Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-03-04 Sdiptech Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-04 Sdiptech Management in Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of warrants Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-24 Sdiptech Styrelseordföranden i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av köpoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-24 Sdiptech Chairman of the Board at Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of buy options Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-22 Sdiptech Sdiptech sums up the transactions from 19 February and updates margin guidance Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-22 Sdiptech Sdiptech summerar transaktionerna från den 19 februari och uppdaterar marginalguidning Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech acquires Rolec Services Ltd and One Stop Europe Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech divests the Swedish elevator business Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech divest Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Sdiptech Invitation to presentation of Sdiptech AB's Year-End Report 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Sdiptech Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Sdiptech Sdiptech strengthens business area - recruits Johan Lahiri Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Sdiptech Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Johan Lahiri Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Sdiptech Bulletin from Extraordinary General Meeting of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Sdiptech Sdiptech acquires GAH (Refrigeration) Ltd in UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Sdiptech Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Nov 2020 | Sdiptech

Sdiptech AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande
25 november 2020, 19:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

Enligt en ny tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom s.k. poströstning.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 december 2020 och senast onsdagen den 16 december 2020 skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se . Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per den 9 december 2020 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 11 december 2020 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Sdiptechs styrelseordförande Jan Samuelson.

Förslag under punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att John Engholm utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag under punkt 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Förslag under punkt 6 – Dagordningens godkännande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Förslag under punkt 7 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 18 maj 2020 bemyndigades styrelsen att besluta om emissioner med en maximal utspädningseffekt om 10 % av aktiekapitalet. Den 9 juni 2020 genomfördes en riktad nyemission av 3 364 182 B-aktier, motsvarande en utspädning för existerande ägare om 9,5% av antalet aktier i Bolaget och 6,3% av antalet röster.

Sdiptech har en aktiv förvärvsagenda och ett uttalat mål om en genomsnittlig förvärvstakt om 90 MSEK i EBITA per år. Förvärven finansieras av såväl genererat kassaflöde, lån som eget kapital. Hittills i år har företag motsvarande 37 Mkr EBITA förvärvats samtidigt som bolagets pipeline är stark. I syfte att ha beredskap för att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter när de uppstår önskar styrelsen ett förnyat bemyndigande enligt nedan:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 % av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Övrigt
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.sdiptech.se.samt på dess huvudkontor med adress Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast måndagen den 7 december 2020, via mail till anmalan@sdiptech.com.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast fredagen den 11 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 35 391 827aktier, uppdelat på 1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 2 000 000 A-aktier med tio röster vardera samt 31 641 827 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 53 391 827. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

***

Stockholm i november 2020

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se . Mer information finns på bolagets hemsida:  www.sdiptech. se 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 19:00.

Bilaga


2020-11-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of extraordinary general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July – September) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) brings forward publication of the interim report for third quarter to October 22nd, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-08 Sdiptech Nomination Committee in Sdiptech appointed Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-08 Sdiptech Valberedning för Sdiptech utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Divestment of Support operations completed – positive effect on profits of SEK 27 million in Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Avyttring av Supportverksamheten slutligt genomförd – positiv resultateffekt om 27 miljoner i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sale of shares in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar Alerter Group i UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech acquires Alerter Group in UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech updates the financial targets Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech uppdaterar de finansiella målen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the second quarter of 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för andra kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Sdiptech Sdiptech förvärvar Stockholmradio Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Sdiptech Sdiptech acquires Stockholmradio Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 353 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) carries out a directed share issue and raises proceeds of approximately SEK 353 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Sdiptech Sdiptech förvärvar finska Hilltip Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Sdiptech Sdiptech acquires Finnish Hilltip Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Summary from Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of annual general meeting 2020 of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2020 i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Sdiptech Sdiptech strengthens business area - recruits Erik Hedenryd Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Sdiptech Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the fourth quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Sdiptech Sdiptech recruits IR and PR Manager Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Sdiptech Sdiptech rekryterar IR- och PR Manager Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Sdiptech Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Sdiptech Sale of shares in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July - September) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Auger Site Investigations Limited in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April – June) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with the interim report for the second quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med delårsrapport för andra kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Cryptify AB in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Cryptify AB in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Cryptify AB i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 Sdiptech Omdisponering av ägandet i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 Sdiptech Redistribution of ownership in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Summary from Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January – March) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Proforma figures according to new structure for segment reporting Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Sdiptech Sdiptech AB (publ) signs agreement on bank financing of SEK 800 million Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tecknar avtal gällande bankfinansiering om 800 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - the Nomination Committee proposes new board members Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) – Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Water Treatment Products Limited i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Water Treatment Products Limited in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) sells back AVA Monitoring AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s bokslutskommuniké för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB’s year-end report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires RedSpeed International Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July – September) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Vera Klippan AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Vera Klippan AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB (publ)'s interim report for the third quarter of 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-31 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för tredje kvartalet 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-09-05 Sdiptech Steven Gilsdorf new Head of Acquisitions at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Sdiptech Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Rogaland Industri Automasjon AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Rogaland Industri Automasjon AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kompletterande information kring nuvarande årstakt för KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Additional information regarding current annual pace for KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) signs agreement of acquiring KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tecknar avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-14 Sdiptech Summary from Annual General Meeting of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-14 Sdiptech Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-04 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB (publ)'s interim report for the first quarter of 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-04 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Kallelse till årsstämma 2018 i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Notice of Annual general meeting 2018 of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) enters into agreement regarding previously announced divestment of support operations Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) ingår avtal om tidigare aviserad avyttring av supportverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Sdiptech Anders Mattson ny verksamhetschef i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Sdiptech Anders Mattson new president at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Sdiptech Bengt Lejdström new CFO at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Sdiptech Bengt Lejdström ny CFO i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) change in management team Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Sdiptech Ledningsförändring i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) enters a non-binding Letter of Intent to acquire all shares in niched technology company Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i nischat teknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Sdiptech Extraordinary general meeting in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Year-end report 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of extraordinary general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Invitation to conference call in connection with year-end report 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) avyttrar InsiderLog från sin supportverksamhet till Euronext Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) divests InsiderLog from its support operations to Euronext Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Information about acquisition multiples and share of business from new construction of housing Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Information kring förvärvsmultiplar och andel av affären mot nyproduktion av bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech CORRECTION: Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the third quarter (July-September 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech RÄTTELSE: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the third quarter (July-September 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-13 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the third quarter of 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-13 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Polyproject Environment AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Polyproject Environment AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the second quarter (April-June 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-08-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-08-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Preliminary result for the second quarter deviates significantly from last year, and earlier reporting date for the second quarter Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Preliminärt utfall för det andra kvartalet väsentligt avvikande från föregående år samt tidigarelagt rapportdatum Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires AVA Monitoring Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar AVA Monitoring Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-20 Sdiptech Bulletin from Sdiptech AB's (publ) Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-20 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech AB:s (publ) årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Exercise of over-allotment option and end of the stabilization period Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av två bolag inom hissektorn i Österrike Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of two companies in the elevator sector in Austria Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of stabilization measures Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of stabilization measures Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): First day of trading in Sdiptech's common share of series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): First day of trading in Sdiptech's common share of series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Första handelsdag i Sdiptechs stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) offentliggör notering av Bolagets stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) announces stock exchange listing of the Company's common share of Series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) announces stock exchange listing of the Company's common share of Series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari-mars 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-04-26 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-19 Sdiptech Sdiptech AB (publ) avser att notera stamaktier på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-19 Sdiptech Sdiptech AB (publ) intends to list common shares on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) uppdaterar finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-28 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Sdiptech Sdiptech AB: Jan Samuelsson föreslås som ny ledamot i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) överväger finansieringsalternativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar två bolag inom hissektorn i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-08 Sdiptech Kommentar angående artikel publicerad i Svenska Dagbladet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) är svenska vinnare i Elite Growth-kategorin i Europas största affärstävling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Unipower AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) fortsätter på inslagen bana och definierar tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kompletterande information kring förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Sdiptech förvärvar Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-13 Sdiptech Sdiptech AB: Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Sdiptech Sdiptech AB: Johnny Alvarsson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-05 Sdiptech Sdiptech AB förvärvar Frigotech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Sdiptech Sdiptech AB: Jan Samuelson till Sdiptechs Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Sdiptech Sdiptech AB: Staffan Bohman till Sdiptechs Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Sdiptech Sdiptech uppdaterar datum för rapport för det andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Sdiptech Sdiptech förvärvar Hisspartner genom dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Sdiptech Sdiptech förvärvar Cliff Models Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-28 Sdiptech Renodling av Sdiptech ABs verksamhet slutförs för att skapa bästa förutsättningar för tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) årsstämma 2016 samt styrelsens beslut kring avstämningsdag för sakutdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 Sdiptech Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Sdiptech Sdiptech förvärvar Castella Entreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 Sdiptech Sdiptech förvärvar Borlängebaserade Hydrostandard Mätteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-21 Sdiptech Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför kapitalanskaffning om totalt cirka 70 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-11 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-26 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Sdiptech Sdiptech AB planerar att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-12 Sdiptech Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-15 Serendipity Innovations AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Serendipity Innovations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Serendipity Innovations AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Innovations AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations kallar till extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 för att pröva förslag till renodling och förenkling av strukturen, namnbyte samt förändringar av styrelse och ledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity förvärvar svenskt verkstadsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity offentliggör rapport för jan-juni 2015 samt planer på renodling och förenkling av verksamheten bl.a. genom försäljning av inkubatorn, namnbyte och ändringar av styrelse och ledning Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-19 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity förvärvar kroatiska installations- och serviceföretaget Metus Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-02 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations förvärvar elteknikbolaget CentralByggarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations förvärvar Umeåbaserade Medicvent Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-11 Serendipity Innovations AB (publ) Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-09 Serendipity Innovations AB (publ) Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-21 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-13 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2014 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Serendipity Innovations AB (publ) Kallelse till årsstämma i Serendipity Innovations AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-21 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations utökar ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-23 Serendipity Innovations AB (publ) Värdeökning inom Serendipity Innovations affärsområde Venture Management bidrar till bolagets intjäning med cirka 26 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-04 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipitys team ringde in bolaget på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Mar 2017 | Kvartalsutdelning 2016
12 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
20 Jun 2017 | Årsstämma 2016
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
14 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 Mar 2018 | Extrastämma 2018
14 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
14 May 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Sep 2018 | Kvartalsutdelning
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Dec 2018 | Kvartalsutdelning
2 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
12 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 May 2019 | Årsstämma 2018
13 Jun 2019 | Kvartalsutdelning
23 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Sep 2019 | Kvartalsutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
18 May 2020 | Årsstämma 2019
11 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
22 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
10 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
14 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
17 Dec 2020 | Extrastämma 2020
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
12 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
18 May 2021 | Årsstämma 2020
14 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
14 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
14 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
10 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner