Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-28 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård intensifierar produktutvecklingen - lanserar ny Cameleon radhacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 3 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förvärvet av Östorps Bevattning och genomför emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förändringarna i bolagsstrukturen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård effektiviserar logistikverksamheten - etablerar centrallager i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group ­Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård säkrar lånefinansiering och avser kalla till extra bolagsstämma för att säkra ytterligare kapital genom riktade nyemissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård tar order på ca 2,1 MSEK till fransk återförsäljare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 2 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 Aug 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 2 för 2022

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 2 för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Perioden april-juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 204 TSEK (15 337).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 116 TSEK (-3 482).
 • Koncernens soliditet uppgick till 62% (52).

Perioden januari-juni

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 519 TSEK (23 225).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 684 TSEK (- 3 502).
 • Koncernens soliditet uppgick till 62% (52).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Kallelse och genomförande av Extra bolagsstämma för att besluta om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda.
 • Teckning och tilldelning av långsiktigt incitamentsprogram.
 • Det finska dotterbolaget ändrar namn till Lyckegård Finland Oy Ab samt stärker sin marknadsorganisation.
 • Strategisk order på 2000 TSEK till dansk återförsäljare
 • Beslut att renodla bolagsstruktur för att tydliggöra underliggande verksamhets lönsamhet samt för att förbereda för fler förvärv.
 • Uppdatering av priser på lagerlagda produkter påverkar resultatet positivt med 1708 TSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter perioden

VD Christian Bjärntoft:

Under andra kvartalet 2022 har vi lyckats leverera på vår tillväxtplan. Nettoomsättningen växte med 32% till 20,2 (15,3) MSEK och under första halvåret växte vi med 23% till 28,5 (23,2) MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Problemet med komponentbristen som vi hade tidigare på året har vi till stor del löst. Vi är nöjda med att leverera organisk tillväxt en bra bit över vår målsättning om 15% årlig organisk tillväxt.

Det känns mycket glädjande att vi också levererar ett positiv rörelseresultat (EBITDA) som uppgick till 2,1 (-1,8) MSEK och anledningen är framförallt en positiv försäljningsutveckling men också en positiv lagerförändring på ca 1,7 MSEK. Vi ser en fortsatt förstärkning av bruttomarginalen som också hjälper till att förbättra vårt resultat.

Kvartalsrapport 2 2022 och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://lyckegard.com/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

Denna information är sådan som Lyckegård Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genomovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den11 augusti 2022.

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

2022-08-09 Lyckegård Group Lyckegård Group AB tidigarelägger rapporten för kvartal 2 2022 och uppdaterar finansiell kalender Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård renodlar bolagsstrukturen för att förbereda för fler verksamhetsben Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård tar order på ca 2,0 MSEK till dansk återförsäljare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Lyckegård Group Kommuniké från årsstämma tisdagen den 31 maj i Lyckegård Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 1 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Lyckegård Group Lyckegård Group AB tidigarelägger rapporten för kvartal 1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Lyckegård Group Kallelse till årsstämma i Lyckegård Group AB den 31 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Lyckegård Group Styrelsen i Lyckegård Group AB meddelar tilldelning av teckningsoptioner 2022/2025 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB publicerar sin årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB den 14 april 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022