Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-25 Lipidor Lipidor publishes interim report for period 1 January - 30 September and Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september och det tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor submits new patent application and expands collaboration with Cannassure using Lipidor's AKVANO[®] technology for medicinal cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Warrant holders exercise all warrants in Lipidor's incentive program 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Lipidor BioStock: Lipidors fas III-studie är godkänd och startredo Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor announces approval to start Phase III clinical study of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor meddelar godkännande för studiestart av klinisk Fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 24 Aug 2021 | Lipidor

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021

Sammanfattning av delårsrapporten – andra kvartalet 2021

Lipidor har haft ett intensivt första halvår med framgångar inom många områden. I början av året skrev vi licensavtal med Cannassure Therapeutics (topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi), vi lämnade in en ansökan under det första kvartalet om start av Fas III-studien för vårt kombinationsläkemedel mot psoriasis (AKP02) och vårt dotterbolag Emollivet fick anslag från Vinnova för att förbereda lansering av djurläkemedel.

Andra kvartalet (apr-jun) 2021 Rapportperioden (jan-jun) 2021
Nettoomsättning 2 tkr (461) Nettoomsättning 104 tkr (461)
Rörelseresultat -7 470 tkr (-2 Rörelseresultat -12 732 tkr (-5
876) 800)
Resultat per aktie före och Resultat per aktie före och
efter utspädning -0,26 SEK ( efter utspädning -0,45 SEK (
-0,12) -0,25)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

  • Den 22 april publicerade Lipidor en uppdatering om den planerade kliniska fas lll-studien med bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis.
  • Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l., en del av ett ledande internationellt läkemedelsbolag – Menarini Group, exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i Europa, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna och Balkanländerna. Det potentiella totala värdet av avtalet är upp till 70 miljoner euro.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 461 104 461 620
Rörelseresultat, tkr -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 264
Resultat efter -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 204
skatt, tkr
Balansomslutning, 55 443 22 545 55 443 22 545 65 877
tkr
Periodens -6 187 -3 223 -11 177 -2 970 37 190
kassaflöde, tkr
Periodens kassaflöde -0,22 -0,14 -0,39 -0,13 1,51
per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 53 126 20 920 53 126 20 920 64 303
Resultat per aktie -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per 1,79 0,89 1,79 0,89 2,24
aktie (SEK)
Soliditet, % 91,85 93,26 91,85 93,26 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

 

VD har ordet

Första halvåret har varit en intensiv period med flera viktiga framsteg för Lipidor. Ett stort fokus och intensivt arbete har lagts på förhandlingen om ett avtal för kommande kommersialisering av våra två första läkemedelskandidater mot psoriasis, AKP01 och AKP02. Det resulterade i att vi den 1 juli kunde meddela att Lipidor undertecknat ett exklusivt licensavtal med RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologibehandlingar, som ingår i Menarini Group. Koncernen har en stark närvaro både i Europa och på den globala marknaden. Affärsöverenskommelsen markerar en viktig milstolpe för Lipidor och vi ser fram emot ett framgångsrikt kommersiellt samarbete.

Avtalet innebär att Menarini-gruppen tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS (oberoende staters samvälde, sammanslutning av de före detta Sovjetstaterna) och Balkanländerna. Vidare innebär avtalet att det fortsatta arbetet och kostnaderna för AKP01, och för AKP02 efter genomförd Fas III-studie, i stort sett tas över av vår nya partner. Lipidor kommer att bidra med sin expertis och kunskap i specifika frågor som rör läkemedelskandidaterna.

Lipidor lämnade under perioden in en ansökan om studiestart med AKP02 till den indiska läkemedelsmyndigheten. Vi förväntar oss att kunna leverera studieresultat under första halvåret 2022. Vår samarbetspartner Aurena Laboratories, som är en av bolagets två stora industriella ägare, kommer att ansvara för den kommersiella produktionen av produkterna. RELIFE:s marknadslansering inom ramen för licensavtalet förväntas ske under andra halvåret 2023.

Utlicensiering på andra marknader

Vi har haft en omfattande utvärderingsprocess av licenspartners och i Menarini Group har vi valt en stark partner med distributionskraft och uthållighet för att etablera de kommande produkterna på de marknader avtalet omfattar. Vi fortsätter nu arbetet med att utvärdera utlicensiering på andra marknader tillsammans med Menarini Group och med andra möjliga partners.

Extern validering av AKVANO®

Externa valideringar är en vitamininjektion för oss på Lipidor. De stöttar oss i vår vision om att etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av hudläkemedel och i vår ambition om att förbättra vardagen för miljontals individer med hudsjukdomar.

I början av året undertecknade vi ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics för topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Avtalet är en viktig extern validering av vår patenterade formuleringsplattform och visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®.

Under andra kvartalet fick dotterbolaget Emollivet ett bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Emollivet utvecklar djurvårdsprodukter baserat på AKVANO®. Finansieringen kommer att användas till ett projekt där Emollivet genom interaktion med djurägare och aktörer på djurhälsomarknaden samlar underlag inför kommande lansering av djurläkemedlen.

Händelserik höst

Lipidors AKVANO®-teknik har nu både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien för AKP01) och kommersiellt proof-of-concept (licensavtalen med Cannassure och Menarini). Med vår befintliga kassa och kommande milstolpsbetalningar, som inkluderar bland annat en ”signing fee”, är bolagets verksamhet med dess nuvarande planer fullt finansierade för en överskådlig tid. Vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vår ambition är att utveckla fler läkemedelskandidater baserade på AKVANO® och där vi bedömer att det finns en stark efterfrågan på bättre produkter. Vårt mål är att ingå fler licensavtal under de kommande åren och bygga en portfölj som genererar intäkter från flera produkter.

Jag är förväntansfull och optimistisk inför Lipidors fortsatta tillväxtresa. Härnäst ser jag fram emot en händelserik höst med bland annat uppdateringar om samarbetet med Cannassure, utvecklingen av djurläkemedel inom Emollivet, uppstarten av Fas III-studien för AKP02 samt uppdatering av Lipidors kliniska program.

Stockholm den 24 augusti 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – september                     25 november 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2021     23 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022                     5 maj 2022

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 24 augusti 2021, klockan 08.30 (CEST).

2021-08-24 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Sommarbrev från Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Summer letter from Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor licensavtal ger Menarini Group-bolaget RELIFE Srl exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja två nya psoriasis läkemedelskandidater med potentiellt värde 70 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor AB licence agreement grants Menarini Group company, RELIFE Srl, exclusive rights to register, promote, distribute and market two new psoriasis drug candidates for potential value of MEUR 70 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor's subsidiary Emollivet takes the next step towards launch and receives funding from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidors dotterföretag Emollivet tar nästa steg mot lansering och finansieras av Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - uppdatering om bolagets kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02 för behandling av psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - update on the company's phase III clinical trial of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Lipidor Lipidor presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 11 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor and Cannassure enter exclusive licensing agreement regarding topical medical cannabis products based on Lipidor's AKVANO[®] technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Lipidor Lipidor tecknar samarbetsavtal med kontraktstillverkare för att kunna erbjuda licenstagare möjlighet till GMP- produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Lipidor Lipidor signs cooperation agreement with contract manufacturer to offer licensees the opportunity for GMP production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Lipidor Rättelse av pressmeddelande "Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Lipidor Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Lipidor Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Lipidor Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lipidor Lipidor strengthens management through strategic hire Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lipidor Lipidor förstärker ledningen genom en strategisk rekrytering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Lipidor Lipidor announces positive outcome of feasibility study for development of topical medical cannabis products based on the company's AKVANO® technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Lipidor Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 Lipidor Lipidor tillförs 35,0 MSEK genom riktad nyemission om 2,8 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-10 Lipidor Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Correction: Lipidor publishes interim report for H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 Lipidor Resolutions from Lipidor's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 Lipidor Kommuniké från Lipidors extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Lipidor Lipidor tecknar avtal för leverans av kliniskt prövningsmaterial för Fas III studien med AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor signs agreement with CRO for implementation of Phase III clinical study of drug candidate AKP-02 against Psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor AB (publ) announces subsidiary Emollivet AB's recruitment of Stina Linge as CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor AB (publ) formalizes relationship with subsidiary Emollivet AB through license agreement and proposes financing of subsidiary Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-11 Lipidor Lipidor: Resolutions from Annual General Meeting, 11 June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-11 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB den 11 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Lipidor Lipidor lämnar uppdaterad projektplan - initierar fas III studie avseende AKP02 i egen regi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Lipidor Lipidor presents updated project plan - initiates Phase III study of AKP02 in-house Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Lipidor Stor efterfrågan på Skin Disinfection Spray från Aurena Laboratories i samarbete med Lipidor - snart tillgänglig även hos Apotea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Lipidor Ny desinfektionsspray från Lipidor och Aurena Laboratories Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Lipidor New disinfection spray from Lipidor and Aurena Laboratories Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Lipidor Lipidor AB re-publishes year-end report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Lipidor Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Lipidor BioStock: Lipidors vd om studieframgången i fas III Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Lipidor Lipidor meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Lipidor Lipidor announces positive topline results of AKP01 Phase III clinical study using calcipotriol spray against psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-02 Lipidor Lipidor AB (publ): KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-17 Lipidor Lipidor AB (publ) uppdaterar tidplan för resultat från pågående fas III-studie - marginell förskjutning av resultatrapportering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Lipidor Lipidor (Nasdaq First North: LIPI) och Cannassure (TASE:CSURE) ingår avtal om genomförbarhetsstudie och option till licens för utveckling och försäljning av topikala medicinska cannabisprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Lipidor Lipidor (Nasdaq First North: LIPI) and Cannassure (TASE:CSURE) enter a feasibility study and licence option agreement for development and sales of topical medical cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
8 Jun 2021 | Extrastämma 2021
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner