Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-18 SECITS SECITS inleder samarbete med Svenska Bostäder för IoT-baserad dataanalys Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-25 SECITS KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 SECITS Secits Holding AB Delårsrapport JANUARI - MARS 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-02 SECITS Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-27 SECITS KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 SECITS SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 SECITS Omräkning av teckningsoptionerna av serie TO1 i SECITS Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 SECITS Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 24 Feb 2023 | SECITS Holding

Bokslutskommuniké JANUARI – DECEMBER 2022

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2022

Fjärde kvartalet oktober – december 2022

 • Intäkterna uppgick till 33 846 (32 132) kSEK
 • EBITDA uppgick till -4 952 (-2 384) kSEK
 • Resultat per aktie var -0,54 (-0,36) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 476 (-4 675) kSEK

Helåret

 • Intäkterna uppgick till 126 755 (75 221) kSEK
 • EBITDA uppgick till -8 499 (-13 273) kSEK
 • Resultat per aktie var -1,35 (-1,39) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 497 (-17 633) kSEK
 • Likviditeten uppgick till 371 (1 534) kSEK
 • Soliditeten var 24,5% (43,0%) procent
 • Westra Security Group AB ingår i det konsoliderade resultatet från 1 februari 2022

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Secits utser Paul Trygger till ny VD. Förutom egen verksamhet har Paul under många år haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB
 • Extra bolagsstämma i SECITS Holding, 24 oktober 2022 där följande avhandlades:
  • Beslut om ändring av bolagsordningen
  • Beslut om emissionsbemyndigande
  • Beslut om ändring av villkor för personaloptioner
 • Secits ingår samarbete med Larmassistans Sverige
 • Secits offentliggör utfall av företrädesemission. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 34 000 kSEK före emissionskostnader
 • Bolaget erhöll certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm) under kvartal två och har under fjärde kvartalet börjat genomföra uppdrag åt kunder som kräver denna certifiering. Certifikatet är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Secits utökar leveranserna av säkerhetslösningar med 25 procent mot en internationell butikskedja
 • Secits styrelse beslutade om en riktad emission av aktier till emissionsgaranterna av den avslutade företrädesemissionen

 

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Helår

Helår

 

1 okt 2022 –
 31 dec 2022

1 okt 2021 –
30 dec 2021

1 jan 2022 –   31 dec 2022

1 jan 2021-   31 dec 2021

 

 

 

 

 

Intäkter

33 846

32 132

126 755

75 221

EBITDA

-4 952

-2 384

-8 499

-13 273

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 476

-4 675

-1 497

-17 633

 

 

 

 

 

 

VD HAR ORDET

Integration och åtgärdsprogram

Sedan Säkra Larm och Westra förvärvades har ett arbete för att integrera bolagen i koncernen pågått. De åtgärder som identifierades under förvärvsprocessen exekveras nu, eller kommer att genomföras under första halvåret 2023. Secits har under hösten genomfört prisjusteringar för att kompensera sig för inflation och stigande inköpspriser. Bolaget har dessutom startat upp en egen kundtjänst, vilket väntas ge en väsentlig besparing samt att kundnöjdheten väntas öka jämfört mot tidigare lösning där kundtjänsten drevs av en extern partner.

 

Ekonomi

Under helåret 2022 ökade intäkterna för koncernen med ca 50 miljoner kr från 75,2 miljoner kr under 2021 till 126,8 miljoner kr. En ökning om ca 70 procent jämfört med 2021. B2B ökar intäkterna på årsbasis med 18,3 procent jämfört med 2021 medan B2C minskar intäkterna med 12,8 procent. Minskningen inom B2C kommer från en satsning på uppgraderingar av larmsystem hos befintliga kunder, vilka är något billigare än nya larm och därav den lägre intäkten. B2C

genererar en förbättrad bruttomarginal om ca 6,4 procent på helåret, vilket är en effekt av produktmix och prisjusteringar.

 

De åtgärder och det integrationsarbete som koncernen har genomfört under året har genererat merkostnader för upplärning och dubbelbemanning under arbetet med att sätta upp funktionerna kundtjänst och support. Ett partiellt byte av ERP-system har även vidtagits, där Larmcentralen har startat upp ett nytt system under hösten, vilket kommer att säkerställa kvalitén på ekonomisk information och på sikt kommer att kunna effektivisera arbetsflödet. Vi ser redan nu att organisationen och arbetet har kunnat effektiviseras i hög grad, även om det har krävt resurser och kostnader som inte har kunnat balanseras och därför har påverkat resultatet negativt under året. Arbetet med att göra Larmcentralen vinstdrivande fortsätter enligt den plan som koncernen har tagit fram. EBITDA för koncernen fortsätter att förbättras på helårsbasis och går från -13 273 kSEK 2021 till -8 499 kSEK 2022 med en bruttomarginal på 62,0 procent för helåret.

 

Förvärv av Westra Security Group larmcentral

Secits förvärvade Westra Security Group i februari 2022 för 40,0 miljoner kr. 20 miljoner kr betalades kontant och resterande 20 miljoner kr avser ett avtalat åtgärdspaket finansierat av Secits och som avräknas köpeskillingen. I koncernen ingår nu en fullt certifierad (SSF 136:5) och integrerad larmcentral vilket är hjärtat i varje säkerhetsbolag. Secits drar redan nytta av att kunna sälja in helhetslösningar där vi tidigare behövde använda underleverantörer och därmed inte hade möjlighet att kunna sälja in fullt integrerade lösningar. Åtgärdsprogrammet fortsätter med full kraft under 2023 samtidigt som kundunderlaget fortsätter att öka, vilket gör att koncernen ser att larmcentralen kommer att nå lönsamhet inom överskådlig tid.

 

VD Paul Trygger

 

 

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Q4-22.pdf
Secits-Q4-22.pdf

Om SECITS-koncernen
Secits, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2023 klockan 08:00 CET. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

2023-01-12 SECITS Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 SECITS Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 SECITS Secits offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 SECITS Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 SECITS Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 SECITS Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 SECITS Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 SECITS Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 SECITS Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-10-26 SECITS SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-20 SECITS Secits utser Paul Trygger till ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 SECITS Secits vinner sin första order på helhetslösning Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-16 SECITS SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024