hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-23 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Spännande 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Infrea Infrea presenterar Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-05 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i Duo Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Infrea Infrea förvärvar Duo Holding AB - tillför nya asfaltsprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-13 Infrea Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-03 Infrea Infrea välkomnar Daniel Lindén som ny VD på Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Infrea Infreas valberedning tillsatt, styrelsens ordförande Urban Sturk lämnar sitt uppdrag Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-01 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i Mikaels Grävtjänst Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Infrea Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har landat två projekt med ett ordervärde på 35,3 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-14 Infrea Andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 14 Aug 2020 | Infrea

Andra kvartalet 2020

ANDRA KVARTALET 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 257,7 Mkr (166,3) vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 53 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 20,6 Mkr (9,3) drivet av förvärvade bolag med 4 Mkr och med 7 Mkr från den organiska strukturen.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 12,3 kr (10,2).
 • Periodens resultat uppgår till 13,9 kr (13,7).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,84 kr (0,67).
 • Den 3 april tillträddes förvärvet BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB som ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.
 • På årsstämman den 14 maj fastställdes styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Utdelningen har betalats ut till aktieägarna under kvartalet och uppgår till 1,7 Mkr.

Första halvåret 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 391,9 Mkr (245,9) vilket är en ökning med 59 procent. Förvärvad tillväxt står för 58,8 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till -1,1 Mkr (-3,6), där förbättringen kommer från den organiska strukturen med 2,0 Mkr och de förvärvade bolagen bidrar med 0,5 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 27,4 kr (32,4) vilket påverkas av det första kvartalet där vi i år har fler säsongsberoende verksamheter jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgår till -6,6 kr (1,8). Ackumulerat resultat påverkas av det första kvartalet där vi i år har fler säsongsberoende verksamheter jämfört med samma period föregående år.
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till -0,33 kr (0,06).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 9 juli tecknade Infrea avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Sanderäng AB. Köpeskillingen uppgår till 11 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om 14 Mkr. Bolaget tillträds den 1 september 2020 och kommer ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Bolaget kommer ingå i affärsområdet Mark & Anläggning och beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr och förstärka rörelseresultatet med ca 4 Mkr.

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2020
apr-jun

2019
apr-jun


förändr.

2020
jan-jun

2019
jan-jun


förändr.

2019/2020
rull 12 mån

2019
jan-dec


förändr.

Nettoomsättning

257,7

166,3

55%

391,9

245,9

59%

757,7

611,7

24%

EBITA

20,6

9,3

121%

-1,1

-3,6

11,7

9,2

27%

EBITA marginal, %

7,9

5,6

neg

neg

1,5

1,5

EBITDA

33,1

16,7

98%

23,5

11,3

108%

55,7

43,5

28%

EBITDA marginal, %

12,8

10,0

6,0

4,6

7,3

7,1

Rörelseresultat

20,1

9,1

121%

-1,8

-4,0

10,3

8,1

27%

Rörelsemarginal, %

7,8

5,5

neg

neg

1,4

1,3

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter

13,9

13,7

1%

-6,6

1,8

-1,9

6,4

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning, kr

0,84

0,67

25%

-0,33

0,06

-0,21

0,19

Kassaflöde från den löpande verksamheten

12,3

10,2

21%

27,4

32,40

-15%

24,3

29,3

-17%

VD-ord

”Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och vi har en bra orderbok”

Infrea stänger andra kvartalet med en jämn, stark orderingång samt ytterligare ett förvärv

Det är med glädje jag kan konstatera att omsättningen ökade med 55 procent i kvartalet till 257,7 Mkr (166,3) och att vi ackumulerat omsätter 391,9 Mkr (245,9), dvs en ökning med 59 procent för första halvåret i år. Vår utveckling håller i sig och kvartalet har varit bra, både med avseende på omsättning och resultat samt med flera fina vunna projekt. Vi har en bra orderbok och står fortsatt väl rustade för resten av året. Som alla vet har kvartalet varit speciellt med pandemin Covid-19 som påverkar samhällen över hela världen. Vi har ännu inte sett slutet och vi vet inte hur vi kommer att påverkas framöver. Vi följer gällande restriktioner och värnar om vår personals hälsa, där vi uppmanar de som har symptom att stanna hemma. Med låg sjukfrånvaro hittills har Infrea klarat sig bra.

I början på kvartalet tillträddes aktierna i BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB med en estimerad årlig omsättning om ca 30 Mkr och efter kvartalets utgång kunde vi välkomna vårt senaste förvärv Mikaels Grävtjänst till Infrea-koncernen. Med sin etablering i Uddevalla kompletterar förvärvet koncernens geografiska närvaro längs västkusten på ett väldigt bra sätt. Mikaels Grävtjänst har en stor specialiserad maskinpark för mark- och anläggningsentreprenader och är ett fint bolag. Jag ser fram emot att få möjligheten att få vara med och bidra till bolagets framtida utveckling när vi tillträder aktierna under kvartal tre, i början på september.

Asfaltsgruppens etablering av sin filial i Stockholm har bidragit till deras starka tillväxt i kvartalet. Bolagsgruppen ökar sin omsättning med 24 Mkr jämfört med samma period föregående år, där den nya etableringen står för 80 procent av tillväxten. Vår investering i ett nytt asfaltverk i Vagnhärad kommer att komma väl till pass för Asfaltsgruppens fortsatta expansion och för ökad tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning. Det nya verket kommer vara i produktion under tredje kvartalet och finansieras via leasing. Verket är under uppbyggnad, men leasingavtalet börjar först löpa när verket är färdigställt och har inte belastat Infreas balansräkning per den sista juni.

Cleanpipe-gruppen börjar leverera positiva resultat efter det tuffa kostnads- och effektiviseringsarbete som skedde under fjolåret. EBITA för andra kvartalet uppgår till 1,2 Mkr (-3,9). Cleanpipe-gruppen levererar ett positivt resultat trots att året inletts med en lägre omsättningstakt, med en omsättning under andra kvartalet om 46,8 Mkr jämfört med 53,4 Mkr förra året. Den minskade omsättningen är helt enligt förväntan och ett resultat av avslutade olönsamma affärer. Utvecklingen är i rätt riktning, och det gäller nu att de fortsätter att hålla i detta och fortsätter utvecklas framåt. I år är fokus att återigen ta marknadsandelar men med en effektivare organisation. Arbetet pågår för fullt och jag är spänd på att fortsatt följa Cleanpipe-gruppens utveckling resten av året.

Det känns tryggt att vi trots det senaste halvårets förändrade världsläge alltjämt märker att infrastrukturmarknaden är god och hälsosam. Vi ser idag ingen tendens till någon större avmattning på efterfrågan av våra tjänster och våra dotterbolags orderböcker är välfyllda för resten av året. Vi fortsätter att söka efter fler förvärv och att arbeta med Infrea-koncernens utveckling och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete kommande kvartal.

Tony Andersson
VD och Koncernchef

Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, henrik.nordin@infrea.se

Denna information är sådan information som Infea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ . Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2020-08-14.pdf
Infrea Delarsrapport Q2 2020.pdf

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

2020-08-05 Infrea Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Infrea Infrea expanderar i Västsverige och förvärvar bolaget Mikaels Grävtjänst Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Infrea Infrea utser Philip Thomson till ny VD för Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Infrea Kommuniké från Infreas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Infrea Första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-04-24 Infrea Infrea publicerar sin årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-09 Infrea Kallelse till årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Infrea Stark orderstock på 120 Mkr för Infreas dotterbolag Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Infrea Infrea har idag tillträtt aktierna i BRAMARK och får starkare position i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Infrea Nya projekt för 13 Mkr och förnyade ramavtal för Infreas Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Infrea Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen startar året starkt med nya uppdrag för 27,6 miljoner Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Infrea Rättelse avseende Infreas pressrelease den 28 februari Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 Infrea Infreas VD Tony Andersson köper aktier i Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 Infrea Infrea investerar för fortsatt organisktillväxt - investerar 30 miljoner i nytt asfaltverk Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Infrea Ramavtal med Stockholm Vatten startskottet för ny etablering i Stockholmsregionen där flera nya arbetstillfällen ges Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Infrea Infrea förvärvar BRAMARK och får starkare position i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Infrea Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner treårigt avtal med Trafikverket Östergötland Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Infrea Tomas Bergström invald i Infreas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Infrea Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-16 Infrea Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea "Byggmästaren" köper 3 miljoner aktier i Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Satsning på infrastruktur Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Infrea Infrea AB: Analysguiden: Satsning på infrastruktur Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Infrea Infrea förvärvar resterande minoritetsandelar i Asfaltsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Infrea Infrea byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Infrea Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-21 Infrea Infrea utser Henrik Nordin till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Infrea Elsa Widding invald i Infreas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Infrea Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat om en nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-27 Infrea Infrea etablerar sig i Dalarna genom förvärv av Siljan Schakt Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Infrea Infrea utnämner Alfred Carinder till VD för Asfaltsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Infrea Infrea förvärvar Mark & VA i Göteborg AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Infrea Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Infrea Infrea kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Infrea Infreas CFO slutar Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Infrea Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-06-27 Infrea INFREA förvärvar Anläggningsgruppen Skaraborg och utökar närvaron i Mellansverige Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 Infrea Infrea AB förvärvar resterande 30 procent i Tälje Mark Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-13 Infrea Infrea byter lista till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 Infrea Infrea bjuder in till investerarlunch Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Infrea Styrelsen i Infrea föreslår en efterutdelning Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Infrea Infrea har idag slutfört försäljningen av BST-koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Infrea Kommuniké från Infreas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Infrea Kvartalsrapport första kvartalet 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-15 Infrea Infrea AB antar utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Infrea Infrea säljer BST-koncernen till IK Small Cap II Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Infrea Infrea publicerar sin årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-08 Infrea Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-18 Infrea TradeVenue upprepar positiva omdömen om Infrea Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Infrea Rättelse: Delårsrapport Q4 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-20 Infrea Delårsrapport Q4 2018 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2020 | Extrastämma 2019
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
11 May 2021 | Årsstämma 2020
12 May 2021 | Årligutdelning
23 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
11 May 2022 | Årsstämma 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner