Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Rolling Optics Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Rolling Optics Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Jul 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen

Enligt bolagsordningen ska det som inflyter under Reversen inklusive eventuell ränta men med avdrag för eventuella externa kostnader som Rolling Optics kan ha haft för att tillvarata bolagets rätt gentemot Gäldenären under Reversen och andra tillämpliga avtal (”Preferensbelopp”) tillfalla bolagets preferensaktieägare. Utbetalning av Preferensbelopp ska ske senast vid den årsstämma som hålls under kalenderåret efter det kalenderår under vilket Reversen har reglerats. Utbetalning av Preferensbelopp ska ske genom minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av samtliga preferensaktier. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska uppgå till respektive preferensakties del av Preferensbeloppet, dock lägst aktiens kvotvärde.

Rolling Optics har idag träffat avtal med Gäldenären med innebörden att Reversen i sin helhet slutbetalas senast den 15 juli 2022 med ett sammantaget belopp inklusive ränta om EUR 4100 000. Gäldenären och Rolling Optics har, efter att avtalet fullföljts, inga krav på varandra relaterat till reversen. Styrelsen avser att senast vid kommande årsstämma i maj 2023 föreslå stämman att lösa in samtliga 14609 064 utestående preferensaktier med respektive preferensakties del av Preferensbeloppet. Vid dagens växelkurs uppgår Preferensbeloppet totalt till cirka 
SEK 44 034000 eller cirka 3,01 kronor per preferensaktie. Slutligt Preferensbelopp beror bland annat på växelkursen då Rolling Optics erhåller likvid och kommer att meddelas senare.

Beslutet att träffa överenskommelse med Gäldenären om förtida reglering av Reversen ska ses i ljuset av att detta även möjliggör tidigarelagd inlösen av preferensaktierna, vilka inte är upptagna till handel. I en miljö med stigande räntor tillskapas på detta sätt likviditet tre år tidigare än om Reversen löper till förfall. Därtill minskas preferensaktieägarnas valuta- respektive kreditrisk.

Genom förtida lösen av reversen och det planerade inlösandet av bolagets preferensaktier förenklas därutöver Rolling Optics kapitalstruktur. Efter Reversens lösande kan även Rolling Optics bolagsstruktur förenklas genom att koncernens danska dotterbolag kan avvecklas, vilket bör leda till marginella kostnadsbesparingar. I övrigt påverkas inte Rolling Optics stamaktier av ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 709 62 98 44.

Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 701 47 81 13.

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2022 kl.17:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,www.penser.se

2022-06-13 Rolling Optics VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Penser Access Penser Access: Nytt avtal signerat - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Rolling Optics Portals lanserar Motus[TM] - en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Rolling Optics Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl - en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Rolling Optics Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Rolling Optics Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Rolling Optics Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022