Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 May 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022

Resultatdisposition

Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per preferensaktie (”preferensutdelning”). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till preferensutdelning ska vara den 10 juli 2022, 10 oktober 2022, 10 januari 2023 samt 10 april 2023, med en fjärdedel av preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelse

Stämman godkände valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal och Tore Tolke. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Christina Tillman. Helene Willberg valdes till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamot Patrik Hedelin har avböjt omval.
Presentation av nyvald ordinarie ledamot Christina Tillman: Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare VD för bland annat Odd Molly och Gudrun Sjödén. Tidigare styrelseledamot i bland annat Boozt, Kavat, House of Dagmar, och Coop Sverige. Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Youty Group (NordicFeel, Blush och Eleven), styrelseledamot i Corem Property Group, Volati, MBSR Group, Grimaldi Industri (inkl Cycleurope) samt tf vd för Hunter Sales i Stockholm.

Revisor

Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mazars AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Styrelsearvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 150 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler,  med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets syfte till ”§ 3 Bolaget ska både bedriva och tillhandahålla tjänster inom detaljhandel, samt därmed förenlig verksamhet”. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023