Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-05-24 Ellen Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR, Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Ellen Aktiebolag (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Ellen AB

Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)

Ellen Aktiebolag (publ), org.nr 556419-2663, kallar till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022,
  • dels ha anmält sig till stämman genom att ha angivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” senast måndag den 23 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen måndagen den 16 maj 2022 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 18 maj 2022 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns på Bolagets webbplats www.ellen.se/arsstamma/ . Det krävs ingen separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.ellen.se/arsstamma/ .

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Val av en eller flera justeringsmän.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.       Godkännande av dagordning.

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7.       Beslut om:

a)   fastställelse av resultat- och balansräkningen,

b)   disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.       Bestämmande av:

a)   antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

b)   antalet revisorer.

9.       Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.    Val av:

a)   ledamöter i styrelsen,

b)   styrelsens ordförande samt eventuella styrelsesuppleanter, samt

c)   revisor.

11.       Beslut om valberedning.

12.    Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

13.    Beslut om ändring av bolagsordningen:

a) gränser för aktiekapitalet,

b) gränser för antalet aktier.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Valberedningen föreslår att Jens Engström – eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar – väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Föreslås att protokollet ska justeras, förutom av ordföranden, av Cecilia Wolf, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 5: Av bolagsordningen och aktiebolagslagen framgår att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och genom kallelseannons i Svenska Dagbladet.

Kallelse till dagens stämma har skett genom att kallelsen i sin helhet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022 samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 26 april 2022. Kallelsen har också hållits tillgänglig på bolagets hemsida från den 25 april 2022. Kallelse till denna årsstämma har således skett precis fyra veckor före stämman.

Punkt 7 b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 a: Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 b: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 a: Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Sven Mattsson samt nyval av Charlotta Nilsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 b: Valberedningens föreslår omval av Jens Engström till styrelsens ordförande.

Punkt 10 c: Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.

Punkt 11: Till valberedningen föreslås omval av Jens Engström och Sven Mattsson samt nyval av Jan Kockum. Jan Kockum föreslås som valberedningens ordförande.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Ellens aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas ska detta i första hand ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, såvida inte emitterade aktier ska utgöra vederlag för förvärv av verksamheter eller företag.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets immateriella rättigheter, samt ska emitterade aktier kunna utgöra vederlag för förvärv av verksamheter eller företag. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

Punkt 13 a: Ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapitalet)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 i Ellens bolagsordning ändras enligt följande:

        Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

        Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

Punkt 13 b: Ändring av bolagsordningen (gränser för antalet aktier)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier i § 5 i Ellens bolagsordning ändras enligt följande:

        Nuvarande lydelse

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 stycken och högst 10 000 000 stycken.

        Föreslagen lydelse

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 4 430 000 stycken och högst 17 720 000 stycken.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 och 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast den 14 maj, 2022, via mail till info@ellen.se, eller per post på nedan angivna adress

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen: Ellen AB, Barnhusgatan 4 ög nv i Stockholm, och på Bolagets webbplats www.ellen.se/arsstamma/ , senast 19 maj 2022, samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Barnhusgatan 4 ög nv i Stockholm) samt på bolagets webbplats www.ellen.se/arsstamma/ senast från och med den 25 april 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i april 2022

Ellen Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

 

Bilaga


2022-03-18 Ellen Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i samband med lanseringen av sin nya identitet i maj Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-25 Ellen Ellen AB - Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-24 Ellen Ellen AB stärker sin produktportfölj och lanserar två intimvårdsprodukter med prebiotika Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-22 Ellen Ellen AB lanserar en ny affärsstrategi och varumärkesidentitet i maj 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-26 Ellen Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar en förbättrad bruttomarginal och ett förbättrat resultat trots en något lägre försäljning för perioden januari till september 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-06 Ellen Ellen signerar ett utökat distributörsavtal för att lansera Ellens produktportfölj i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Polen Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-27 Ellen Ellen AB publicerar Halvårsrapport januari - juni 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-10 Ellen Ellen inleder ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-21 Ellen Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar ett förbättrat resultat för de tre första månaderna 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Ellen Ellen AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Ellen Ellen AB har erhållit en första uppfyllnadsorder för implementering av de probiotiska tampongerna i de fysiska butikerna på Norges största apotekskedja, Apotek 1 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Ellen Ellen AB - Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-18 Ellen Ellen AB relanserar och utökar samarbetet med Apotek1, Norges största apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Ellen Ellens företrädesemission är registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Ellen Ellen offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Ellen Ellen AB utökar distributionen och lanserar i Portugal och Malta Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 Ellen Ellen offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ellen Ellen AB levererar fortsatt försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat på en marknad kraftigt präglad av en global pandemi Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ellen Ellen genomför en fullt ut säkerställd företrädesemission om cirka 14,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-05 Ellen Ellen presenteras på Kvinnokvällen LIVE i Göteborg 12 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 Ellen Halvårsrapport januari - juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 Ellen Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i de fysiska butikerna på Sveriges största privatägda apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Ellen Ellen presenteras på Kvinnokvällen LIVE i Stockholm 27 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-17 Ellen Ellen offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-16 Ellen Kommuniké från Ellen Aktiebolag (publ) årsstämma 16 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Ellen Ellens Initimate Care-serie uppgraderas till en vegansk intimvårdsserie Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Ellen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLEN AKTIEBOLAG Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Ellen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLEN AKTIEBOLAG Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Ellen Ellen AB har erhållit en uppfyllnadsorder på 345 000 SEK för implementering av sortimentet i de fysiska butikerna på Sveriges största privata apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Ellen Ellen AB har erhållit en uppfyllnadsorder på 345 000 SEK för implementering av sortimentet i de fysiska butikerna på Sveriges största privata apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-08 Ellen Årsredovisning 2019 – Ellen AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-08 Ellen Årsredovisning 2019 – Ellen AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-07 Ellen Ellen AB levererar en stark försäljningstillväxt om +36 procent för första kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-07 Ellen Ellen AB levererar en stark försäljningstillväxt om +36 procent för första kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Ellen Ellen AB senarelägger årsstämman 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Ellen Ellen AB senarelägger årsstämman 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Ellen Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Ellen Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Ellen Ellen AB stärker sin position ytterligare på den svenska marknaden via ett utökat samarbete med Apotek Hjärtat Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Ellen Ellens presentation från Stora Aktiedagen i Stockholm 25 november är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Ellen Ellen presenteras på Stora Aktiedagen i Stockholm 25 november Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Ellen Ellen avslutar samarbetet med entreprenören och influencern Isabella Löwengrip Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 Ellen Ellen AB inleder ett samarbete med Åhléns Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 Ellen Ellen erhåller en tredje påfyllnadsorder om 89 700 EURO  från Esquire Holding AG för Ryssland, CIS-länderna Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-05 Ellen Ellen AB stärker sitt samarbete med Sveriges största apotekskedja Apoteket AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Ellen Halvårsrapport 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-30 Ellen Bolagsverket godkänd ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antal aktier och minskning av aktiekapitalet för Ellen AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Ellen Ellen erhåller en påfyllnadsorder om 21 000 EURO från Esquire för Ryssland, CIS-länderna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-27 Ellen Ellen AB och Isabella Löwengrip inspirerade på Operaterrassen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Ellen Ellen AB har överlåtit sina aktier i dotterbolaget Ellen Asia Ltd. till Foundation Asia Pacific Ltd. Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-09 Ellen Kommuniké från Ellen AB (publ) årsstämma 9 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Ellen Ellens försäljning första fyra månaderna visar en tillväxt med 24 procent med bibehållen bruttomarginal jämfört med föregående års. Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Ellen VD-skifte på Ellen AB   Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen AB 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Ellen Ellen presenterar samarbete med entreprenören Isabella Löwengrip Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Ellen Bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Ellen Ellen produkter är godkända och erhållit första order till Ryssland, CIS-länderna Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Ellen Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd samarbetsavtal med Humanwell Healthcare Group i Kina har inte uppnått önskat resultat under 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Ellen Fördröjning av registrering av ökning av aktiekapitalet genom nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Ellen Rättelse av idag tidigare kommunicerade pressmeddelande: Ellen har skrivit ett distributörsavtal med partner för Ryssland, CIS-länderna Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Ellen Ellen har skrivit ett distributörsavtal med partner för Ryssland, CIS-länderna Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 Ellen Extra bolagsstämma i Ellen AB hölls den 17 september 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 Ellen Inbjudan till teckning av aktier i Ellen AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Ellen KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Ellen Halvårsrapport 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Ellen Ellen genomför nyemission om 19,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Ellen Ellens probiotiska intimkräm lanseras i Frankrike i slutet av 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Ellen Designförändring, nytt varumärke och ny produkt lanseras hösten 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Ellen Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd har idag förlängt samarbetsavtal med Humanwell Healtchare Group i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Ellen Utökad distribution på tyska drugstorekedjan Rossmann Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-23 Ellen Ellen AB (publ) avhöll den 23 april sin årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Ellen Ellen tar över den svenska försäljningen 1 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Ellen Rättelse av idag tidigare kommunicerade pressmeddelande: Ellens försäljning det första kvartalet överstiger föregående års med 114 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Ellen Ellens försäljning det första kvartalet överstiger föregående års med 214 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Ellen Kallelse till årsstämma i ELLEN AB 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Ellen Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-08 Ellen Ellen har tecknat avtal om ny produkt med MedicaNatumin Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-02 Ellen Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd har idag tecknat samarbetsavtal med Humanwell Healthcare Group om försäljning i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-29 Ellen Ny VD och CFO på Ellen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-12 Ellen Ellen har skrivit avtal och fått en order från en ny distributör i Sydafrika Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-12 Ellen Ellen har skrivit avtal och fått en order från en ny distributör i Sydafrika Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-12 Ellen Ellen har skrivit avtal och fått en order från en ny distributör i Sydafrika Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Ellen Apoteket AB relanserar Ellens probiotiska tampong både i butik och i sin webbshop Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Ellen Ellen tar det första steget mot lansering i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-29 Ellen Apoteket Hjärtat säljer nu alla Ellens produkter på sin webshop Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Ellen Intimhälsomarknaden har tillväxtpotential och Ellens varumärke har hög trovärdighet men låg kännedom Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-16 Ellen Ellens hela produktsortiment finns nu tillgängligt hos grossisten Tamro Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-12 Ellen Ellen växer i Sverige och orderläget idag överstiger omsättningen 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Ellen Ellen förstärks genom avtal om rådgivning i produktutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Ellen Ellen förstärks genom avtal om rådgivning i produktutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Ellen Halvårsrapport 2017 Ellen AB Rapporter Visa Stäng
2017-08-22 Ellen Ellen har fått en första mindre order från distributören i Iran Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-10 Ellen Ny VD på Ellen Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-18 Ellen Ellen har skrivit avtal och fått en order från en ny distributör i Kenya Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-12 Ellen Ellens distributör i Tjeckien och Slovakien, utökar sitt sortiment av Ellens produkter genom att lansera pH Control Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-04 Ellen Ellen fortsätter att utöka sin distribution till internethandeln Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-28 Ellen Tysklands största drugstorekedja, dm, lanserar nu Ellens intimkräm i sin webshop Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-26 Ellen Nyemissionen i Ellen har övertecknats och tillför bolaget 16,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-20 Ellen Ellens produkter lanseras nu på Tysklands största web-shop för mamma och barn, Windeln.de Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Ellen Ellens produkter finns nu tillgängliga på Amazon.de i Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-24 Ellen Ellen offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Ellen Ellen AB avhöll den 22 maj sin årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-19 Ellen Ellens försäljning efter första kvartalet 2017 är sämre än 2016 men efter fyra månader är den på samma nivå som 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 Ellen Ellen levererar nu produkter till ytterligare en apotekskedja i Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Ellen Fler produkter ur Ellens sortiment lanseras nu i Schweiz Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-20 Ellen Kallelse till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-20 Ellen Ellen Genomför nyemission om 16,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-10 Ellen Ellen vidareutvecklar sin strategi och startar rekrytering av en ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-17 Ellen Ellen AB har beslutat att senarelägga sin årsstämma till måndagen den 22 maj, 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-16 Ellen Bokslutskommunike Ellen AB 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-16 Ellen Bokslutskommunike Ellen AB 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Ellen Ellen fortsätter ha fokus på den tyska och skandinaviska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Ellen Ellen fortsätter ha fokus på den tyska och skandinaviska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Ellen Ellen lanserar ytterligare en produkt till befintligt sortiment hos våra distributörer i Island och Ungern Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Ellen Ellen lanserar ytterligare en produkt till befintligt sortiment hos våra distributörer i Island och Ungern Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Ellen Ellen lanserar nu den probiotiska tampongen i Iran Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Ellen Ellen lanserar nu den probiotiska tampongen i Iran Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-05 Ellen Ellens produkter lanseras nu också av Tjeckiens största apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-05 Ellen Ellens produkter lanseras nu också av Tjeckiens största apotekskedja Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-27 Ellen Halvårsrapport 2016 Ellen AB Rapporter Visa Stäng
2016-06-07 Ellen Klinisk studie på Ellens probiotiska intimkräm antagen för publicering Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-26 Ellen Ellens produkter finns nu i dm drugstores webbshop i Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-21 Ellen Ellen AB avhöll den 21 april sin årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-21 Ellen Ellen tecknar avtal med Vietnam och har fått en första order Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-18 Ellen Aktivitetsnivån under det första kvartalet har varit hög hos Ellen Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-23 Ellen Rättelse av kallelse till årsstämma i Ellen AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-22 Ellen ÅRSSTÄMMA i ELLEN AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-11 Ellen Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Visa Stäng
2016-01-26 Ellen Patenttvist avgjord mellan Ellen AB och SCA vars resultat inte får praktisk betydelse för Ellen Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-18 Ellen Ellens probiotiska intimkräm listas även hos Apoteket AB och den probiotiska tampongen listas hos Vitus apoteken i Norge Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 May 2023 | Årsstämma 2022