Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-26 Lipidor Lipidor updates on development of AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Lipidor Lipidor uppdaterar om utvecklingen för AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Lipidor NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Lipidor Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor The Board of Lipidor resolves to summon an Extraordinary General Meeting for approval of the sale of subsidiary shares to major owners Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 23 Dec 2022 | Lipidor

Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare

STOCKHOLM den 23 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av avyttring av delar av Lipidors aktieinnehav i dotterbolaget Emollivet AB (”Emollivet”) till två av Lipidors större aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Som Lipidor tidigare kommunicerat genom pressmeddelande den 14 december 2022 har styrelsen i Lipidor säkrat en bryggfinansiering om minst 5 MSEK som kommer ske genom en kombination av lån samt avyttring av delar av Lipidors aktieinnehav i dotterbolaget Emollivet till Lipidors större ägare, tillika ägare i Emollivet, Cerbios Pharma SA (”Cerbios”) och Aurena Laboratories Holding AB (”Aurena”), samt till ett fåtal andra personer. Bryggfinansieringen löser ett direkt kapitalbehov som skyddar Bolagets immateriella rättigheter och ger möjlighet till fortsatt värdeskapande. Bryggfinansieringen ger vidare förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med Bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. (ett bolag i Menarini-gruppen) slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, definiera en ny utvecklingsplan samt lösa en långsiktig refinansiering.

Såsom kommunicerades i pressmeddelandet den 14 december 2022 är den slutliga aktieöverlåtelsen till Cerbios och Aurena (”Transaktionen”) villkorad av att bolagsstämman i Lipidor godkänner Transaktionen. Styrelsen har idag beslutat om att kalla till sådan extra bolagsstämma. Kallelse till den extra bolagsstämman, som avses hållas den 17 januari 2023, offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Lipidors ägarandel i Emollivet uppgår idag till 1 243 aktier, motsvarande 51,79 procent av aktierna och rösterna i Emollivet. Transaktionen avser överlåtelse av totalt 529 aktier i Emollivet (”Emollivetaktier”) till en köpeskilling om totalt 3 856 410 kronor, motsvarande 7 290 kronor per Emollivetaktie, villkorat av att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Av dessa aktier har Cerbios åtagit sig att förvärva 412 Emollivetaktier och Aurena har åtagit sig att förvärva 117 Emollivetaktier. Lipidor har anlitat en oberoende rådgivare, AG Equity Research AB, som har värderat Emollivet till totalt cirka 15,4 – 21,7 miljoner kronor. Med stöd av värderingsutlåtandet har parterna enats om ett pris per aktie om 7 290 kronor, innebärande att Emollivet värderas till totalt cirka 17,5 miljoner kronor. Tillträdet till Emollivetaktierna beräknas ske snarast möjligt efter den extra bolagsstämmans godkännande. Vederlaget kommer att bestå av kontanta medel.

Utöver ovan Transaktion avser Lipidor att avyttra ytterligare totalt 125 Emollivetaktier till ett fåtal andra personer till en köpeskilling om totalt 911 250 kronor, motsvarande 7 290 kronor per Emollivetaktie. Dessa överlåtelser är inte föremål för bolagsstämmans godkännande.

Stämmans godkännande
Cerbios var per den 30 september 2022 ägare till 4 483 250 aktier i Lipidor, motsvarande cirka 15,5 procent av antalet aktier och röster i Lipidor, och Aurena var per samma datum ägare till 1 621 250 aktier i Lipidor, motsvarande cirka 5,6 procent av antalet aktier och röster i Lipidor. Denis Angioletti, styrelseledamot i Lipidor, är verksam som CCO på Cerbios.

Styrelsens bedömning är att varken Cerbios eller Aurena är sådana närstående till Lipidor som avses i Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om vissa närståendetransaktioner. Cerbios och Aurena, som tillsammans innehar cirka 21 procent av aktierna i Lipidor, har dock begärt att styrelsen kallar till bolagsstämma för godkännande av Transaktionen. Även styrelsen i Lipidor har ansett att det är lämpligt att underställa beslutet om Transaktionen för bolagsstämmans godkännande.

Före Transaktionen äger Cerbios 340 Emollivetaktier och Aurena 225 Emollivetaktier, motsvarande 14,2 respektive 9,4 procent av antalet aktier och röster i Emollivet. Efter Transaktionen kommer Cerbios äga 752 Emollivetaktier och Aurena 342 Emollivetaktier, motsvarande 31,3 respektive 14,3 procent av antalet aktier och röster i Emollivet.

Styrelsen bedömer att de förhandlade villkoren för Transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet avseende Transaktionen i övrigt innehåller sedvanliga och skäliga villkor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022, kl. 0830 CET.

2022-12-14 Lipidor Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Lipidor Lipidor secures bridge financing of at least SEK 5 million through loans and subsidiary share sales, and takes cost-saving measures including staff layoffs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for third quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor lämnar uppdatering efter utfall av Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor provides update following outcome of Phase III study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor announces results from the company's clinical Phase III study of AKP02 for psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor meddelar resultat från bolagets kliniska Fas III-studie av AKP02 mot psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet reaches milestone of over 1,000 products sold and prepares for scaled-up production Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet når milstolpe med över 1000 sålda produkter och förbereder nu för uppskalad produktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor uppdaterar om sin kliniska Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor updates on Phase III clinical study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor appoints new CFO Charlotta Ekman Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for second quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor Samtliga patienter i Lipidors Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 är färdigbehandlade Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor All patients in Lipidor's Phase III study with psoriasis candidate AKP02 have completed treatment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lipidor Lipidor's Phase III study of AKP02 for treatment of psoriasis now fully recruited, results expected Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lipidor Lipidors Fas III-studie med AKP02 för behandling av psoriasis är fullrekryterad, resultat väntas under Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Jun 2023 | Årsstämma 2022
9 Jun 2023 | Årligutdelning
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3