Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-27 Saxlund Group Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Saxlund Group Delårsrapport Januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Saxlund Group Delårsrapport Januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 25 Aug 2022 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari – juni 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

 • Omsättningen för kvartalet uppgick till 74 MSEK
 • Orderboken ökade med 85 MSEK sedan Q1
 • Fortsatt positiv resultatutveckling
 • EBITDA ca 2,1 MSEK

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,6 (92,5) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 (2,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,1 (2,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (1,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,2 (141,2) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 (4,3) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 3,1 (2,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (1,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det andra kvartalet

 • Saxlund erhåller tilldelningsbeslut inom ramavtalet med Sinfra för 2 st transportabla bioenergianläggningar till Ulricehamns Energi. Kontraktsvärdet uppgår till ca 45,5 MSEK
 • Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till ett värde av ca 10 MSEK med Wernsing Feinkost GmnH
 • Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till ett värde av ca 10 MSEK med DSD Power Technologies GmbH.

VD:s kommentar

Saxlund har haft en fortsatt bra utveckling under andra kvartalet 2022. EBITDA uppgick till 2,1 (2,7) MSEK under kvartalet med en omsättning på 73,6 MSEK i jämförelse med 92,5 MSEK under 2021. För halvåret har omsättningen ökat till 158 MSEK i jämförelse med 141 MSEK 2021. Vinsten (EBITDA) för halvåret har ökat till 4,9 MSEK i jämförelse med 4,2 MSEK under 2021.

Vi är nöjda med att kunna bibehålla lönsamheten från 2021 under rådande förhållande med hög inflation och ökade priser som följd från våra underleverantörer. Kvartalet är dock påverkat av högre kostnader i framför allt projekten vilket har påverkat resultat och lönsamhet negativt. Inflationen slår på de projekt som har kostnadsberäknats och signerats under 2020 och 2021.

Vi har haft en bra orderingång sedan mars med ca 85 MSEK vilket gör att vi landar på ca 125 MSEK i nya order under året. Vi har haft högst orderingång i Sverige under året med ca 66 MSEK i nya order som har tecknats. I Tyskland har orderingången varit fortsatt stabil för kvartalet. Vi har även sett ökad orderingång i UK under kvartalet vilket är glädjande.

Efterfrågan från våra kunder är fortsatt väldigt stark på våra hemmamarknader. Vi ser att efterfrågan är fortsatt hög för våra transportabla bioenergianläggningar. Vår bedömning är att efterfrågan på transportabla bioenergianläggningar kommer att öka i närtid då flertalet länder i Europa kommer att behöva ställa om från gas till andra energislag.

Eftermarknad har varit stark i alla dotterbolagen under första halvåret. Både i Tyskland och Sverige ser vi en markant ökning i jämförelse med 2021. I Sverige är vi stärkta av förvärvet av IMUS som bidrar positivt på sista raden och i Tyskland ser vi en ökning som härrör från de många projekt vi sålt med vår egenutvecklade slampump.

El- och effektbristen är ett oerhört stort ämne som diskuteras flitigt i Europa. I Sverige är det en av de större valfrågorna och alla politiska partier är överens om att elpriset behöver ses över. Vi bedömer att flertalet bioenergivärmeverk kan uppgraderas till kraftvärmeverk, framför allt i södra Sverige. Våra produkter och lösningar för bioenergi, energiproduktion och materialhantering är en del av lösningen på problemen och vi anser att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren i större delen av Europa.

Omvärldsläget är fortsatt osäkert och det skapar fortsatt problem med höga priser och brist på komponenter som drabbar oss i våra fastprisprojekt med höjda kostnader. Läget pekar också mot en recession under 2023. Vi på Saxlund står väl rustade för en sådan eventualitet och ser att vi är i rätt bransch då det kommer krävas stora investeringar på våra hemmamarknader för att komma bort från beroende av rysk gas och olja och att lösa bristen på el.

Det har återigen varit en sommar där effekterna av klimatförändringarna har visat sig vara påtagliga med höga temperaturer i Europa med bränder som följd. Det driver på viljan att ställa om från fossila bränslen ytterligare och vi på Saxlund är en del av lösningen. Marknadsläget är därmed positivt och vi ser stora möjligheter att ytterligare förbättra omsättningen under 2022.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli – september 2022 10 november 2022
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober – december 2022 16 februari 2023
Delårsrapport januari – mars 2023 28 april 2023
Delårsrapport april – juni 2023 25 augusti 2023

Stockholm den 25 augusti 2022

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 8:00 CET.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org. nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlundgroup.com

2022-07-07 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver ytterligare kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Saxlund Group Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 10 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Saxlund Group Styrelseledamöter och storägare köper aktier av Management Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Saxlund Group Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Saxlund Group Incitamentprogram blev fulltecknat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Ulricehamns Energi till ett värde av ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Saxlund Group Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Saxlund Group Delårsrapport Januari – Mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Saxlund Group Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Saxlund Group Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2