hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-23 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Spännande 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Infrea Infrea presenterar Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-05 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i Duo Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Infrea Infrea förvärvar Duo Holding AB - tillför nya asfaltsprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-13 Infrea Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 13 Nov 2020 | Infrea

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

INFREA PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 220,1 Mkr (127,1) vilket är en ökning med 73,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 68,7 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 13,7 Mkr (3,8) drivet av förvärvade bolag med 5,1 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 3 Mkr (0,0).
 • Periodens resultat uppgår till 9,3 Mkr (0,2).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,56 kr (-0,08).
 • Under kvartalet har det nya asfaltverket i Vagnhärad tagits i drift och förväntas bidra till koncernens tillväxt.
 • Under kvartalet tillträddes 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Stranderäng AB. Köpeskillingen uppgår till 11 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om 14 Mkr. Bolaget ingår i affärsområdet Mark & Anläggning från den 1 september och beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr och förstärka rörelseresultatet med ca 4 Mkr.

1 januari – 30 september

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 612,0 Mkr (373,0) vilket är en ökning med 64,1 procent. Förvärvad tillväxt står för 62,2 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 12,6 Mkr (0,3), där de förvärvade bolagen bidrar med 5,6 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 30,4 Mkr (32,5).
 • Periodens resultat uppgår till 2,7 Mkr (2,0).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,23 kr (-0,02).

VD-ord: Vi växer jämfört med föregående år, vilket vi kan vara stolta över

Under tredje kvartalet växte vi omsättningsmässigt med 73 procent från 127,1 Mkr till 220,1 Mkr. Omsättningstillväxten är i huvudsak drivet av förvärv, men vi ser också en positiv organisk utveckling på asfaltssidan. Även lönsamheten har förbättrats och vi redovisar en EBITA om 13,7 Mkr (3,8) vilket är en för-bättring med 9,9 Mkr mot samma period föregående år. Av ökningen står förvärv för en stor del men jag skulle också vilja lyfta fram förbättringen vi haft under kvartalet och ackumulerat under året i affärsområdet Vatten & Avlopp som står för en lika stor del av kvartalets lönsamhetsförbättring.

Såhär långt har Infrea kunnat bedriva sin verksamhet utan större påverkan av Covid-19, men det är svårt att sia om hur det kommer utvecklas framöver. Vi ser att det finns en ökad prispress från aktörer på marknaden, där fler är med och konkurrerar om jobben. Infrea tillhandahåller specialisttjänster mot en bredd av olika kundsegment vilket gör att vi lokalt har flera starka ben att stå på. Våra bolag har starka positioner på sina lokala marknader och har klarat sig genom konjunkturnedgångar tidigare. Vi har dock inte sett slutet på pandemin ännu och vilka effekter den kommer ha på ekonomin, så vi följer och bevakar utvecklingen noga.

Under kvartalet har vi tillträtt vårt senaste förvärv – Mikaels Grävtjänst i Stranderäng. Vi ser en fin tillväxtmöjlighet med bolagets maskinpark och de möjligheter den ger oss i Västra Götalandsregionen. I Göteborg slog vi den 1 juli ihop verksamheten i Bramark med verksamheten i Mark & VA, som nu drivs med en gemensam ledning och får en större kapacitet. Detta var planerat redan vid förvärvet av Bramark. Det operativa bolaget där verksamheten fortsätter att drivas vidare heter nu Bramark & VA.

En riktigt regnig höstdag i september invigde vi så äntligen Asfaltsgruppens nya asfaltverk. Verket ligger strategiskt placerat utmed E4 i Vagnhärad. Det är ett viktigt tillskott för oss då vi nu också kan förse övriga bolag i koncernen med material och asfalt ur egen produktion. Det nya asfaltverket är en modern anläggning som helt drivs med fossilfria drivmedel. Investeringen uppgår till cirka 28 Mkr och kommer både ge Infrea som industrigrupp en ökad kon-kurrenskraft i Stockholmsregionen och också Asfaltsgruppen förutsättningar för en omsättningsökning på 100-150 Mkr.

Arbetet mot notering på Nasdaq Stockholm Main Market har fortsatt under kvartalet. Hela 2020 har varit ett förberedande år för listbytet, även tredje kvartalet har innehållit mycket arbete och fokus på detta område.

Slutligen vill jag poängtera att vår strategi ligger fortsatt fast; vi skapar värde genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda företag. Vi skall fortsätta att förvärva och utveckla bolag inom mark och anläggning samt vatten och avlopp och de bolag vi äger har starka positioner på sina lokala marknader.

Tony Andersson
VD och Koncernchef, Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, henrik.nordin@infrea.se

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se . Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november kl. 08.30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease.pdf
Infrea Delarsrapport Q3.pdf

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se är bolagets Certified Adviser.

2020-11-03 Infrea Infrea välkomnar Daniel Lindén som ny VD på Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Infrea Infreas valberedning tillsatt, styrelsens ordförande Urban Sturk lämnar sitt uppdrag Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-01 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i Mikaels Grävtjänst Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Infrea Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har landat två projekt med ett ordervärde på 35,3 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-14 Infrea Andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-05 Infrea Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Infrea Infrea expanderar i Västsverige och förvärvar bolaget Mikaels Grävtjänst Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Infrea Infrea utser Philip Thomson till ny VD för Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Infrea Kommuniké från Infreas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Infrea Första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-04-24 Infrea Infrea publicerar sin årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-09 Infrea Kallelse till årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Infrea Stark orderstock på 120 Mkr för Infreas dotterbolag Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i BRAMARK och får starkare position i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Infrea Nya projekt för 13 Mkr och förnyade ramavtal för Infreas Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Infrea Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen startar året starkt med nya uppdrag för 27,6 miljoner Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Infrea Rättelse avseende Infreas pressrelease den 28 februari Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 Infrea Infreas VD Tony Andersson köper aktier i Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 Infrea Infrea investerar för fortsatt organisktillväxt - investerar 30 miljoner i nytt asfaltverk Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Infrea Ramavtal med Stockholm Vatten startskottet för ny etablering i Stockholmsregionen där flera nya arbetstillfällen ges Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Infrea Infrea förvärvar BRAMARK och får starkare position i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Infrea Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner treårigt avtal med Trafikverket Östergötland Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Infrea Tomas Bergström invald i Infreas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Infrea Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-16 Infrea Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea "Byggmästaren" köper 3 miljoner aktier i Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Satsning på infrastruktur Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Satsning på infrastruktur Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Infrea Infrea förvärvar resterande minoritetsandelar i Asfaltsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Infrea Infrea byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Infrea Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-21 Infrea Infrea utser Henrik Nordin till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Infrea Elsa Widding invald i Infreas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Infrea Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat om en nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-27 Infrea Infrea etablerar sig i Dalarna genom förvärv av Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Infrea Infrea utnämner Alfred Carinder till VD för Asfaltsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Infrea Infrea förvärvar Mark & VA i Göteborg AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Infrea Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Infrea Infrea kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Infrea Infreas CFO slutar Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Infrea Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-06-27 Infrea INFREA förvärvar Anläggningsgruppen Skaraborg och utökar närvaron i Mellansverige Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 Infrea Infrea AB förvärvar resterande 30 procent i Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-13 Infrea Infrea byter lista till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 Infrea Infrea bjuder in till investerarlunch Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Infrea Styrelsen i Infrea föreslår en efterutdelning Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Infrea Infrea har idag slutfört försäljningen av BST-koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Infrea Kommuniké från Infreas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Infrea Kvartalsrapport första kvartalet 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-15 Infrea Infrea AB antar utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Infrea Infrea säljer BST-koncernen till IK Small Cap II Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Infrea Infrea publicerar sin årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-08 Infrea Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-18 Infrea TradeVenue upprepar positiva omdömen om Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Infrea Rättelse: Delårsrapport Q4 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-20 Infrea Delårsrapport Q4 2018 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2020 | Extrastämma 2019
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
11 May 2021 | Årsstämma 2020
12 May 2021 | Årligutdelning
23 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
11 May 2022 | Årsstämma 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner