Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-27 Saxlund Group Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Saxlund Group Delårsrapport Januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 10 Nov 2022 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari – september 2022

 • Omsättningen för perioden jan-sep uppgick till 213 MSEK
 • Resultatet för kvartalet kraftigt påverkat av inflation
 • Positivt resultat för perioden jan-sep

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (66,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2,9 (2,2) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Niomånadersperioden 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 212,8 (207,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 0,2 (5,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (1,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet

 • Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till ett värde av ca 10 MSEK med Wernsing Feinkost GmbH
 • Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till ett värde av ca 10 MSEK med DSD Power Technologies GmbH.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperiodens utgång.

VD:s kommentar

Under tredje kvartalet har resultatet och omsättningen varit kraftigt påverkat av inflationen och omvärldsläget. EBITDA uppgick till -1,7 (3,0) MSEK under kvartalet med en omsättning på 54,6 MSEK i jämförelse med 66,4 MSEK under 2021. Saxlund visar fortsatt positivt resultat för niomånadersperioden, EBITDA 3,2 (7,3) MSEK, och omsättningen är något högre 213 (207) MSEK i jämförelse med föregående år.

Omvärldsläget har påverkat både resultat och omsättning negativt. Materialbrist har skjutit projekten framåt i tid vilket medför lägre omsättning och vinst. Inflationen påverkar också negativt med höjda kostnader i projekten och vi uppskattar att resultatpåverkan är ca 4 MSEK för kvartalet och ca 6 MSEK för helåret. Påverkan för kvartalet är störst i Tyskland. Den svenska verksamheten gör positivt resultat för kvartalet, men är som tidigare nämnt också drabbat av högre kostnader.

Orderingången för kvartalet, ca 20 MSEK, ligger i linje med 2021. Under det tredje kvartalet är det generellt svag orderingång beroende på semestermånaderna juli och augusti då våra kunder sällan tar större investeringsbeslut. Beslutsfattandet har också påverkats av omvärldsfaktorer som osäkerheten på finansmarknaden med höjda räntor i hela Europa. I Sverige har kommunerna avvaktat investeringsbeslut på grund av valet den 11 september.

Den nya regeringen i Sverige har gjort klart i Tidöavtalet att det ska satsas på kraftvärme och fjärrvärme för att komma till bukt med de höga el- och energipriserna. I Baltikum är det tydligt att samma satsning kommer att göras och prognosen är att det kommer behöva investeras mer än 300 MEUR de kommande åren i kraftvärme och fjärrvärme. Det är oerhört glädjande för Saxlund då vi som leverantör står redo att tillgodose våra kunders behov.

Efterfrågan från våra kunder är fortsatt väldigt stark på våra hemmamarknader. Vår sales pipeline fylls stadigt på och vi har ett antal mycket intressanta affärer som kommer att avgöras inom den närmaste 3-6 månaderna. Vi ser redan att efterfrågan har ökat på bioenergianläggningar för elproduktion och vi bedömer att det kommer att byggas flera sådana anläggningar i södra Sverige och Baltikum under 2023.

Vi har ökat omsättningen på eftermarknad med ca 16 MSEK i jämförelse med samma tidsperiod för förra året. IMUS har bidragit starkt till ökningen men vi har också ökat omsättningen för alla dotterbolagen i jämförelse med 2021. Vi fortsätter växa på eftermarknad och ökar vår servicenivå till våra kunder.

Energi och elbristen i Europa kommer att skapa stora affärsmöjligheter för Saxlund. Vi går nu in i en oerhört spännande period där vi i Sverige kommer behöva göra stora satsningar för att kunna tillgodose industrin och invånare med den värme och el som behövs. Vi ser också förfrågningar från länder som har haft ett stort beroende av gas för sin energiproduktion. Saxlund bedömer att marknaden i Europa kommer att växa stort under 2023.

Omvärldsläget är dock fortsatt osäkert och vi ser ut att gå in i en recession under 2023. Höga priser och brist på komponenter kan komma att drabba våra fastprisprojekt och kan samtidigt, tillsammans med höga finansieringskostnader, dra ner investeringsviljan.

Det har återigen kommit rapporter från FN som visar på stora klimatförändringar som är pådrivna av användandet av fossila bränslen. Det kommer att driva på vilja att investera i en mängd branscher, till exempel Cement-branschen, för att komma bort från fossil energi. Vi på Saxlund står väl rustade för att hjälpa våra kunder med omställning till icke-fossil energiproduktion. Vi är i rätt bransch då det kommer krävas stora investeringar på våra hemmamarknader för att komma bort från beroende av rysk gas och olja och att lösa bristen på el.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli – september 2022 10 november 2022
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober – december 2022 16 februari 2023
Delårsrapport januari – mars 2023 28 april 2023
Delårsrapport april – juni 2023 25 augusti 2023

Stockholm den 25 augusti 2022

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 8:30 CET.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org. nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlundgroup.com

2022-08-25 Saxlund Group Delårsrapport Januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver ytterligare kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Saxlund Group Styrelseledamöter och storägare köper aktier av Management Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Saxlund Group Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Saxlund Group Incitamentprogram blev fulltecknat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Ulricehamns Energi till ett värde av ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Saxlund Group Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Saxlund Group Delårsrapport Januari – Mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Saxlund Group Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Saxlund Group Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2