Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-27 Saxlund Group Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Saxlund Group Delårsrapport Januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Saxlund Group Delårsrapport Januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver ytterligare kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Saxlund Group Styrelseledamöter och storägare köper aktier av Management Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Saxlund Group Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Saxlund Group Incitamentprogram blev fulltecknat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Ulricehamns Energi till ett värde av ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Saxlund Group Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 28 Apr 2022 | Saxlund Group

Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com.

Årsstämman beslutade om:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
  • Ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
  • Omval av Kenneth Eriksson, Linus Johansson och Peter Löfgren samt nyval av Andreas Claesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. William Heigard och Charlotte Danielsson avböjde omval.
  • Omval av Kenneth Eriksson till styrelseordförande.
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
  • Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i den koncern i vilken bolaget är moderbolag (” koncernen ”) genom (A) beslut om emission av högst 13 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från bolaget till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsmässiga villkor, till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje (1) teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 till teckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår den 13 maj 2022.
2022-04-28 Saxlund Group Delårsrapport Januari – Mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Saxlund Group Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Saxlund Group Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2