Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-28 Mavshack KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 28 May 2020 | Mavshack

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 juni 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 juni 2020, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post ir@mavshack.com mailto:ir@mavshack.com . Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 24 juni 2020.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag, Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida ( www.mavshack.se http://www.mavshack.se ) från och med tisdagen den 16 juni 2020 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

12. Emission av teckningsoptioner riktade till anställda och andra nyckelpersoner

13. Emission av teckningsoptioner riktade till styrelseledamöter

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10 Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Alfredo Matta, Rainier David, Ragnar Krefting och Jonas Litborn samt nyval av Johan Eriksson som styrelseledamöter. Arvodet till styrelsen föreslås kvarstå vid 500 000 kr att fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 200 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Punkt 12

Teckningsoptioner riktade till anställda och andra nyckelpersoner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 12 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 12 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Mavshack Movies AB, org. nr 556705-2211 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget och andra personer som anses nyttigt att knyta till Bolaget, dock ej styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna enligt nedanstående tabell. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.

Kategori och antal Minsta teckning och tilldelning Max teckning och tilldelning

Verkställande direktör,
1 person

3 000 000 3 000 000

Övrig koncernledning och nyckelmedarbetare,
högst 5 personer

500 000 1 500 000

Övriga anställda,
högst 10 personer

50 000 250 000

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och andra nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern och andra personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i bolaget eller har konsultuppdrag för bolaget, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2020 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 50 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 50 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller konsulter eller teckningsoptioner som återköpts från anställda eller konsulter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 200 000 kronor genom utgivande av högst 12 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Teckningsoptioner riktade till vissa styrelseledamöter (punkt 18)

Punkt 13
Större aktieägare (”Förslagsställarna”) föreslår att bolaget ska emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner, varav 3 000 000 ska kunna överlåtas till styrelsens ordförande och 500 000 ska kunna överlåtas till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna.
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Mavshack Movies AB, org. nr 556705-2211 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda Bolagets styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställarna att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2020 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman 2020 (”Styrelseledamöterna”). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget.
Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juni 2019 och uppgå till det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds envar styrelseledamot. Tilldelning ska ske i enlighet med anmälan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till Styrelseledamöterna eller teckningsoptioner som återköpts från Styrelseledamöterna. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Förslagsställarna föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 300 000 kronor genom utgivande av högst 3 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och beslut enligt punkt 12 och 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mavshack Kallelse till arsstamma.pdf

2020-05-20 Mavshack Mavshacks årsredovisning publicerad Rapporter Visa Stäng
2020-05-18 Mavshack KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Mavshack Kvartalsrapport 1 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-15 Mavshack Mavshack effektiviserar organisationen Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Mavshack Mavshack publicerar Q1-rapport den 15:e maj Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Mavshack Fortsatt stigande trend för konsumtion av streamat innehåll på Mavshack's plattformar Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Mavshack Mavshack skjuter på publicering av Q1-rapport på grund av Corona Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 Mavshack Mavshack Group växer inom B2B-segmentet och ingår avsiktsförklaring om förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Mavshack 336% mer streaming i februari jämfört med november Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-26 Mavshack Korrigering av felaktig tabell i bokslutskommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-26 Mavshack Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-07 Mavshack Mavshacks GMA-erbjudande är nu tillgängligt i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Mavshack Mavshacks emission är stängd och tecknades fullt ut Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Mavshack Mavshack samarbetar med I-Remit för att underlätta kontantbetalning av abonnemang i minst 23 länder Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Mavshack Styrelseordförande Jonas Litborn och VD Tommy Carlstedt tecknar sig för minst 1 miljon kronor i företrädesemissionen för Mavshack AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-21 Mavshack Mavshack blir strategisk partner för den banbrytande handelsplattformen BOTTY i Skandinavien Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-21 Mavshack Rättelse: Mavshack AB (publ), rättelse angående Företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-20 Mavshack Mavshack.com har exklusiv onlinepremiär på årets stora familjefilm från GMA Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Mavshack Omsättningsökning på 30% bidrar till stark tillväxt för Mavshacks B2B-affär Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Mavshack Mavshack AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Mavshack Tredje kvartalet 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-17 Mavshack Mavshack ingår partnerskap med True North för att sälja abonnemang över disk (OTC) till utlandsboende filippiner Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Mavshack Andra kvartalet 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-21 Mavshack Uppdatering gällande kommande företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Mavshack Mavshacks dotterbolag Your IT AB växer Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Mavshack Rättelse: Mavshack ämnar genomföra företrädesemission i augusti Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Mavshack Mavshack ämnar genomföra företrädesemission i augusti Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-03 Mavshack Mavshack förvärvar YourIT AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 Mavshack Korrigering - Kommuniké från bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 Mavshack Ny strategi för mavshack.com i Indien Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Mavshack Kommuniké från bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Mavshack Mavshacks filippinska eSportsatsning startar idag Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Mavshack Mavshack tecknar avtal med Telmarc Cable för den filippinska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Mavshack GMAs innehåll på mavshack.com är live Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Mavshack 15:e maj lanseras GMAs innehåll på mavshack.com Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Mavshack Första kvartalet 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 Mavshack Kallelse till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Mavshack Mavshack inleder samarbete inom eSport i Filippinerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Mavshack Mavshack AB förvärvar Recapture IT Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Mavshack Mavshack AB har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av två företag Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Mavshack Uppdatering från VD Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-01 Mavshack Mavshack ingår samarbete med det ledande filippinska mediabolaget GMA Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 Mavshack Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-01-23 Mavshack Mavshack - Marknadsuppdatering december 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-10 Mavshack Mavshack och Vionlabs inleder samarbete för att lansera smartare streaming Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Mavshack Mavshack lanseras i Saudi Arabien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Mavshack Mavshack AB: Marknadsuppdatering augusti 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-11 Mavshack OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Mavshack Kvartal 2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Mavshack MAVSHACK GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-16 Mavshack Marknadsuppdatering juli 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Mavshack Marknadsuppdatering juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Mavshack Ytterligare förändring av rättigheter för titelmatch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Mavshack Mavshack streamar titelmatch nu även i USA och Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-21 Mavshack Manny Pacquiao's titelmatch streamas globalt av Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Mavshack Marknadsuppdatering maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Mavshack Mavshack och ESEN eSports tecknar avsiktsförklaring om samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Mavshack 24hTech utvecklar och bidrar till lanseringen av HomeTV.no för norska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Mavshack Marknadsuppdatering april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Mavshack Kommuniké från bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Mavshack Marknadsuppdatering mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Mavshack Marknadsuppdatering februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Mavshack Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Mavshack Bokslutskommuniké 2017 - Positivt rörelseresultat för kvartalet, förvärv av utvecklingsbolag och fortsatt intensivt arbete med plattform inför lansering (omsändning) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Mavshack Bokslutskommuniké 2017 - Positivt rörelseresultat för kvartalet, förvärv av utvecklingsbolag och fortsatt intensivt arbete med plattform inför lansering Rapporter Visa Stäng
2018-02-14 Mavshack Marknadsuppdatering januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 Mavshack 24hTech levererar den första externa streamingplattformen - HomeTV.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Mavshack Marknadsuppdatering december 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Mavshack Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 Mavshack Mavshack Movies sålde 292 509 abonnemang under november 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-28 Mavshack Mavshack förvärvar utvecklingsbolag i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-06 Mavshack Mavshack etablerar sig i Sydostasien med Maxis i Malaysia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-06 Mavshack Mavshack sålde mer än 334.000 abonnemang i oktober (+30% från september 2017) Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Mavshack Fortsatt tillväxt i Mellanöstern och första beställningen av streamingplattform Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Mavshack Mavshack tidigarelägger delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-05 Mavshack Mavshack förtydligar angående tidigare kommunicerad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-05 Mavshack Mavshack Movies växer och sålde över 670 000 abonnemang i tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 Mavshack Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-18 Mavshack 24hTech skriver sitt första externa avtal om plattformstjänst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-18 Mavshack 24hTech skriver sitt första externa avtal om plattformstjänst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Mavshack VD-uppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-04 Mavshack Mavshack Movies ökar och sålde 223 671 abonnemang under augusti 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Mavshack Mavshack delårsrapport 1 april - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Mavshack Mavshack direktsänder Damallsvenskan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-03 Mavshack Mavshack Movies sålde 190 354 abonnemang under juli 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-18 Mavshack Mavshack förlänger licensavtal gällande filippinskt innehåll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Mavshack Mavshack Movies sålde 619 638 abonnemang under andra kvartalet 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-09 Mavshack Mavshack sålde 207 515 abonnemang under maj och tecknar avtal värt 1,2 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Mavshack Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Mavshack Mavshack lanserar videostreaming tillsammans med Ooredoo Kuwait Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Mavshack Mavshack launches Video Streaming for Filipinos with Ooredoo Oman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Mavshack Mavshack lanserar videostreaming tillsammans med Ooredoo Oman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Mavshack Jonas Litborn appointed new chairman of Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Mavshack Jonas Litborn utsedd till ny ordförande i Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Mavshack Anna Eriksson ny CFO på Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Mavshack Mavshack bibehåller en hög försäljningsnivå och sålde 228 463 abonnemang under april 2017 samtidigt som biblioteket utökas med ljud- och e-böcker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Mavshack Kommuniké från bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Mavshack Mavshack delårsrapport kvartal 1 (jan-mar) 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Mavshack Mavshack skriver avtal om rättigheter till stort bibliotek av engelskspråkiga ljud- och e-böcker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Mavshack Mavshack signs agreement on rights to large library of English-language audio- and e-books Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-07 Mavshack Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 Mavshack Mavshack har tillsatt Tommy Carlstedt som VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-05 Mavshack Mavshack bibehåller en hög försäljningsnivå och sålde totalt 820 370 abonnemang under kvartal 1 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Mavshack Mavshack sålde 251 679 abonnemang under februari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Mavshack Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Mavshack Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Mavshack Mavshack har ingått ett strategiskt partner avtal med Ooredoo Group för att lansera sin streaming tjänst genom Ooredoos dotterföretag i Kuwait, Oman och Qatar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Mavshack Förtydligande: Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Mavshack Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Mavshack Mavshack utökar sitt Live Sport Erbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Mavshack Mavshack sålde 303 686 abonnemang under januari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Mavshack Mavshack noterar rekordförsäljning med över 1 miljon sålda abonnemang under fjärdekvartalet 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-20 Mavshack Mavshack förändrar bolagsstrukturen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-05 Mavshack Mavshack sålde 342 865 abonnemang i november 2016, en ökning med 11 % jämfört med 308 909 sålda abonnemang i oktober 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-04 Mavshack Mavshack sålde 308 909 abonnemang i oktober 2016, en ökning med 13 % jämfört med 272 251 sålda abonnemang i september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Mavshack Mavshack delårsrapport kvartal 3 (jul-sep) 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Mavshack Mavshack sålde 627 773 abonnemang i tredje kvartalet 2016, en ökning med 84 % jämfört med andra kvartalet 2016 och förlänger emissionsgaranti med Abara Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-05 Mavshack Mavshack sålde 219 654 abonnemang i augusti 2016, en ökning med 62 % efter ett fantastiskt genomslag på kampanj i Kuwait Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-26 Mavshack Mavshack delårsrapport kvartal 2 (apr-jun) 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Mavshack Mavshack lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-03 Mavshack Mavshack sålde 135 868 abonnemang i juli 2016, en ökning med 35 % efter en lyckad lansering i Kuwait och med stort intresse för Live Sport bland betalande abonnenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-14 Mavshack Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-12 Mavshack Mavshack introducerar LIVE SPORT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Mavshack Mavshack sålde 341 358 abonnemang i kvartal 2 2016, en ökning med 28 % jämfört med kvartal 1 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-08 Mavshack Mavshack breddar sitt utbud till den filippinska diasporan genom att publicera nyheter som en kategori av innehåll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-07 Mavshack Mavshack sålde 116 807 abonnemang i maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-03 Mavshack Följt av den globala efterfrågan på TV-serier publicerar Mavshack två serier inom action och drama Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 Mavshack Mavshack blir global plattform för Wattpad Presents filmer och serier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-18 Mavshack Kommuniké bolagsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Mavshack Kommentar till beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Mavshack Mavshack sålde 124 076 abonnemang i april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Mavshack Financial Report 2016, Interim Report 1st quarter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Mavshack Finansiell Rapport 2016, Delårsrapport kvartal 1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Mavshack Mavshack publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Mavshack Fullständig kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Mavshack Mavshack kallar till årsstämma den 17 maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 Mavshack Mavshack utvidgar sin närvaro i Mellanöstern - lanserar i Bahrain och Kuwait Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 Mavshack Mavshack sålde 121 894 abonnemang i mars Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-03 Mavshack Mavshack sold 85 068 subscriptions in February Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-03 Mavshack Mavshack sålde 85 068 abonnemang i februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Mavshack Rainier David utses till ny VD efter Anders Lindén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Mavshack Mavshack appoints Rainier David as CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Mavshack Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Mavshack Year-End Report 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Mavshack Mavshack sålde 58 877 abonnemang i januari - majoritet av nya abonnenter nu betalande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-20 Mavshack Ambientmedias största och prisbelönta film snart på Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-14 Mavshack Mavshack tillförs 1,8 Mkr genom optionsteckning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-11 Mavshack Mavshack sold 38 670 subscriptions in December - new subscriber base increases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-11 Mavshack Mavshack sålde 38 670 abonnemang i december - antalet nya abonnenter ökar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-21 Mavshack Mavshack erbjuder förköp av blockbusterfilmen Felix Manalo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Mavshack Mavshack får exklusiv licens för streaming och nedladdning av Filippinska blockbusterfilmen Felix Manalo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Mavshack Blockbuster Filipino movie Felix Manalo to digitally premiere on Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Mavshack Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-02 Mavshack Mavshack sålde 44 000 abonnemang i november - kundbasen ökar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-25 Mavshack Offline-viewing erbjuds från slutet av december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-03 Mavshack Mavshack nådde 23 000 betalda abonnemang under oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-30 Mavshack Delårsrapport kvartal 3, 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 Mavshack Mavshack lanserar satsning på barn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-23 Mavshack Mavshack utser VD och lanserar första egna produktionen i oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-22 Mavshack Kompletterande information för dig som är innehavare av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Mavshack Avtalet med GEM Investment America LLC sägs upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Mavshack Delårsrapport kvartal 2, 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Mavshack Interim Report Quarter 2 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-30 Mavshack Mavshack has finalized the agreement to acquire a 51 percent ownership of its Philippine partner Ambient Media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-30 Mavshack Mavshack's förvärv av 51 procent av filippinska samarbetspartnern Ambient Media nu slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-21 Mavshack Slutspurt gav bra uppslutning i Mavshacks avslutade emissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Mavshack Tobias Fridman utsedd till ny ordförande i Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Mavshack Kommuniké från extra bolagsstämma i Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-10 Mavshack Mavshack säkrar finansiering om upp till 300 MSEK från institutionell investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 Mavshack Mavshack förlänger teckningstiden för pågående emission till 13 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 Mavshack Mavshack stärker sin position genom förvärv av filippinsk partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-25 Mavshack Mavshack sluter avtal med telekomoperatören Du i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-25 Mavshack Mavshack öppnar ny säljkanal i Mellanöstern genom samarbetsavtal med ledande operatören Etisalat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Mavshack Indiens största onlinebutik ska marknadsföra Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Mavshack India's largest online marketplace to promote Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-05 Mavshack Kommuniké från extra bolagsstämma i Mavshack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Mavshack Delårsrapport kvartal 1, 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Mavshack Interim Report 1st quarter - 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Mavshack Mavshacks företrädesemissionen fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 Mavshack Mavshack - Årsredovisning för 2014 har offentliggjorts Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-12 Mavshack Mavshack takes important next step towards producing own content - partners with Filipino production giant Ambientmedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Mavshack Bokslutskommuniké för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-09 Mavshack Mavshacks nyemission: Företaget stärker sin ställning genom fler distributions- och säljkanaler anpassade för nya konsumtionsvanor bland den växande medelklassen i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-09 Mavshack Mavshack raises new capital: Strengthens distribution channels and capitalizes on new consumer behavior and the growing middle class in Asia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-12 Mavshack Mavshack soon available at 50 million+ households Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årsstämma 2016
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
14 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
24 May 2019 | Årsstämma 2018
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 May 2020 | Årligutdelning
3 Jun 2020 | Extrastämma 2020
30 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Jun 2020 | Årsstämma 2019
1 Jul 2020 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner