Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 SECITS KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 SECITS Secits Holding AB Delårsrapport JANUARI - MARS 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-02 SECITS Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-27 SECITS KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 SECITS SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 SECITS Omräkning av teckningsoptionerna av serie TO1 i SECITS Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 SECITS Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-01-12 SECITS Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 SECITS Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 SECITS Secits offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits offentliggör utfall i företrädesemission

SECITS OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) (”Secits” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022 och har tecknats till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 35,4 procent tecknades av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 42 484 765 aktier har tecknats, vilket motsvarar 100 procent av de aktier som emitteras i Företrädesemissionen. 23 150 705 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 54,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 4 285 515 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 10,1 procent av Företrädesemissionen och 15 048 545 aktier tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 35,4 procent av Företrädesemissionen.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 34 MSEK före emissionskostnader.

 

Paul Trygger, VD för Secits, kommenterar

Jag känner mig mycket nöjd med utfallet av emissionen och är väldigt optimistisk om framtiden. Emissionen var ett viktigt steg på vägen för oss och vi kommer nu fortsätta vårt arbete mot de mål vi satt upp, vilket bl.a. innebär att konsolidera våra förvärv. Vi kommer även fokusera en hel del på försäljningen utav innovativa säkerhetslösningar för att skapa trygghet.

 

Besked om tilldelning av aktier utan företrädesrätt

Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 5 december 2022 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Samtliga teckningar avseende aktier med och utan företrädesrätt har erhållit tilldelning enligt teckning.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 42 484 765 från 25 490 860 aktier till 67 975 625 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 248 476,50 SEK, från 2 549 086,00 SEK till 6 797 562,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 62,5 procent av röster och kapital i Bolaget.

 

 

Handel med BTA

Handel med Betalda Tecknade Aktier (”BTA”) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 3, 2023.   

 

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission och medlemmar i styrelse och ledning lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 3 januari 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,80 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 4 957 177 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Secits i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@secits.se

Denna information är sådan som SECITS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2022 kl. 08:30 CET.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

 

Detta pressmeddelande utgör inte och innehåller inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SECITS Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

2022-12-16 SECITS Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 SECITS Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 SECITS Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 SECITS Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 SECITS Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 SECITS Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-10-26 SECITS SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-20 SECITS Secits utser Paul Trygger till ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 SECITS Secits vinner sin första order på helhetslösning Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-16 SECITS SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-11 SECITS Secits påbörjar rekrytering av ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 SECITS Ny CFO för Secits-koncern Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-12 SECITS SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 SECITS SECITS erhåller refinansiering av lån om 30 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023