Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure signs agreement with Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech and its subsidiary Vetiqure has, in the wake of gradually lowered restrictions, taken the opportunity to show their potential at physical trade shows Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech och dess dotterbolag Vetiqure har i kölvattnet av successivt sänkta restriktioner tagit tillfället i akt att visa sin potential på fysiska mässor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 ChemoTech ChemoTech: Professor em. Bertil RR Perssons bok uttagen till årets digitala bokmässa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure participates in its first veterinarian conference in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure deltar i sin första amerikanska veterinärkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB genomför ytterligare en riktad nyemission och tillförs cirka 2,5 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB is carrying out another directed new share issue and will receive approximately MSEK 2.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB inleder sin marknadsföring i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB begins its marketing in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech is carrying out a directed new share issue and will receive approximately MSEK 18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q1 January - June 2021 - Executive Summary of the second quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Aug 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

” Våra framgångar med certifieringen har tagit ChemoTech in i en ny värld med nya kommersiella möjligheter och ökat intresset från internationella aktörer sin intresseras av  bolagets immateriella tillgångar.” – Mohan Frick, VD

 

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 KSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 796 KSEK (-2 557)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -850 KSEK (-1 745)
 • Orderboken uppgick till 1 122 KSEK (596) vid kvartalets slut

Perioden 1 januari – 30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (90)

 • Resultat före skatt uppgick till -6 581 KSEK (-6 021)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,81 SEK (-1,59)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 414 KSEK (-5 865)
 • Orderboken uppgick till 1 122 KSEK (596) vid kvartalets slut

Viktiga händelser under kvartalet

Eva Ståhl Wernersson axlar rollen som QM/ RA Direktör

 • Vetiqure AB rekryterar produktspecialist Elin Wallin och ChemoTech rekryterar COO Urban Widén 
 • ChemoTech tecknade i april ett lån om 2 000 KSEK med lånelöfte om 10 000 KSEK 
 • ChemoTech erhåller CE-märkning för sin produkt IQwave 
 • ChemoTech undersöker möjligheten att genomföra studier i USA för behandling av pankreascancer

Viktiga händelser efter periodens utgång

Vetiqure AB tecknar avtal med Diversified Consultant Group LLC i USA för att genomföra en förstudie för sin Go-To-Market-strategi när vetIQure lanseras i USA

VD har ordet

Andra kvartalets viktigaste händelse är det slutgiltiga erhållandet av CE-certifikatet för vår innovation IQwave 3.0 CE, för behandling av olika cancerindikationer inom humanmedicin. Även om CE-märkningen i första hand ger oss tillstånd att börja marknadsföra och sälja inom Europa så öppnar den även marknader utanför EU, där CE-märkning ger ett direkt eller indirekt tillträde.

Inom Animal Care finns produkten vetIQure redan på marknaden i Sverige. I takt med att vi når nya framgångar på hemmaplan kommer vi att påbörja en lansering i övriga Europa. I de initiala marknadsanalyser som genomfördes, innan etableringen av dotterbolaget, kan vi se att det finns mycket stor potential för Animal Care i USA. Vi har nu startat en förstudie för en Go-To-Market modell i USA för att säkerställa att vår strategi är optimerad för världens största marknad för sällskapsdjur.

Resultat och kassaflöde 
Omsättningen blev 5 KSEK under perioden och resultatet blev -3 796 KSEK jämfört med -2 557 för samma period föregående år. Vi har flera maskiner i vår orderbok men återinförandet av strikta restriktioner i pandemins spår har gjort att leveranser har fått skjutas på framtiden. Kassaflödet för perioden blev -2 298 KSEK jämfört med 5 864 för samma period föregående år.

För att stärka kassan fick bolaget under kvartalet en ny kredit från externa finansiärer. Lånelöftet är på 10 000 KSEK och under kvartalet har bolaget lyft 2 000 KSEK av dessa. ChemoTech har med detta nya lån skaffat sig en flexibel finansiering som bidrar till att ta bolaget in i en ny fas men vi tittar även på olika alternativ till finansieringsmodeller för den framtida verksamheten. 

Human Care
Bolaget har under pandemin jobbat hårt med kostnadskontroll och med fokus på att bygga långsiktiga värden för bolaget. Det känns positivt att vi med CE-märkningen nu kan öppna upp marknader där vi redan har etablerade distributörsavtal med erfarna affärsutvecklare inom onkologi. Under det kommande året kommer vi att investera i de marknader som vi nu har fått access till i och med CE märkningen. Vi kommer samtidigt att etablera kontakter för att generera mer kliniska data för länder med nationella behandlingsregimer som kräver detta.

Det är nu dags för ett nytt kapitel där vi skall ta ChemoTech till en helt ny nivå. Detta innebär i första hand att utöka klinisk användning för TSE till fler cancer-patienter på våra kärnmarknader samt successivt öka den kliniska dokumentationen för så väl ytliga som för djupt sittande tumörer. 

Vi hoppas att det stora intresset för vår TSE teknologi, bland ledande akademiska institut i både Europa och Nordamerika, underlättar processen för oss att genomföra kliniska studier på både etablerade och nya indikationer under 2022 och 2023.

COVID-19 situationen har svängt mycket under första halvan av året. Sjukhusen i såväl Indien, Filippinerna och i de afrikanska länder där vi är verksamma har, efter att successivt öppnat upp, tvingats återinföra restriktionerna och stänga gränserna. I många fall har även sjukhus omvandlats till rena COVID-19 sjukhus.

Inom produktutvecklingen har vi fortsatt att arbeta med utvecklingen av nya elektroder för att behandla djupt sittande tumörer som exempelvis i bukspottkörteln (pankreas). Detta projekt är av mycket stor betydelse för den nya kliniska strategi som bolaget är på väg att etablera och där Europa och USA är bolagets primära marknader och vi är fortsatt positiva att kunna erhålla ett CE-märkt behandlings-kit under 2021.

En viktig del av bolagets produktutveckling är att fortsatt stärka patentportföljen. Vi fick förhandsbesked om ett beviljat EU patent för behandling av skelett-cancer och cancer i ryggraden, något som drabbar nästan 1 miljon européer årligen. Framgångarna i vårt patentarbete kan även ha en positiv inverkan på vår Horizon SME ansökan, även om konkurrensen där är fortsatt mycket hög.

Som en del i det strategiska arbetet kommer vi fortsätta med utvecklingen av vår internationella organisation. Detta för att främja såväl försäljning som kapa-citeten att starta och driva kliniska studier. Denna utveckling kommer att bli helt avgörande när vi nu breddar oss till nya indikationer samt inkluderar Europa och USA till våra huvudmarknader.

Vi har under våren genomfört en djupanalys samt förhandlingar med marknadsaktörer och potentiella distributörer i flertalet länder och regioner där 
CE-märkningen skapat ökade förutsättningar till intäkter. Vi har gjort stora framsteg i dessa processer och hoppas kunna nå nya distributörsavtal under hösten och vintern. 

Animal Care
Det ser nu ut att lossna för dotterbolaget Vetiqure som har haft lite utmaningar med att komma in på veterinärklinikerna under pandemin. Perioden har präglats av planering inför hösten vilket nu innebär att vi står redo att påbörja en aktiv marknadsbearbetning och därmed få igång försäljningen.

Samarbetet med Anicura och andra stora aktörer som har täckning i Europa fortsätter och en kartläggning av de större kedjor av veterinärkliniker som finns i USA har redan genomförts. 

Vetiqure AB tecknade avtal med Diversified Consultant Group LLC i USA för att genomföra en förstudie för att identifiera hur bolaget ska agera i sin Go-To-Market strategi när vetIQure lanseras i USA.

Våra framgångar med certifieringen har tagit ChemoTech in i en ny värld med nya kommersiella möjligheter och ökat intresset från internationella aktörer sin intresseras av bolagets immateriella tillgångar.

– Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech  AB (publ)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-17 08:30 CET.

2021-08-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar vid European Oncology Convention 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech startar en förstudie i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech starts a feasibility study in the USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller godkännande från europeiska patentverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives approval from the European Patent Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ökar värdet på sin orderbok Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Småbolagsdagarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-03 ChemoTech Board members buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-03 ChemoTech Styrelseledamöter köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB växlar upp efter en framgångsrik CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB is gearing up after a successful CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB has received approval for the CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB har fått godkännande för CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech fortsatt positiva till CE märkning trots uteblivet svar före deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 ChemoTech Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs publicerar presentation inför årsstämman som hålls den 24 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has passed the final revision of IQwave and increases its chances of CE marking before the deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har klarat slutrevisionen av IQwave och ökar sina chanser till CE märkning innan deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Analys om Scandinavian ChemoTech AB publicerad av Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech kommer att inleda en förstudie för att undersöka möjligheten att starta ett kliniskt program med inriktning på pankreascancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech will launch a feasibility study to investigate the possibility of starting a clinical program focusing on pancreatic cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar 2020 års årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens its working capital through loans of SEK 10 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has received a date for a final revision of its CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech stärker rörelsekapitalet genom lån på 10 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har erhållit datum för slutrevision av sin CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tror på en framgångsrik CE-märkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech i final till Swecare Rising Star Awards 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB förbereder för expansion och rekryterar en Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech laddar för tillväxt inom veterinärmedicin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) strengthening its position despite ongoing pandemic - Q4 report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech fortsatt optimistiska inför CE-märkningsrevisionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB - Valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Erik Penser Bank bolagsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB lanserar sin profil på The Ecoptimist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech lägger 2020 bakom sig och blickar framåt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB meddelar inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 registrerat vid Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a final injunction from the European Patent Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller slutföreläggande från europeiska patentverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar 98 procentigt utnyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB meddelar att dess VD, tillsammans med andra storägare, nyttjar samtliga Teckningsoptioner (TO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 ChemoTech ChemoTech: Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs medgrundare Professor em. Bertil RR Persson har nyligen fått sin bok om elektroporation utgiven Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's CEO blir intervjuad av Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ingår avtal med Erik Penser Bank om bevakning av bolaget i form av uppdragsanalyser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech enters into an agreement with Erik Penser Bank to monitor the company in the form of assignment analyses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB receives final injunction on EU patent for its technology platform for dynamic electroporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB erhåller slutföreläggande om EU-patent för sin tekniska plattform för dynamisk elektroporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's VD Mohan Frick svarar på fem frågor ställda av Börsvärlden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 ChemoTech Valberedning för Scandinavian ChemoTech är utsedd inför den ordinarie stämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech inleder samarbetet med Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 ChemoTech Välkomna till Scandinavian ChemoTech's livesända presentationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 ChemoTech Gästanalys publicerad på Börsvärldens hemsida om Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary, Vetiqure AB, has today received an order from AniCura Animal Hospital in Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag, Vetiqure AB erhöll idag en order från AniCura Djursjukhuset i Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has been invited to participate in two prestigious events Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har blivit inbjudna att delta i två prestigefyllda event Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q2 January - June 2020 Executive Summary of the second quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 ChemoTech Vetiqure AB is now a registered and approved subsidiary of Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 ChemoTech Vetiqure AB är nu ett registrerat och godkänt dotterbolag till Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-14 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får sin första leverans av CE-märkta behandlingskit för IQwave™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-14 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives its first delivery of CE-marked treatment kits for IQwave™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech concludes its first global conference in collaboration with the HCG Cancer Centre in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech sammanfattar sin första globala konferens i samarbete med HCG Cancer Center i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech startar ett nytt bolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech introduces a separate legal entity for its Animal Care business Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 ChemoTech ChemoTech: Företrädesemissionen samt övertilldelningsemissionen registrerade och handeln med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 ChemoTech Kommuniké från årsstämma 2020 i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 ChemoTech Kommuniké från årsstämma 2020 i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs företrädesemission blev kraftigt övertecknad, utnyttjar övertilldelningsoption Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech byter Certified Adviser (CA) till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech avslutar avtal med likviditetsgaranten Pareto Securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChemoTech Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs its first European distribution agreement with Lee Imaging Ukraine LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) flyttar fram årsstämman till 19 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech genomför mindre justeringar av villkor samt tidplan för företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech genomför nyemission om 10,8 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech updates its forecasts as a result of COVID-19's impact on the organisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech uppdaterar sina prognoser som ett resultat av COVID-19s inverkan på verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs an important agreement with one of the most prestigious health care organisations in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tecknar ett viktigt avtal med en av de mest prestigefyllda sjukvårdsorganisationerna i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-18 ChemoTech ChemoTech: New Finance Manager assumes office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-18 ChemoTech ChemoTech: Ny ekonomichef tillträder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech continues its launch in Africa by receiving a new agreement and orders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech reaches success in the Animal Care business area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech reaches a new milestone by introducing IQwave™ and D-EECT treatment at state hospitals in the Philippines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs a new service agreement in India and receives a new order for the IQwave™ Treatment Kits Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives its first order from their new distributor in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens its working capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech concludes the year with receiving an order from the Philippines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs agreement with new distributor in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB changes Notified Body for CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Mar 2021 | Bokslutskommuniké 2020
4 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
24 May 2021 | Årsstämma 2020
25 May 2021 | Årligutdelning
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
2 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
8 Mar 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner