Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-28 ScandBook ScandBook: Delårsrapport tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandBook ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 ScandBook Paulius Juska fortsätter som permanent koncern-VD i ScandBook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 ScandBook ScandBook: Rapport från årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | ScandBook

ScandBook: Rapport från årsstämman 2022

Pressmeddelande den 7 juni 2022

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

  • Att fastställa årsredovisningen för 2021
  • Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att en krona (1,00) per preferensaktie och en krona (1,00) per stamaktie utdelas för år 2021 med avstämningsdag torsdagen den 9 juni 2022.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
  • Att för verksamhetsåret 2022 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, samt ett tillägg på 500 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 600 000 kronor)
  • Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2023 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
  • Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2023 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (nyval av Henrik Austgulen övriga omval)
  • Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
  • Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
  • Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

ScandBook Holding AB (publ)

2022-05-23 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 ScandBook ScandBook publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 ScandBook Ny kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022