Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-12 SECITS Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 SECITS Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 SECITS Secits offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 SECITS Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 SECITS Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 SECITS Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 SECITS Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 SECITS Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 SECITS Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-10-26 SECITS SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-20 SECITS Secits utser Paul Trygger till ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | SECITS Holding

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 14 oktober 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 21 oktober 2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 14 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.secits.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 21 oktober 2022. Ifyllt formulär skickas till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@secits.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.secits.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Ändring av bolagsordningen
 7. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för personaloptioner

 

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

 

Justeringspersoner (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Wilhelm Bech-Jansen och Jonas Strömberg eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

 

Ändring bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande.

 

Nuvarande lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 490 000 och högst 5 960 000 kronor.

 

 • 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 14 900 000 och högst 59 600 000.

 

Föreslagen lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

 

 • 5 antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

 

Emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner (punkt 8)

Vid extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget (”Personaloptionsprogrammet 2022/2025” eller ”Programmet”). Enligt villkoren för Programmet ska deltagare, som ett krav för tilldelning av personaloptioner, förvärva av bolaget redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 så att kravet på förvärv av redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 tas bort. I övrigt kvarstår villkoren för personaloptionsprogrammet oförändrade.

 

 ______________________

   

 

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 25 490 860. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@secits.se eller via post till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, senast fredagen den 14 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.secits.se senast onsdagen den 19 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.secits.se, och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. SECITS Holding AB (publ) har organisationsnummer 559033-1988 och säte i Stockholm.

 

 

Stockholm i september 2022

SECITS Holding AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS-Kallelse.pdf
SECITS-Postrostningsformular.docx
SECITS-EGM-fullmaktsformular.docx

2022-08-19 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 SECITS Secits vinner sin första order på helhetslösning Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-16 SECITS SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-11 SECITS Secits påbörjar rekrytering av ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 SECITS Ny CFO för Secits-koncern Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-12 SECITS SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 SECITS SECITS erhåller refinansiering av lån om 30 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 SECITS KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 SECITS Secits inleder satsning på små och medelstora bolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 SECITS Delårsrapport januari - mars 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-04-27 SECITS KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 SECITS Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-08 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 SECITS Secits Holding AB har ändrat datum för publicering av årsredovisningen för 2021 till den 22 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-29 SECITS Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023