Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's potential in cancer therapy published in Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes a scientific article in Nature Communications about the CAR T construct in the ELC-401 program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics receives important EU patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives Notice of Allowance for European patent protecting the iTANK[TM] platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera gives an update in Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Well-financed Elicera prepared for clinic and business development Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Penser Future Penser Future: Väl rustad för pågående och planerade kliniska studier - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2023 | Elicera Therapeutics

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 31 968 591 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 200000SEK till styrelsens ordförande och med 120 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte erhåller ersättning av Bolaget på grund av anställning samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsesuppleanten.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

Årsstämman omvalde, för tidenintill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Edberg, Christina Herder, Jan Zetterberg, Magnus Essand och Margareth Jorvid samt omvalde Di Yu som styrelsesuppleant. Agneta Edberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde till revisor RSM Göteborg Kommanditbolag som utsett KristoferHåkansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Advisor

Erik Penser Bank

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elicera Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl16.01 CEST.

2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 31 March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Future Penser Future: Intervju med Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssen CAR T deal supports Elicera's vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Elicera Therapeutics BioStock Studio: Elicera Therapeutics om Läkemedelsverkets villkorade godkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Miljardaffär inom NHL-området - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Villkorat godkännande från Läkemedelsverket - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Elicera Therapeutics: Ett steg närmare klinik för CAR T-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives conditional approval from the Medical Products Agency on its CAR T-cell Clinical Trial Application to test ELC-301 (CARMA-study) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Elicera Therapeutics Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on CAR T-cells' potential beyond blood cancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 28 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank initiates coverage on Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Penser Future Penser Future: Immunonkologi på svenskt sätt - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics hires Erik Penser Bank as market maker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Advancements for Elicera in 2022 open for intensive clinical year Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Year-end Report 1 January - 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on AstraZeneca's acquisition of Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics recruits LifeSci Consulting as transaction advisor to assist the company in evaluating strategic partnering initiatives Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics submits Clinical Trial Application to evaluate its CAR T-cell therapy in B-cell lymphoma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics continues phase I/IIa study with oncolytic virus as planned, following safety review in cohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Elicera Therapeutics Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on the positive clinical effect in cancer trial Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om den positiva kliniska effekten i cancerstudien Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics reports additional signals of clinical activity in patients treated for neuroendocrine tumors in the ELC-100 study at the Oncolytic Virotherapy Summit in Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering, Elicera Therapeutics: Med nästa kliniska studie i siktet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras vd: "iTANK-partnering intensifieras" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's CEO: "iTANK partnering is intensifying" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics' co-founders receive additional grants totalling 7,65 MSEK from the Swedish Cancer Society to support CAR T research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Nomination Committee for Elicera Therapeutics appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving the iTANK platform with a Spanish research institution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: PhD thesis describing the iTANK-platform awarded best of the year 2021 in Sweden in the field of gene and cell therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Interview with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Intervju med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics strengthens financial standing in Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024