnda datum samt med reservation för särskilda  villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Dotterbolaget om saklig grund för uppsägning/avslutande av  konsultförhållande föreligger. Om anställningen/konsultuppdraget avslutas på grund av sjukdom eller olycksfall, eller arbetsbrist såvitt avser anställning, kan det dock medföra att deltagaren får behålla samtliga ursprungligen förvärvade teckningsoptioner. Teckningsoptionsavtalet som kommer att ingås mellan Dotterbolaget och deltagare kommer även att innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.
4. Vid överanmälan av personer som erbjuds att förvärva teckningsoptioner, varmed det totala antal teckningsoptioner som Medarbetare önskar förvärva överstiger det totala antalet emitterade teckningsoptioner 2020/2024, ska tilldelning i första hand ske pro rata i förhållande till anmält antal teckningsoptioner och i andra hand genom lottning verkställd av Bolaget.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Incitamentsprogram 2020/2024 ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell av ett externt värderingsinstitut. För mer information om värderingen, se rubriken ”Värdering” under punkt 16C nedan.
6. Teckningsoptionerna ska, under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med denna punkt 16B samt punkten 16A ovan, överlåtas till deltagare omkring den 31 januari 2021, varefter betalning ska ske inom cirka en vecka. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att senarelägga tidpunkten för överlåtelse och betalning för teckningsoptioner. Överlåtelser ska dock ha ägt rum senast den 15 februari 2021.
7. Teckningsoptioner som inte överlåtits till Medarbetare inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2024 senast den 15 februari 2021 ska makuleras.
8. Överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2024 förutsätter dels att överlåtelse lagligen kan ske, dels att överlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

För information om beredning av styrelsens beslutsförslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m., se punkt 16C nedan.

Information om beredning av styrelsens förslag, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. (punkt 16C)

Förslagets beredning

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2020/2024 har beretts av Bolagets styrelse tillsammans med externa rådgivare.

Värdering

Överlåtelse av teckningsoptioner 2020/2024 ska ske mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelse. Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att slutligt fastställas av ett externt värderingsinstitut vid tidpunkten för överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2020/2024, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Givet att teckningsoptionerna kommer överlåtas till deltagare först omkring den 31 januari 2021 och att teckningsoptionernas marknadsvärde kommer fastställas först vid tidpunkten för överlåtelse, är det svårt att vid tidpunkten för detta beslutsförslags fastställande uppskatta marknadsvärdet för teckningsoptionerna. Enligt en preliminär värdering gjord av det externa värderingsinstitutet med hänsyn tagen till förhållandena vid tidpunkten för detta beslutsförslags fastställande, kommer marknadsvärdet för teckningsoptionerna dock att uppgå till cirka 31,45 kronor per teckningsoption, under antagande om att (i) teckningsoptionerna kommer överlåtas till deltagare den 31 januari 2021, (ii) att den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 januari 2021-30 januari 2021 kommer att uppgå till 160,9 kronor (”Jämförelsekursen”) (varmed teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till 225,3 kronor, dvs. motsvarande 140% av Jämförelsekursen), (iii) riskfri ränta under teckningsoptionernas löptid om
-0,32%, (iv) en uppskattad volatilitet för Bolagets aktie under teckningsoptionernas löptid om 43% samt (v) att inga vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar kommer att genomföras under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna överlåts till bedömt marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, fastställt av ett externt värderingsinstitut, är styrelsens bedömning att inga sociala kostnader kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2020/2024. Incitamentsprogram 2020/2024 uppskattas därmed endast ge upphov till begränsade kostnader för inrättande och löpande administration av incitamentsprogrammet, vilket bl.a. inkluderar kostnader för arvoden till externa rådgivare och värderingsinstitut.

Under antagande om att bedömt marknadsvärde per teckningsoption 2020/2024 kommer att uppgå till 31,45 kronor vid tidpunkten för överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2020/2024, kan Koncernen vidare komma att tillföras upp till cirka 11,3 miljoner kronor i form av kontanta inbetalningar för förvärvade teckningsoptioner (under antagande om full anslutning i incitamentsprogrammet). Vid eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner 2020/2024 för teckning av aktier i slutet på teckningsoptionernas löptid, samt under antagande om en teckningskurs per nytecknad aktie om 225,3 kronor, kan Bolaget vidare komma att tillföras en total emissionslikvid om upp till cirka 81,1 miljoner kronor under 2024 (under antagande om att samtliga 360 000 teckningsoptioner 2020/2024 utnyttjas för teckning av aktier).

Eventuell utspädning som Incitamentsprogram 2020/2024 kan komma att föranleda kommer att påverka Bolagets resultat per aktie. För mer information om utspädningseffekter, se rubriken ”Utspädning” nedan.

Styrelseledamöters deltagande

Inga styrelseledamöter i Bolaget kommer att erbjudas att delta i Incitamentsprogram 2020/2024.

Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämman i Bolaget den 19 maj 2017 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2017/2021 avsett för vissa ledande befattningshavare i Bolaget. Totalt emitterades 310 149 teckningsoptioner 2017/2021 vilka samtliga tecknades av Dotterbolaget för senare överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Samtliga emitterade teckningsoptioner överläts sedermera till Bolagets VD, CFO och CMO. Varje teckningsoption 2017/2021 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 maj 2020-31 januari 2021 till en lösenkurs om 25,35 kronor per aktie (motsvarande 130% av introduktionskursen vid den nyemission som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2017). Förutsatt att samtliga nu utestående teckningsoptioner 2017/2021 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med 31 014,90 kronor fördelat på 310 149 nya aktier.

Vid årsstämman i Bolaget den 28 maj 2019 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2019/2022 avsett för ledande befattningshavare, seniora nyckelpersoner och specialister och övriga medarbetare i Bolaget och Koncernen. Totalt emitterades 370 000 teckningsoptioner 2019/2022 vilka samtliga tecknades av Dotterbolaget för senare överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Sammanlagt överläts 84 403 teckningsoptioner sedermera till deltagare i incitamentsprogrammet under juni respektive augusti 2019. Återstående 285 597 teckningsoptioner 2019/2022 som inte överlåtits till deltagare i incitamentsprogrammet har makulerats. Varje teckningsoption 2019/2022 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juli-30 november 2022 till en lösenkurs om 142,23 kronor per aktie (motsvarande 130% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 maj-12 juni 2019). Förutsatt att samtliga nu utestående teckningsoptioner 2019/2022 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 440,3 kronor fördelat på 84 403 nya aktier.

Bolagets styrelse har föreslagit att årsstämman 2020 beslutar om ytterligare ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, incitamentsprogram 2020/2023, avsett för ledande befattningshavare, seniora nyckelpersoner och specialister samt övriga utvalda medarbetare i Bolaget och Koncernen vilka tillträtt anställning eller konsultuppdrag i Koncernen senast den 20 maj 2020. Styrelsen har föreslagit att 325 000 teckningsoptioner 2020/2023 emitteras till Dotterbolaget för senare överlåtelse till deltagare. Sådana eventuella överlåtelser av teckningsoptioner planeras äga rum omkring den 20 maj 2020. Varje teckningsoption 2020/2023 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2023-30 september 2023 till en lösenkurs motsvarande 140% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 april 2020-19 maj 2020. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att inrätta incitamentsprogram 2020/2023, och att samtliga teckningsoptioner 2020/2023 överlåts till Medarbetare i Koncernen samt utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 32 500,00 kronor fördelat på 325 000 nya aktier. För mer information om föreslaget incitamentsprogram 2020/2023 hänvisas till separat beslutsförslag under punkten 15 på den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Utspädning

Vid tidpunkten för antagande av detta beslutsförslag uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 736 591.

Utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2024 beräknas uppgå till högst cirka 1,56% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner, samt under antagande om fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2020/2024).

Den sammanlagda utspädningseffekten av samtliga utestående och föreslagna aktierelaterade incitamentsprogram (incitamentsprogram 2017/2021, 2019/2022, 2020/2023 och 2020/2024) beräknas uppgå till högst cirka 4,53% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget, samt under antagande om fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner och samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras inom ramen för föreslagna incitamentsprogram 2020/2023 och 2020/2024).

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 22 736 591. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

Då beslut enligt punkterna 15A och 15B samt 16A och 16B omfattas av 16 kapitlet i aktiebolagslagen (den s.k. ”Leolagen”), krävs för giltiga beslut enligt förslagen att de biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs vidare att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos bolaget med adress Sedana Medical AB (publ), Vendevägen 87, 182 32 Danderyd och på www.sedanamedical.com senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag under punkterna 13-16 samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i samma ordning senast två veckor före stämman. Samtliga nämnda handlingar samt denna kallelse kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman. Valberedningens fullständiga förslag under punkterna 10-12 finns intagna i denna kallelse.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

*****

Stockholm i april 2020
Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Eklund, Styrelseordförande
Mobile: +46 70 824 20 25
E-mail: thomas.eklund@investorab.com

Maria Engström, CFO
Mobil: +46 70 674 33 30
E-post: maria.engstrom@sedanamedical.com

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 21.30 (CET).
Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Benelux, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

2020-04-09 Sedana Medical The nomination committee's resolution proposals for election of board members etc. at the annual general meeting in Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Sedana Medical Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter m.m. inför årsstämman i Sedana Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Sedana Medical Sedana Medical's sales increase around 90 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Sedana Medical Sedana Medical ökar omsättningen cirka 90 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Sedana Medical Sedana Medical ser ökad efterfrågan och håller tidplanen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Sedana Medical Sedana Medical sees increased demand and keeps time schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Sedana Medical Sedana Medical: AnaConDa e-learning released to meet increased inquiries related to COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Year-end report, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), bokslutskommuniké, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Sedana Medical Sedana Medical donerar AnaConDa till sjukhus i Wuhan, Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Sedana Medical Sedana Medical donates AnaConDa to hospitals in Wuhan, China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Sedana Medical Sedana Medical etablerar försäljningsorganisation i Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Sedana Medical Sedana Medical establishes sales organization in Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Sedana Medical Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Mexico Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Sedana Medical Sedana Medical receives approval for AnaConDa in Mexico Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Sedana Medical Sedana Medical's CEO divests shares - remains committed and long-term shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Sedana Medical Sedana Medicals VD avyttrar aktier - kvarstår som dedikerad långsiktig ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Sedana Medical Sista patienten inkluderad i Sedana Medicals registreringsgrundande IsoConDa-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Sedana Medical Sedana Medical stöder sederingsstudie med isofluran för minskning av delirium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Sedana Medical Sedana Medical supports isoflurane sedation study for reduction of delirium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q3, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 3, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Sedana Medical Sedana Medicals styrelseledamot Michael Ryan avgår Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Sedana Medical Sedana Medical's board member Michael Ryan resigns Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Sedana Medical Sedana Medical justerar och förtydligar sina långsiktiga finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Sedana Medical Sedana Medical adjusts and clarifies its long-term financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 Sedana Medical Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Sedana Medical Sedana Medical delfinansierar AnaConDa-studie om lungprotektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) genomför en riktad nyemission om 2 896 000 aktier och tillförs 375 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) has completed a directed new share issue of 2,896,000 shares, raising proceeds of SEK 375 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) prepares for listing on the Nasdaq Stockholm main market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) intends to undertake a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-30 Sedana Medical Sedana Medicals AnaConDa godkänd för användning på barn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), kvartalsrapport 2, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Sedana Medical Sedana Medical enters India - signs Indian distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Sedana Medical Sedana Medical går in i Indien - sluter avtal med indisk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-28 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2018 offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Sedana Medical Sedana Medical bokslutskommuniké, januari - december 2018. - Stark tillväxt och positiv utveckling av registreringsarbetet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Sedana Medical Sedana Medical Year-end Report, January - December 2018. - Strong growth and positive registration work development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Sedana Medical Sedana Medical: Positive interim analysis in pivotal IsoConDa phase III study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Sedana Medical Sedana Medical: Positiv interimanalys av IsoConDa fas III registreringsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Sedana Medical Tidigarelagt datum för release av Sedana Medicals bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Sedana Medical Sedana Medical får klartecken för pediatrisk studie  - Milstolpe på vägen mot marknadsexklusivitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Sedana Medical Sedana Medical receives go-ahead for pediatric study  - Milestone on the road to market exclusivity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Rättelse av tidigare utskickad pressrelease Sedana Medical AB (publ), Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Amendment of previously announced press release Sedana Medical AB (publ), Sedana Medical's nomination committee appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Sedana Medical's nomination committee appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Sedana Medical Sedana Medicals valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q3, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 3, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-14 Sedana Medical Sedana Medical visar betydande hälsoekonomiska fördelar med AnaConDa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Sedana Medical Sedana Medical receives approval for AnaConDa in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Sedana Medical Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) - Första direktförsäljningen av AnaConDa i Storbritannien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Sedana Medical Genomförd försäljning av aktier i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Sedana Medical Completed sale of shares in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Correction of previously announced press release Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim report Q2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Kvartalsrapport 2, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Sedana Medical Sedana Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) återupptar sin fas 3-studie IsoConDa med full patientrekryteringstakt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) resumes pivotal phase 3-study IsoConDa with full patient recruitment rate. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) rekryterar Global Marketing Director. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) recruits Global Marketing Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) has completed a directed new share issue of approximately SEK 112 million directed to institutional investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 112 miljoner kronor riktad till institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) intends to undertake a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Bulletin from annual general meeting in Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport Kvartal 1, 2018. Rekordstark försäljning och ökad marknadsnärvaro Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Sedana Medical Sedana Medicals årsredovisning för 2017 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) redovisar rekordstor försäljningsökning under första kvartalet 2018. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) bjuder in till telefonkonferensmöte baserat på uppdaterad tidsplan för IsoConDa studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) uppdaterar tidsplanen för IsoConDa studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Sedana Medical Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Bokslutskommuniké 2017: Stark försäljningsutveckling och ökat intresse för AnaConDa och inhalationssedering. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Sedana Medical Sedana Medical AB:s (publ) meddelar valberednings förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) startar egen försäljningsverksamhet i Norge och Danmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) byter Certified Adviser från Pareto Securities AB till Erik Penser Bank. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-30 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport 3, juli-september 2017: Fortsatt stark försäljningsutveckling och registreringsstudien för Europa enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) ansöker om registrering av AnaConDa i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-04 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) rekryterar Peter Sackey som Medicinsk Chef, Chief Medical Officer (CMO). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ), Interim Report, Q2, January-June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Sedana Medical Exercise of the overallotment option Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Sedana Medical Utnyttjande av övertilldelningsoptionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Sedana Medical Sedana Medical har uppnått en ny viktig milstolpe - Den första behandlade patienten med AnaConDa i Asien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Sedana Medical Sedana Medical reaches an important milestone - The first patient in Asia is treated with AnaConDa. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) in final deal with Teleflex Medical Incorporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) i slutlig uppgörelse med Teleflex Medical Incorporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Mar 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
19 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner