Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 Misen Energy Information från delårsrapport januari - september 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Misen Energy Information from Interim report January-September 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Misen Energy Information från delårsrapport januari - juni 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Misen Energy Information from Interim report January-June 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Misen Energy Information from Interim report January-March 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Misen Energy Information från delårsrapport januari - mars 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 31 May 2022 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari – mars 2022 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – mars 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida:  https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2022_SWE.pdf

Resultat för januari – mars (inom parantes samma period 2021):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -2 593 (6 564)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (28 729)
 • Resultat per aktie SEK -0,02 (-0,12)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) sig inte ha kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA). 

Väsentliga händelser under januari – mars 2022:

 • I november 2020 mottog Misen Enterprises AB och LLC Karpaygaz ett slutligt utslag från skiljenämnden i SCC skiljeprocessen. Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannya att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. TSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelar i den gemensamma egendomen i JAA No. 3 har överförts till JSC Ukrgasvydobuvannya då full ersättning erhållits.
 • Under Q4 2021 slutförde Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelarna i JAA No. 3 till JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med överenskommelsen.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt ”Misen”) har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA. Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta. Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • I juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID i skiljeprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.
 • I februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och Ukrainas president utfärdade Decree No 64/2022 ”Om införande av krigslagar i Ukraina. P g a invasionen har BITprocessen mot Ukraina uppskjutits.
 • 31 december 2021 ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 2017.
 • 13 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.
 • Givet de exceptionella omständigheterna i Ukraina 25 februari 2022 beslöt styrelsen i Misen Energy AB (publ) överföra aktierna i LLC Karpatygaz till en lokal advokatfirma, ”Victoria Legis” i syfte att likvidera bolaget utan konkursförfarande. Överföringen kommer att ske så snart omständigheterna i Ukraina tillåter detta. Misen Energy AB (publ) kommer att hålla marknaden underrättad om när detta sker.

Väsentliga händelser efter Q4 2021:

 • I januari 2022 föreslog Ukraina att diskvalificera Dr Stanimir Alexandrov, den skiljeman som utsetts av Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB i ICSID mål ARB/21/15. I april 2022 avslog ICSID:s Administrativa råd denna ansökan.                                                                                             
 • I april slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i JA No. 493 till JSC Ukrgasvydobuvannya. LLC Karpatygaz har efter detta inkommit med en begäran om att detta JA skall s från skatteregistret.

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av delårsrapport januari – mars 2022

Denna delårsrapport för januari-mars 2022 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, delårsrapport för Q2 2022, kommer att publiceras den 26 augusti 2022.

2022-04-28 Misen Energy Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Misen Energy Announcement from the annual general meeting in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Misen Energy Publicering av årsredovisning för 2021 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Misen Energy Publication of the Annual Report 2021 of Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Misen Energy Qualified auditor's report on the annual and consolidated accounts 2021 of Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Misen Energy Oren revisionsberättelse avseende 2021-års årsredovisning för Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Misen Energy Publication of the documents for AGM 2022 in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Misen Energy Offentliggörande av handlingar inför årsstämman 2022 i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Misen Energy Notice of the annual general meeting in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Misen Energy Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022