Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-20 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q2: Comprehensive agreement for 1 TWh bio-LNG with Alternoil signed, order value of SEK 2.7 billion Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas updates financial targets for 2024 and confirms accelerated capacity expansion to reach 3 TWh by 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas'report for the second quarter and invitation to a digital conference on the 20[th] of July, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas receives SEK 154 million in investment support from Klimatklivet to build biogas plant in Örkelljunga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-12 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-12 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas announces SEK 2.7 billion Bio-LNG delivery agreement with leading German LNG distributor Alternoil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Annual General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

 

Beslut om fastställande av räkenskaper, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag till vinstdisposition som innebär att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsår 2021.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, varvid Anders Bengtsson, Sara Anderson, David Schelin, Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde omvaldes som styrelseledamöter. Anders Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 310 000 kronor till styrelseordföranden samt 155 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna. Arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse auktoriserade revisorn Lars Kylberg. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapport över ersättningar till ledande befattningshavare för 2021.

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda.

Aktierätter ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt, vilka intjänas efter tre år ger rätt att förvärva aktier i bolaget, förutsatt att vissa prestationsvillkor relaterade till bolagets aktiekurs respektive utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter är uppfyllda.

Maximalt antal aktier som kan förvärvas med stöd av aktierätterna uppgår till högst 436 000 aktier. I syfte att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, kommer högst 572 992 teckningsoptioner att emitteras till bolagets helägda dotterbolag Scandinavian Biogas Fuels AB. Varje teckningsoption ger rätt att fram till och med den 31 december 2025 teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppnådde inte erforderlig röstmajoritet och vann därmed inte bifall.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Informationen är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 16:28 CET.

2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q1: Weak result but expected significant price premium with Bio-LNG Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' report for the first quarter and invitation to a digital conference on the 28[th] of April, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' profitability during the first quarter of 2022 is significantly lower than planned Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publishes annual report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) strengthens Group management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Notice of Annual General Meeting in Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Year end report 2021 Scandinavian Biogas. New long-term target for 2030, 3 TWh biogas production, mainly Bio-LNG Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 - 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas defines long term target for 2030 - 3 TWh biogas production, mainly Bio-LNG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 - 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas'report for the fourth quarter and invitation to a digital conference on the 17[th] of February, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas strengthens the organization to meet growing demand for liquefied biogas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas invests 300 miljon SEK in northern Europes largest plant for Bio-LNG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-13 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas receives SEK 154 million in investment support from Klimatklivet to build biogas plant in Mönsterås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-13 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3: EU and Sweden make long-term investment in biogas in the transition to a circular economy Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas extends agreement with Dutch gas station chain Rolande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Implementation of the growth plan continues - SEK 700 M green bond issued Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' report for the second quarter and invitation to a conference meeting on July 23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Correction: Scandinavian Biogas announces publication of bond prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas announces publication of bond prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas successfully placed SEK 700 m green bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): The Board appoints members to Audit Committee and Renumeration Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Report from the Annual General Meeting of Scandinavian Biogas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Implementation of the growth plan is progressing, Klimatklivet has awarded the Group investment grants of SEK 135 million in Sweden, and the Skogn II project in Norway is launched Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas is investing NOK 170 million in the expansion of a facility for liquid biogas in Norwegian Skogn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas evaluates debt financing options Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas has published Annual and Sustainability Report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Notice of Annual General Meeting in Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' Nomination Committee proposes Anders Bengtsson as new Chair and new members of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas receives SEK 135 million in investment grants from Klimatklivet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Year-end report for the period 1 January - 31 December 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' report for the fourth quarter and invitation to a conference call on February 18[th] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Nomination committee appointed for the 2021 Annual General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Ägarlista per 2020-12-30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Information on the over-allotment option and end of the stabilisation period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Stabilisation notice Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas has finalized the acquisition of Ekdalens Biotransporter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas carries out a SEK 586 million private placement of dark green shares and publishes a company description in connection with the listing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Extraordinary General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3