Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Enzymatica Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica and University of Kent launch study to explore prevention of upper respiratory virus infections in elite athletes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 2 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden

  

Väsentliga händelser Väsentliga händelser efter kvartalet
under kvartalet

  • För att · Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory

säkerställa den Research en studie från det medicinska universitetet i
långsiktiga Innsbruck som visar att ColdZyme hindrar de utbredda och
finansieringen av mycket smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från
verksamheten att fästa vid och infektera mänskliga celler. Enligt
genomförde bolaget forskargruppen som genomfört studien öppnar detta
en företrädes möjligheten att ColdZyme kan användas för att förhindra
-emission i spridning av SARS-CoV-2. Fortsatta kliniska studier
september om cirka krävs för att bekräfta effekten in-vivo.
74,7 MSEK före
emissionskostnader.
Företrädesemissionen
tecknades fullt ut
och tecknades till
63 procent med stöd
av teckningsrätter
och 1 procent utan
stöd av tecknings
-rätter. Resterande
del, motsvarande 36
procent, tecknades
av bolagets tre
största ägare samt
VD och
styrelseordförande i
enlighet med
garantiåtaganden.

Andra händelser
under kvartalet

  • Bolagets

munspray
lanserades i
Mexiko och
Turkiet vilket
utökade
bolagets
marknad med
fler än 200
miljoner
konsumenter.

Tredje kvartalet Januari-september

  • Nettoomsättningen · Nettoomsättningen uppgick

uppgick till 18,5 MSEK till 32,3 MSEK (38,5).
(15,4). · Rörelseresultatet uppgick

  • Rörelseresultatet till -46,6 MSEK (-34,7).

uppgick till -12,6 MSEK ( · Resultatet per aktie, före
-6,0). och efter utspädning, uppgick

  • I rörelseresultatet till

ingår engångskostnader om -0,31 SEK (-0,24).
6,2 MSEK · Kassaflödet från den löpande
som effekt av verksamheten uppgick till
omförhandling av avtal 37,7 MSEK (-29,3).
med två av bolagets · Nettokassan uppgick till
samarbetspartners. 57,3 MSEK (35,7).

  • Resultat per aktie,

före och efter
utspädning, uppgick till
-0,08 SEK (-0,04).

  • Kassaflödet från den

löpande verksamheten
uppgick till
-6,0 MSEK (-16,2).

  • Kassaflödet från

finansieringsverksamheten
uppgick till 81,1 MSEK,
varav 69,1 MSEK avser
nyemission gjord i
september.

”Den studie som publicerats i Respiratory Research visar att ColdZyme har potential att gå från att vara en förkylningsprodukt till att bli ett komplement till vaccin i skyddet mot Covid-19. Efter några mycket tuffa år tyder nu många tecken på att Enzymatica är igenom det stålbad som pandemin innebar för oss. Vi ser goda möjligheter till expansion på nya och befintliga marknader, vi har en bra organisation på plats och starka samarbetspartners. Jag är övertygad om att vi har några spännande och framgångsrika år framför oss”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com
Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A broader role for ColdZyme adds potential for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: New study confirms ColdZyme stops viruses causing Covid-19 from adhering to human respiratory cells Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica announces outcome of new rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme also blocks omicron variants BA.4 and BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Publication of prospectus regarding Enzymatica's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Vändning i sikte - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q2/2022: Improved sales give confidence for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's Board of Directors decides on a new rights issue of SEK 74.7 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron virus - according to new research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar omikronvirus - enligt ny forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q1/2022: Our financial targets remain in place Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Article about ColdZyme acquitted from suspicions of research misconduct Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray to be launched in Turkey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Notice of Annual General Meeting 2022 in Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3