Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Intervju med OncoZenge - Erik Penser Bank - 16 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Arbete med ny formulering pågår - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-11-15 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenges valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 OncoZenge OncoZenge AB: Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: I väntan på mer visibilitet - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-08-16 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 OncoZenge OncoZenge AB: Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Jun 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av Anna Ljung, Hilde Furberg och Torben Morgensen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Anna Ljung omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelseledamöternas arvoden ska vara oförändrade jämfört med arvodesnivåerna som beslutades på årsstämman 2021.

Arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2022, jämte Bolagets styrelseordförande.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se.

Poströstningsförfarande
Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes årsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se 

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 11.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

2022-06-08 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 OncoZenge Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Penser Access Penser Access: Inga överraskningar i rapporten - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-05-17 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge påbörjar omformulering av BupiZenge[®], inleder process för att bredda bolagets verksamhet och senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Penser Access Penser Access: Bakslag i utvecklingsprogrammet - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-04-12 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge[®] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3