Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Kakel Max Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max VD och koncernchef Daniel Källberg lämnar Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Kakel Max Kakel Max publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-21 Kakel Max Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Kakel Max Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 24 Feb 2023 | Kakel Max

Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022

KAKEL MAX AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2022

Fjärde kvartalet: okt-dec 2022

  • Nettoomsättning: 44 917 (41 394) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 9 procent.
  • Resultat efter skatt: 785 (-438) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.26 (-0.14) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 167 (-445) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2.6 (-1.1) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till nya etableringar om 323 tkr, rörelsefrämmande kostnader om 44 tkr samt bonuskostnader, vilket innebär att ett justerat rörelseresultat för kvartalet uppgår till 5.6%.

Helåret: jan-dec 2022

  • Nettoomsättning: 176 211 (151 139) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 17 procent.
  • Resultat efter skatt:  5 358 (1 390) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1.76 (0.46) kr 

Rörelseresultatet uppgick till 7 644 (2 550) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.3 (1.7) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till nya etableringar om 1 750 tkr, rörelsefrämmande kostnader om 150 tkr samt bonuskostnader, vilket innebär att ett justerat rörelseresultat för helåret uppgår till 5.5%.

Moderbolaget: okt-dec 2022

  • Nettoomsättning 600 (500) tkr
  • Resultat efter skatt 402 (455) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vi avslutar året med ett bra fjärde kvartal trots en utmanade marknad både lokalt och globalt.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 44 917 (41 394) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 9 procent. Motsvarande siffror för helåret uppgick till 176 211 (151 139) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 17 procent.

Den operativa rörelsemarginalen för både senaste kvartalet och helåret uppgick till 5.5 procent.

Mycket god lagerplanering och strategiska inköp har gett ett avtryck i förbättrat kassaflöde både i fjärde kvartalet såsom för helåret.

Under kvartalet såg vi en tydlig grad av avvaktade inställning inom alla kundkategorier avseende investeringar i bostadsmarknaden som helhet och investeringar inom badrum i synnerhet.

Våra enheter utanför region Stockholm visar god lönsamhet. Inom region Stockholm har vi sett över organisationen och dragit ned på kostnaderna. Ytterligare besparingar kommer att göras under året för att få lönsamhet avseende region Stockholm.

Försäljning av vårt egna produktsortiment för proffskunder, KD+, har mottagits väl och är positionerad för en mer prispressad marknad.

Vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster inom alla kundkategorier och regioner. Detta för att  anpassa oss till kundernas olika behov – praktiskt, finansiellt och digitalt.

Trots osäkerhet i omvärlden har vi de långsiktiga förutsättningarna att fortsätta vår resa och ser med tillförsikt fram emot 2023.

Östervåla 2023-02-24

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter. 

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2022 presenteras den 24 maj 2023.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2023, kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kakel-Max-AB-Bokslutskommunike-Q4-2022.pdf

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se  www.kakelmax.se  Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

2022-11-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3