Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-06-04 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID gör pilotprojekt kring att betala med ansiktet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Freja eID Group Information om beslutad uppdelning av aktier (aktiesplit 3:1) i Freja eID Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Freja eID Group Freja eID Group: Högsby kommun väljer Freja eID för tjänstelegitimering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Freja eID Group Freja eID Group: Riksidrottsförbundet digitaliserar idrottsrörelsen med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Freja eID Group Freja eID Group: Svensk Handel lyfter fram Freja eID för fysisk identifiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Freja eID Group Freja eID Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 70 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Freja eID Group Freja eID Group: Analysguiden: Imponerande ökningar för viktiga nyckeltal Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Freja eID Group DNB Markets - Freja eID Group: 2021 shaping up to be a good year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Freja eID Group Kommuniké från årsstämma i Freja eID Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 May 2021 | Freja eID

Kommuniké från årsstämma i Freja eID Group AB (publ)

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2020 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som varken är anställda i bolaget eller direkt eller indirekt är större aktieägare i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av styrelseledamöterna Tony Buss och Anders Henrikson samt nyval av styrelseledamöterna Håkan Nyberg, Bodil Sidén samt Morgan Sellén. Morgan Sellén tillträder från och med den 16 juni 2021. Christian Rajter och Ninni Mörch har avböjt omval. Vidare beslutade stämman att välja Håkan Nyberg till styrelsens ordförande.

Håkan Nyberg, född 1959, är verkställande direktör för Fundler AB, styrelseordförande i Tessin Nordic AB (publ) och Borgo Fund I AB (publ) samt styrelseledamot i Application Consulting Sweden AB. Håkan har tidigare bland annat varit verkställande direktör för Wästgöta Finans AB, Ikano Bank AB, Nordnet Group och EnterCard International samt innehaft ett stort antal styrelseuppdrag sedan 1997 bland annat som styrelseordförande för Finansiell ID-Teknik BID AB. Håkan innehar en masterexamen inom matematik från Kungliga Tekniska högskolan. Håkan äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Bodil Sidén, född 1991, är partner och investerare i blq invest som är en teknikfond som investerar i teknikföretag i tidiga skeden. Bodil har tidigare bland annat arbetat för Bellbird där hon satt i ledningsgruppen och byggde bolagets teknikutbud och Uber i Norden som kommunikationschef. Bodil innehar en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Bodil äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Morgan Sellén, född 1977, är verkställande direktör för Verifone Sweden fram till halvårsskiftet och har över 14 års erfarenhet inom fintech, betallösningar och informationslogistik. Morgan har varit styrelseledamot i ett flertal bolag inom Verifonekoncernen inkluderande Babs Paylink som var ett joint venture bolag mellan Verifone och Swedbank. Morgan har bland annat studerat ekonomi, produktutveckling, informationslogistik och ledarskap. Morgan äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den sista bankdagen i augusti. Valberedningen ska arbeta fram förslag för beslut vid kommande årsstämma angående ordförande vid stämman, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till denna samt principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolgsordningens gränser för antal aktier från nuvarande lägst 3 200 000 och högst 12 800 000 aktier till lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 aktier och att genomföra en uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) innebärande att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (aktiesplit 3:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 356 588 aktier till 16 069 764 aktier. Aktiespliten genomförs i syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande när datumet är fastställt.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2021/2024 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 (beräknad efter genomförd aktiesplit) till det helägda dotterbolaget Freja eID Sweden AB, med rätt och skyldighet för Freja eID Sweden AB att överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner som är anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Totalt ska nyckelpersoner erbjudas att förvärva teckningsoptioner för ett belopp om högst 1 750 000 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från den 1 december 2024 till och med den 31 december 2024. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Premier under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med 3 september 2021, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 15 625 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett). Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka 1,83 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För att uppmuntra deltagande i Incitamentsprogram 2021/2024 är avsikten att de anställda som väljer att delta i programmet ska erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Premiesubventionen ska motsvara 100 procent av erlagd optionspremie.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 25 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.frejaeid.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@frejaeid.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 12:45 CEST genom ovanstående persons försorg.

2021-05-06 Freja eID Group Delårsrapport Freja eID Group AB (publ) 1 januari - 31 mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID lanserar Open Banking-erbjudande kring identifiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID har påbörjat utvecklingen av digitalt covid-intyg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Freja eID Group Freja eID Group: Fortsatt hög tillväxt för Freja eID:s nyckeltal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Freja eID Group Freja eID Group: Arbetsgivarintyg.nu tar in Freja eID som ny ID-metod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Freja eID Group Kallelse till årsstämma i Freja eID Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID klar för vårdappen Alltid Öppet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Freja eID Group Freja eID Group: Capio tecknar avtal med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID når 100 avtal med kommuner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Freja eID Group Freja eID Groups årsredovisning för 2020 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID i avtal med tjänsten IdentifieraDig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID och ATG avtalar om sex års förlängning av samarbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 Freja eID Group Freja eID Group: Region Halland tecknar avtal för Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Freja eID Group Freja eID Group: Blekinge Tekniska Högskola väljer Freja eID för medarbetare och studenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID i partneravtal med PhenixID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Freja eID Group Freja eID Group: Analysguiden: Blir 2021 Freja eIDs år? Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID i avtal med Zebrain - Sveriges första plattform för nätcoaching Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Freja eID Group Freja eID Group: Karlskrona första kund från partneravtal mellan Freja eID och Pulsen Integration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Freja eID Group Freja eID Group signerar strategiskt partneravtal med ZignSec Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID i avtal med mobiloperatören Karma Mobil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Freja eID Group Freja eID Group: DNB Markets - Freja eID: Planting the seeds for sales growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Freja eID Group Bokslutskommuniké Freja eID Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID i avtal med betaltjänstföretaget Payair Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Freja eID Group Freja eID Group: Visiba Care och Freja eID i avtal kring digital identifiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Freja eID Group Freja eID Group: Cambio erbjuder Freja eID för e-hälsoappen Min Hälsa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID och ID06 tecknar avtal om identifiering på arbetsplatser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Freja eID Group Freja eID Group: Padelappen väljer Freja eID för e-legitimering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Freja eID Group Freja eID Group: Umeå kommun tecknar nytt avtal med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID+ med i Sveriges anmälan som europeisk e-legitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID redo för användning som digitalt covid-19 pass Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-13 Freja eID Group Freja eID Group: Freja eID testlanserar e-legitimering med biometri Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-28 Freja eID Group Styrelseledamot i Freja eID Group AB avgår av personliga skäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Freja eID Group Freja eID Group: 1177 öppnar för e-legitimation utan krav på fysiskt möte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Freja eID Group Freja eID Group: Umeå universitet väljer Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Freja eID Group Freja eID Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 25 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Freja eID Group Freja eID Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Freja eID Group Freja eID Group: Göteborgs universitet väljer Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Freja eID Group Freja eID Group: Analysguiden: Bra trend på kundintaget men lägre omsättning" Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-18 Freja eID Group Freja eID Group: Tre kommuner i avtal om e-tjänstelegitimation med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Freja eID Group Freja eID Group: Energimyndigheten väljer Freja eID för svenska och utländska elleverantörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Freja eID Group Freja eID Group: ATG väljer Freja eID för nykundregistrering online Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Verisec Verisec AB byter namn till Freja eID Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Verisec Verisec: Stockholms stad väljer Freja eID för publika e-tjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Verisec Verisec: Freja eID lanserar alternativ till Facebook och Google-inloggning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) under namnändring till Freja eID Group AB (publ) 1 juli - 30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Verisec Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Verisec Verisec: Lidingö stad väljer Freja eID som tjänstelegitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Verisec Verisec: Läkemedelsverket utökar till nordisk lösning med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Verisec Kallelse till extra bolagsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-16 Verisec Verisec: Freja eID i avtal med 210 organisationer för e-legitimering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 Verisec Verisec: Freja eID lanserar e-tjänstelegitimation för pooltelefoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Verisec Verisec: Freja eID i ramavtal med Telia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Verisec Verisec: Analysguiden: "Stark underliggande tillväxt" Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-17 Verisec Verisec: Freja eID hos en fjärdedel av Sveriges kommuner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-16 Verisec DNB Markets - Verisec: Changing its stripes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Verisec Verisec: Malmö stad avtalar om Freja eID för anställda och elever Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Verisec Verisec: Signeringstjänsten Scrive ansluter Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-01 Verisec Verisec: Freja eID fungerar nu som legitimation i ATG:s butiker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Verisec Verisec: Freja eID+ fungerar nu med Min myndighetspost Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Verisec Verisec: Läkemedelsverket ansluter sig till Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-26 Verisec PTS beviljar innovationsbidrag till Verisec och Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Verisec Verisec genomför planerad avyttring av verksamhetsdelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 Verisec Verisec: Folkhälsomyndigheten ansluter sig till Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Verisec Verisec: Energibolag i fokus med nytt avtal för Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Verisec Verisec: Analysguiden: Fokus på Freja eID - stark kundtillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Verisec Verisec: Freja eID nu tillgänglig i Huawei AppGallery Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Verisec DNB Markets - Verisec: Going through changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Verisec Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Verisec Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Verisec Verisec: Arbetsförmedlingen är nu live med Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Verisec Kallelse till extra bolagsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Verisec Verisec renodlar verksamheten kring Freja eID och avyttrar flera verksamhetsdelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Verisec Kallelse till årsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Verisec Verisec effektiviserar och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Verisec Verisecs årsredovisning för 2019 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Verisec Verisec: Freja eID nu integrerat med Office 365 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Verisec Verisec: Svensk Travsport löser identitetsfrågan med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Verisec DNB Markets - Verisec: Freja eID momentum building up... Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Verisec Verisec: Kraftig ökning av kunder i Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Verisec Verisec: Uddevalla kommun väljer Freja eIDs tjänstelegitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-19 Verisec Verisec: Freja eID underlättar för distansarbete med gratis användning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Verisec Verisec: Karlstads kommun live med Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Verisec Verisec får innovationsbidrag för Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Verisec Verisec: Analysguiden: Nyheter visar på potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Verisec DNB Markets - Verisec: Freja eID - worth the wait Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 Verisec Verisec: Freja eID blir ID-metod för studenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Verisec Verisec: ATG lanserar identifiering med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Verisec Verisec: Freja eID gör pilotprojekt för fysisk identifiering med Casino Cosmopol Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Verisec Verisec i partneravtal med Microsoft gällande Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Verisec Verisec: Freja eID lanserar unik mobil e-tjänstelegitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Verisec Verisec: Videoslots.com väljer Freja eID som ID-lösning för Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 Verisec Verisec: Freja eID+ blir ny ID-metod i AFA Försäkrings FoU-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Verisec Verisec: Freja eID+ blir ID-metod för e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Verisec Verisec: Samverkansgruppen CESAM-H väljer Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Verisec Verisec: Freja eID+ ger medborgare åtkomst till 1177.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Verisec Verisec AB (publ) i samarbete med DNB kring uppdragsanalys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Verisec Verisec: Analysguiden: Freja eID hos fler och fler Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 Verisec Verisec: Freja eID möjliggör säker lösenordsåterställning i nya Solo Reset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Verisec Verisec: IT Omsorg erbjuder vårdgivare framtidssäkrade Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Verisec Verisec: Sveriges största spelbolag nu live med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Verisec Verisec: Freja eID gör Visma Consultings lösning heltäckande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Verisec Verisec lanserar ny teknik för snabbare expansion av Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-10 Verisec Verisec: Lunds universitet väljer Freja eID Plus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Verisec Redeye: Verisec - Impressive growth intact Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 Verisec Verisec: Freja eID är nu aktiv i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Verisec Verisec: Analysguiden: Fortsatt bra tillväxt i kv2 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Verisec Verisec: Freja eID lanserar första steget till nästa generations ID-handling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 Verisec Verisec sluter samarbetsavtal med Pulsen Integration AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Verisec Verisec: Vinnova beviljar stöd till två Freja eID-innovationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-11 Verisec Nynäshamns kommun väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Verisec Sex svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Verisec Redeye: Verisec - Good momentum Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Verisec Freja eID+ ett steg närmare att bryta Sveriges beroende av en enskild e-legitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Verisec En av Sveriges största apotekskedjor väljer Freja eID+ som e-tjänstelegitimation till sin personal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli - 30 september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Verisec ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Verisec Verisec välkomnar elever, lärare och föräldrar att använda Freja eID för inloggning till lärplattformen Vklass Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Verisec Freja eID blir del av den globala identitetsplattformen Global Identity Integrator från DevCode Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Verisec Verisec sluter avtal med CGI Group Inc som öppnar upp sin IdP-tjänst för e-legitimationen Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Verisec Verisec ansöker om att anmäla sin nationella eID lösning Freja eID Plus för användning inom eIDAS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Verisec Verisec utökar ledningsgruppen med driftansvarig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Verisec Nytt statligt avtal förenklar för medborgare och myndigheter att välja Freja eID+ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Verisec Redeye: Verisec - A good quarter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Verisec Utnyttjande av teckningsoptioner i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Verisec Verisec lanserar gratis ID-skydd lagom till bedragarnas högsäsong Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 Verisec Verisec välkomnar Boplats Sveriges användare till Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 Verisec Riksidrottsförbundet väljer e-legitimationen Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 Verisec Signicat ingår partnerskap med Verisec för att erbjuda Freja eID över hela Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Verisec Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Verisec Verisec inleder långsiktigt samarbete med Curity med fokus på e-legitimationstjänsten Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Verisec Freja eID lanserar gratis e-legitimation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Verisec Ny rapport: Lösenord hotar digitaliseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Verisec Redeye: Verisec - The key to growth Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-03 Verisec Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Verisec Verisec byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Verisec Redeye: Verisec - The key to growth Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Verisec Freja eID förbereder lansering av gratis ID-Skydd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Verisec Nexus Group integrerar Freja eID i sin inloggningsplattform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Verisec Verisecs årsredovisning för 2017 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Verisec Kallelse till årsstämma för Verisec AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Verisec Svensk e-identitet ansluter sina tjänster till Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Verisec Tieto lanserar ny underskriftstjänst med Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Verisec Verisec inleder långsiktigt samarbete med Consid med fokus på e-legitimationstjänsten Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Verisec Södertälje blir första kommun att välja Freja eID för anställda och medborgare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Verisec Freja eID eliminerar lösenordskrångel och säkrar identifieringen för PictureMyLife-användare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Verisec Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Verisec Verisec välkomnar Resurs Bank som ny kund på den nordiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Verisec Verisec vill göra Freja eID+ till den första svenska e-legitimationen i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-17 Verisec Freja eID+ blir första mobila e-legitimationen att godkännas av E-legitimationsnämnden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Verisec Kraftig kundtillväxt för Verisec i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-15 Verisec Verisecs europeiska patentansökan om delade hemligheter har beviljats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Verisec Freja eID öppnar för över en miljon användare från laget.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-17 Verisec Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-15 Verisec Freja eID lanseras för Sveriges studenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-09 Verisec Verisec tar hem avtal med Latinamerikansk utvecklingsbank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-28 Verisec Svenska Försäkringsfabriken väljer Freja eID Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
7 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årligutdelning
11 May 2020 | Extrastämma 2020
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årligutdelning
12 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
10 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner