Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 Integrum Integrum AB: Integrum Appoints Thomas Dugan as President, US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Integrum Integrum AB: Interim report May - July 2021: Increased net sales of 79% compared to same period previous year TSEK 12 882 (7 214). Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Integrum Integrum AB: Delårsrapport maj - juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Integrum Integrum AB: Integrum publicerar årsredovisning 2020/21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Integrum Integrum AB: More hospitals are joining the OPRA™ network, meeting a greatly increased interest in bone-anchored prostheses. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-30 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Aug 2021 | Integrum

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

Inregistrering till stämman sker från kl. 16.30.

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Integrum att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla den årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Deltagande av Integrums företagsledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. Aktieägare som inte önskar delta fysiskt vid stämman har möjlighet att utöva sin rösträtt via poströst. Mer om detta under rubriken Poströstning nedan.

Aktieägare som har symtom, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med covid-19 bör endast delta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 september 2021, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB, Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal eller per e-post till info@integrum.seså att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 24 september 2021.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer, e-postadress, eventuella ombud och biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hem­sida www.integrum.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt får inte vara gällande längre än ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

C. Poströstning

Styrelsen i Integrum AB har beslutat att, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, tillåta att aktieägare utövar sin rösträtt via förhandsröstning, s.k. poströstning. Bolaget kommer i god tid och senast en vecka innan stämman hålla poströstningsformulär tillgängligt via Bolagets hemsida, www.integrum.se.

D. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
11. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2021/2024 I för anställda
14. Pericardium ABs förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2021/2024 II för styrelseledamöter
15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
16. Stämman avslutande

Förslag till beslut av aktieägare

Aktieägaren Pericardium AB, som representerar 640 000 A-aktier och 5 700 000 B-aktier, sammanlagt 6 340 000 aktier, vilket motsvarar ca 51 procent av rösterna i Bolaget per dagen för denna kallelse, lämnar följande förslag till årsstämman (punkt 2, 9, 10, 11 och 14).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (a)-(b) – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor (b).

Punkt 10 (a)-(b) – Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med vardera 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller dotterbolag samt att 25 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 15 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att 15 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (a). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 11 (a)-(c) – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Rickard Brånemark, Bengt Sjöholm, Karin Wingstrand, Arthur Aira, Andrew Christensen, Cecilia Wikström och Patric Lindgren (samtliga omval) (a). Det föreslås att Rickard Brånemark under samma period utses till styrelsens ordförande (b). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (c).

Punkt 14 – Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av
teckningsoptioner 2021/2024 II för styrelseledamöter

Det föreslås att årsstämman ska besluta att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2021/2024 II för Bolagets styrelseledamöter, med undantag för Rickard Brånemark om omval sker, genom emission av högst 120 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor: 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införlivande av incitamentsprogram 2021/2024 II är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2021.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsvärdet, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, till marknadsvärde, är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2024/2023 II.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter (exklusive Rickard Brånemark om omval sker) där vardera, vid årsstämman 2021 vald styrelseledamot (exklusive Rickard Brånemark om omval sker), har rätt att erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.
6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2021/2024 II enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 20 oktober 2021 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio.
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024 II, bilaga 14A,
(”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:

a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot
kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2021 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i
optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2024 till och med den 30 november 2024;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 8 400 kronor.
9. Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket..

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 24 september 2018 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda och ett incitamentsprogram 2018/2021 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 177 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 177 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,98 procent av aktiekapital och 0,74 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 17,88 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,51 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 12 390 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2019 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2019/2022 I för anställda och ett incitamentsprogram 2019/2022 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 223 250 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 223 250 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,24 procent av aktiekapital och 0,94 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 15,51 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,80 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2022 till och med den 30 november 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 15 627 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,80 procent av aktiekapital och 0,61 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2021/2024 II för styrelseledamöter kan föranleda en utspädning om cirka 0,67 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 0,50 procent av nuvarande röster (respektive ca 5,02 procent av Bolagets aktiekapital och 3,81 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för, incitamentsprogram 2018/2021 I, incitamentsprogram 2018/2021 II, incitamentsprogram 2019/2022 I, incitamentsprogram 2019/2022 II, incitamentsprogram 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II samt enligt av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda enligt punkt 13 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt förslagsställarens bedömning föranleder det föreslagna incitamentsprogrammet inga kostnader för Bolaget. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det förslagsställarens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogram 2021/2024 II.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av Rickard Brånemark, i egenskap av företrädare för Bolagets största aktieägare Pericardium AB, i samråd med extern rådgivare.

Styrelsen lämnar följande förslag till årsstämman:

Punkt 8 b – Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med i förvaltningsberättelsen intaget dispositionsförslag och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 8 c – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsen ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

   (a) Rickard Brånemark (styrelseledamot, ordförande)

   (b) Artur Aira (styrelseledamot)

   (c) Andrew Christensen (styrelseledamot)

   (d) Karin Wingstrand (styrelseledamot)

   (e) Patric Lindgren (styrelseledamot)

   (f) Bengt Sjöholm (styrelseledamot)

   (g) Cecilia Wikström (styrelseledamot)

   (h) Maria Lopez (verkställande direktör)

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
till­fällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2020/2023 I för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2021/2024 I för bolagets anställda genom emission av högst 240 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1.
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av incitamentsprogram 2021/2024 I är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2021.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsvärdet, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, till marknadsvärde, är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2020/2023 I.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget, varvid (a) bolagets VD inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner, övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2020 inte får erbjudas fler än totalt 90 000 teckningsoptioner och vardera 6 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med bolaget som ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.
6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2021/2024 I enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 20 oktober 2021 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio.
7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024 I, bilaga 13A, (”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:

a.
att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2021 (dock lägst aktiernas kvotvärde);

b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2024 – 30 november 2024;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

9.
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 16 800 kronor.

10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 24 september 2018 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda och ett incitamentsprogram 2018/2021 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 177 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 177 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,98 procent av aktiekapital och 0,74 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 17,88 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,51 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 12 390 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2019 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2019/2022 I för anställda och ett incitamentsprogram 2019/2022 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 223 250 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 223 250 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,24 procent av aktiekapital och 0,94 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 15,51 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,80 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2022 till och med den 30 november 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 15 627 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,80 procent av aktiekapital och 0,61 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Flertalet av de anställda som deltagit i tidigare utfärdade program kan komma att omfattas även av det av styrelsen nu föreslagna incitamentsprogrammet 2021/2024 I för anställda.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda kan föranleda en utspädning om cirka 1,33 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,01 procent av nuvarande röster (respektive ca 5,02 procent av Bolagets aktiekapital och 3,81 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2018/2021 I, incitamentsprogram 2018/2021 II, incitamentsprogram 2019/2022 I, incitamentsprogram 2019/2022 II, incitamentsprogram 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II samt enligt av aktieägaren Pericardium AB föreslaget incitamentsprogram 2021/2024 II för styrelseledamöter enligt punkt 14 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogram 2021/2024 I.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.

Punkt 15 – Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Styrelsen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av Bilaga A, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

E.
Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämman begära upp­lysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Fullständiga beslut och övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12,13 och 15 samt aktieägaren Pericardium AB:s förslag till beslut enligt punkt 9, 10, 11 och 14 finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.integrum.se  senast från och med den 2 september 2021.  Årsredovisningen med revisionsberättelsen och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 finns tillgänglig på Bolagets hemsida senast från och med den 9 september 2021. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och upp­ger sin postadress.

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 18 038 039 aktier, varav 640 000 A-aktier och 17 398 039 B-aktier, motsvarande 23 798 039 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

F.
Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Mölndal i augusti 2021

Styrelsen för Integrum AB

2021-08-19 Integrum Integrum AB: Max Ortiz Catalán appointed Professor of Bionics, Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Integrum Integrum AB: Oslo University Hospital (Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus) announces the introduction of a bone-anchored prosthetics program with the OPRA™ Implant System. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Integrum Integrum AB appoints Magnus Lindholm M.Sc., Mechanical Engineering, as R&D Manager. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 Integrum Integrum AB: Integrum and Garwood Medical Devices Discuss Commercial Collaboration to Conduct Joint Research to Expand Treatment Indications for the OPRA™ Implant System. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum har genomfört en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 121 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum has carried out a directed issue of 2,200,000 series B shares, raising proceeds of approximately SEK 121 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum intends to carry out a directed issue of series B shares of approximately SEK 120 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Integrum Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Integrum Integrum AB: Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2020 - 30 april 2021. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Integrum Integrum AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén från den 10 juni till den 31 maj 2021. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Integrum Integrum AB: Center of Rehabilitation, UMCG Groningen, the Netherlands, introduces the OPRA™ Implant System and Targeted Muscle Reinnervation (TMR). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Integrum Integrum AB: To increase awareness of the availability of the OPRA™[ ]Implant System among specialists and patients, Integrum launches the "Find a Center" campaign. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Integrum Integrum AB: Integrum signs an agreement with the Center of Rehabilitation, University Medical Center, Groningen to become the first Neuromotus™ Teaching Center in the world. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Integrum Integrum AB: Art Clinic, Center of Excellence in the Nordic countries, has treated its first patient with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Integrum Integrum AB: BG Klinik Tübingen, among the first in Germany to treat thumb amputees with Integrum's OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Integrum Integrum AB: The collaboration with Onkos is paving the way for further growth in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 Integrum Integrum AB: Biostock Studio: After receiving the PMA, Integrum looks to the future with confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB granted PMA (premarket approval) by the FDA for the OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB: Dr. Rickard Brånemark and Magnus Niska to Appear on TV4 Nyhetsmorgon, Saturday, December 19[th], 09:20. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Integrum Integrum AB: New Center for Bionics and Pain Research; CBPR, established in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Integrum Integrum AB: Integrum's e-OPRA™ Implant System awarded Best of What's New Award from Popular Science Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at a leading academic medical center in North Carolina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Integrum Integrum AB: Art Clinic is establishing a Center of Excellence for Integrum's OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now available at Froedtert & the Medical College of Wisconsin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Integrum Integrum AB: BioStock Studio: Integrum har en monopolsituation i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Integrum Integrum AB: BioStock: Amerikanska aktiviteter ska driva tillväxt för Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-12 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at University of Southern California, Keck Medical Center of USC, California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Integrum Integrum AB: Integrum granted US patent for attachment device allowing natural wrist rotation for bone-anchored prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Integrum Integrum AB: Correction: Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Integrum Integrum AB: Memorial Hermann Orthopaedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Integrum Integrum AB: Integrum's expansion in US continues with new Osseointegration Center at Emory Healthcare, Georgia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 juli 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Integrum AB (publ) tidigarelägger Q2-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB: BioStock: Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB appoints James Sheridan as Head of Sales and Marketing EMEA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Integrum Integrum AB: The OPRA™️ Implant System Revitalizes People with Amputation at St.Luke's Medical Center in Denver, Colorado Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Integrum Integrum AB: Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 Integrum Integrum AB: Clinical report shows effective long term performance of the e-OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Integrum Integrum AB announces changes to management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Integrum Bolagsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Integrum Integrum AB: Integrum expands in Australia with a new center in Sydney Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Integrum Integrum AB: FDA Approval of subcontractor for Axor II [TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Integrum Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Integrum Integrum AB: Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 januari 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Integrum Integrum AB: Integrum Partners with Onkos Surgical to Further Drive US Market for Bone-Anchored Prosthetics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Integrum Integrum AB: Presbyterian St. Luke's Medical Center Introduces Osseointegration Program with OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Integrum Integrum AB: Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2 miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna på USA marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Integrum Integrum AB: OPRA™ Bone anchored prosthesis now available at Johns Hopkins Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Integrum Integrum AB appoints Dennis Baecklund as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Punkt 14 - Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-31 Integrum Integrum AB: Integrum is expanding in US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-16 Integrum Integrum AB: Integrum Continues to Strengthen its Position as the Leader in Osseointegration at the Amputee Coalitions National Conference 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Integrum Integrum AB: Neuromotus™ nominated for Svea Priset 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Integrum The first dexterous and sentient hand prosthesis has been successfully implanted Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Integrum New study shows Integrum's OPRA™ Implant System to be safe and durable method to treat thumb amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Integrum Come and meet Carol & Rick, limb loss patients now benefitting from Integrum's bone anchored implant system, at AAOS 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Integrum Integrums ordförande - Dr Rickard Brånemark - anställd som forskare vid MIT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Integrum Integrum appoints Blake E. Pokress as Vice President of North America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Integrum Integrum collaborating with Chalmers to develop new artificial joint to restore wrist-like movements to forearm amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Integrum Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Integrum Integrum collaboration project awarded research grant forneuromuscular control of robotic leg prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Integrum Meet Integrum at ISPO Sweden 15-16 November 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Integrum Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Integrum Integrum receives prestigious award Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-24 Integrum Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum Första operationen i Tyskland med Integrums OPRA™ implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum First surgery in Germany with the OPRA™ implant system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Integrum Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Integrum Integrum AB: Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-09-14 Integrum Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-03 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Integrum AB: Integrum föreslår fullt säkerställd företrädesemission om 25 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Integrum Integrum AB: Rutger Barrdahl har utsetts till tf VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Integrum Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Integrum Integrum AB: Bokslutskommuniké 1 maj 2017 - 30 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Integrum Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Integrum Förtydligande om Integrums relation till Sahlgrenska Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-16 Integrum Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Integrum Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Integrum Carl Ekvall har utsetts till ny VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Integrum Kommentar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-09 Integrum Anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-01 Integrum Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-18 Integrum Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-11 Integrum Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Integrum USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-19 Integrum Blockaffär i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Integrum Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 Integrum Byte av ordförande i Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Integrum Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 Integrum Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 Integrum Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Integrum Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-28 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-14 Integrum Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrum expanderar i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Integrum Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Integrum Integrums första leverans till Ottobock i USA Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

26 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Sep 2018 | Årsstämma 2017
24 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Sep 2018 | Årligutdelning
17 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
10 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
2 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Sep 2019 | Årligutdelning
30 Sep 2019 | Årsstämma 2019
2 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
20 Apr 2020 | Extrastämma 2020
8 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2020
3 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
31 May 2021 | Bokslutskommuniké 2021
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2021
2 Sep 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q1
9 Sep 2021 | Årligutdelning
2 Dec 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q2
2 Mar 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2022 | Bokslutskommuniké 2022

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner