Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-12-14 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 - 30 okt 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-20 ScandiDos ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ) Rapporter Visa Stäng
2021-09-23 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 - 31 jul 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 ScandiDos Kallelse till årsstämma i ScandiDos AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | ScandiDos

Kallelse till årsstämma i ScandiDos AB (PUBL)

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 oktober 2021 (den s.k. avstämningsdagen).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 16 oktober 2021, under adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av ”Årsstämma”, per telefon 018-472 30 30 eller via e-post till investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, tisdagen den 12 oktober 2021. Detta innebär således att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar och uppmanar mot bakgrund av rådande omständigheter samtliga aktieägare att noggrant överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid årsstämman. Det kommer även att vara möjligt att följa årsstämman via webtjänsten Gotowebinar. Notera dock att de aktieägare som följer stämman via Gotowebinar inte kommer ha rätt att rösta på stämman. Meddela gärna Bolaget i samband med anmälan (se ovan) om du vill delta via Gotowebinar. Bolaget kommer att återkomma med inloggningsuppgifter före stämman till dem som anmält att de vill följa stämman via länk.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 41 458 870 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 458 870.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande avseende verksamheten
7. Beslut i fråga om

a.
fastställande av balans- och resultaträkning

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar

8.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av

a.
styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och

b. revisorer

11.
Beslut om valberedning

12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen – som bestått av Christer Fåhraeus, Fredrik Ljungberg, Martin Wittberg – föreslår att Olof Sandén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska emellertid inte ha rätt till något arvode för sitt styrelseuppdrag. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 a) och 10 b) – Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Olof Sandén, Tom Sundelin, Görgen Nilsson och Sten Hornsleth. Styrelseledamoten Christer Fåhraeus har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Fredric Eliasson som styrelseledamot. Fredric Eliasson har en bakgrund inom både FoU och försäljning, har tidigare varit verksam i bl.a. Telelogic, Diadrom och RT-labs, och innehar för närvarande uppdrag som VP Business Development i RTI Group AB. Valberedningen bedömer att Fredric Eliasson med sin breda erfarenhet kommer att utgöra en betydelsefull förstärkning till styrelsen.

Till styrelseordförande föreslås Olof Sandén. Vidare föreslås omval av Bolagets revisor KPMG med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Val av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 maj 2022, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

  • förslag till styrelsemedlemmar,

  • förslag till styrelseordförande,

  • förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen,

mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

  • förslag till revisor,

  • förslag till revisorsarvode,

  • förslag till ordförande på årsstämman, och

  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 207 500 kronor (motsvarande högst 4 150 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av Bolagets registrerade aktiekapital) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Majoritetskrav

För beslut enligt punkten 12 (bemyndigandet) fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i september 2021

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

 

2021-07-26 ScandiDos ScandiDos: SCANDIDOS - Storägare köper ytterligare 10% av bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 ScandiDos ScandiDos selected as preferred QA partner by first Radixact® Synchrony®customer in France Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-29 ScandiDos ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2020 - 30 april 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 jan 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 ScandiDos ScandiDos: Leading centers all over the world select Scandidos' Delta4 Phantom+ MR for their MR-linac programs Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-04 ScandiDos ScandiDos: Leading centers all over the world select Scandidos' Delta4 Phantom+ MR for their MR-linac programs Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Visar åter starka siffror Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-16 ScandiDos ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 okt 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 ScandiDos ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-28 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Svagare toppline men god kostnadskontroll Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-25 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 juli 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 ScandiDos ScandiDos: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 ScandiDos ScandiDos har vunnit en ny upphandling till ett viktigt referenssjukhus. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-06 ScandiDos Gustaf Piehl utsedd som ny VD för ScandiDos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - COVID-19 drar ner försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-25 ScandiDos ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2019 - 30 april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-17 ScandiDos Thomas Jefferson i USA väljer ScandiDos som leverantör för kvalitetssäkring av strålbehandling med MR-linac, MRIdian Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 ScandiDos ScandiDos har nått en ny milstolpe; produkter i 50 länder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ScandiDos ScandiDos: Scandidos rekryterar ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 ScandiDos ScandiDos: Penser Access: Scandidos - Växer men inte snabbt nog Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 ScandiDos ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 januari 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-06 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta[4] Phantom+ system till tre sjukhus i Thailand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 ScandiDos ScandiDos tar sig in på ny marknad genom samarbete med ledande fysiker i landet och Elekta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Starkare efterfrågebild Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 ScandiDos ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 ScandiDos Unik första strålbehandling i Sverige idag - kvalitetssäkrad med kvalitetssystem från ScandiDos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 ScandiDos ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 ScandiDos ScandiDos: ÅRSSTÄMMAN VÄLJER NY STYRELSE I SCANDIDOS AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Vind i seglen Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 ScandiDos ScandiDos: Kvartalsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 juli 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-10 ScandiDos ScandiDos tidigarelägger rapporten för första kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ScandiDos AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 ScandiDos ScandiDos förstärker säljorganisationen med ny VP Sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Låg systemförsäljning Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-27 ScandiDos ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2018 - 30 april 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 ScandiDos ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2018 - 30 april 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-24 ScandiDos ScandiDos tar första order på Delta4 Discover i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4 Phantom+ MR till referensernas referens, UNC Utrecht Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 ScandiDos ScandiDos nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 ScandiDos ScandiDos offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 ScandiDos Kommuniké från extra bolagsstämma i ScandiDos AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ScandiDos ScandiDos tar order på första Delta4 Phantom+ MR i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ScandiDos ScandiDos har fått FDA 510(k) godkännande på nya produkten Delta4 Phantom+ MR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 ScandiDos KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ScandiDos AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 ScandiDos ScandiDos AB (publ) offentliggör företrädesemission om cirka 34,5 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-18 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Lansering av Delta4 Phantom+ MR Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-15 ScandiDos Information om ScandiDos rörelsekapital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 ScandiDos ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-13 ScandiDos ScandiDos frisläpper ny produkt för kvalitetssäkring av cancerbehandling med MR-linacs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 ScandiDos ScandiDos och företaget Radyalis har ingått samarbete kring ScandiDos produkt Delta4 TPV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 ScandiDos ScandiDos tidigarelägger kvartal 3 - rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4 Discover i Mexiko Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Svag start på det nya verksamhetsåret Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 ScandiDos Tidigareläggande av ScandiDos kvartalsrapport Kv1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Avslutar året på topp Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 ScandiDos Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2017 - 30 april 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 ScandiDos ScandiDos har levererat Delta4 Discover backlogg under kv4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 ScandiDos ESTRO framgångsrikt för ScandiDos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 ScandiDos ScandiDos styrelse utökar sitt aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 ScandiDos ScandiDos tar order till NKS på 1.7milj kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Produktionsstörning drog ned försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 januari 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 ScandiDos ScandiDos tar order på fem st. Delta4 Phantom+ i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-19 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4 Discover i Ajou, Syd Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4 Discover i Utah, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-04 ScandiDos ScandiDos tar första Delta4 Discover ordern i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Varian ger tummen upp Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 oktober 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-20 ScandiDos Delta4 Discover, ett toppmodernt dosimetrisystem från ScandiDos, är godkänt för användning av Varian Medical Systems på TrueBeam® och Clinac® System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 ScandiDos ScandiDos Delta4 Discover är det första kvalitetskontroll- systemet i världen med att bli kliniskt accepterad av Varian Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-03 ScandiDos ScandiDos inför incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-03 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Ökad andel repetitiva intäkter Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-29 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 juli 2017, kompletterande information Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 juli 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 juli 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-04 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 ScandiDos ScandiDos genomför riktad emission om 15 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 ScandiDos ScandiDos säljer till amerikansk sjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 ScandiDos ScandiDos har valts ut som huvudleverantör av Franska sjukhuskedjor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-10 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4Discover i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-28 ScandiDos Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2016 - 30 april 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 ScandiDos Kompletterande pressmeddelande avseende order på Delta4Discover i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-24 ScandiDos ScandiDos tar order på Delta4Discover i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 ScandiDos ScandiDos säljer första Delta4Discover i Syd Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 ScandiDos Penser Access: ScandiDos - Strålande utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-22 ScandiDos ScandiDos AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj 2016 - 31 januari 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 ScandiDos Kompletterande information till ScandiDos stororder i Grekland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 ScandiDos Kompletterande information till ScandiDos stororder i Grekland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 ScandiDos ScandiDos tar stororder på Delta4 Phantom+ till Grekland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2016 - 31 oktober 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 ScandiDos ScandiDos tillsätter ny marknadschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 ScandiDos Redeye: Kapitalinjektion rätt medicin för Scandidos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 ScandiDos ScandiDos nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-10 ScandiDos ScandiDos startar försäljningskontor i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 ScandiDos ScandiDos utser Erik Penser Bank till Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-21 ScandiDos Beslut och information vid ScandiDos Bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-20 ScandiDos Delårsrapport för perioden 1 maj 2016 - 31 juli 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 ScandiDos ScandiDos genomför företrädesemission om 28,7 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-28 ScandiDos Redeye - Scandidos: Dags att lyfta försäljningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 ScandiDos ScandiDos fördelar om interna resurser samt så har vi fått granskningsrapport gällande CE-märkning av Delta4 Discover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-22 ScandiDos ScandiDos startar säljbolag i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Sep 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 Oct 2022 | Årsstämma 2022
18 Oct 2022 | Årligutdelning