Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-08-23 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-05 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Confidence International Kallelse till årsstämma i Confidence International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Confidence International Confidence International AB: Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Confidence International Confidence International AB: Confidence offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Confidence

Confidence International AB: Confidence offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Prospekt

Det prospekt som Confidence har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar. Anmälningssedlar kan erhållas från Confidence och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Confidence webbplats (www.confidence.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Confidence kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 januari 2019. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 31 januari 2019

+———————————————+———-+
|MSEK |2019-01-31|
+———————————————+———-+
|Kortfristiga skulder | |
+———————————————+———-+
|Mot borgen | -|
+———————————————+———-+
|Mot säkerhet | 20,1|
+———————————————+———-+
|Blancokrediter | 1,6|
+———————————————+———-+
|Summa kortfristiga skulder | 21,7|
+———————————————+———-+
| | |
+———————————————+———-+
|Långfristiga skulder | |
+———————————————+———-+
|Mot borgen | -|
+———————————————+———-+
|Mot säkerhet | 1,2|
+———————————————+———-+
|Blancokrediter | 1,8|
+———————————————+———-+
|Summa långfristiga skulder | 3,0|
+———————————————+———-+
| | |
+———————————————+———-+
|Eget kapital | |
+———————————————+———-+
|Aktiekapital | 25,8|
+———————————————+———-+
|Reserver | 7,9|
+———————————————+———-+
|Övrigt tillskjutet kapital | 94,3|
+———————————————+———-+
|Balanserat resultat inklusive årets resultat*| -107,5*|
+———————————————+———-+
|Summa eget kapital | 20,6|
+———————————————+———-+

* Balanserat resultat inklusive periodens resultat redovisas per den 31 december 2018.

Nettoskuldsättning per den 31 januari 2019

+————————————————–+———-+
|MSEK |2019-01-31|
+————————————————–+———-+
|A. Kassa | 3,6|
+————————————————–+———-+
|B. Andra likvida medel | -|
+————————————————–+———-+
|C. Lätt realiserbara värdepapper | -|
+————————————————–+———-+
|D. Summa likviditet (A+B+C) | 3,6|
+————————————————–+———-+
| | |
+————————————————–+———-+
|E. Kortfristiga räntebärande fordringar | -|
+————————————————–+———-+
| | |
+————————————————–+———-+
|F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 20,1|
+————————————————–+———-+
|G. Kortfristig del av långfristiga skulder | 1,6|
+————————————————–+———-+
|H. Andra kortfristiga räntebärande skulder | -|
+————————————————–+———-+
|I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H)| 21,7|
+————————————————–+———-+
| | |
+————————————————–+———-+
|J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)2 | 18,1|
+————————————————–+———-+
|K. Långfristiga skulder till kreditinstitut | 1,2|
+————————————————–+———-+
|L. Emitterade obligationer | -|
+————————————————–+———-+
|M. Andra långfristiga räntebärande skulder | 1,8|
+————————————————–+———-+
|N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M)| 3,0|
+————————————————–+———-+
|O. Nettoskuldsättning (J+N) | 21,1|
+————————————————–+———-+

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Confidence erhöll en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 9 april 2019. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 1,50 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 19,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 11 – 29 april 2019.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 11 – 25 april 2019.
  • Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om 12,7 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 65,6 procent, och garanti om 6,7 MSEK genom Erik Penser Bank, motsvarande 34,4 procent. Samir Taha har ingått undergarantiavtal med Erik Penser Bank om 1,0 MSEK. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgaranti 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 19,4 MSEK. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Confidence i samband med emissionen. Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Confidence. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Confidence kommer endast att ske genom det prospekt som Confidence upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Confidence för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Confidence och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För ytterligare information:

 Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl 14.00 CET.

2019-04-02 Confidence International Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Confidence International Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Confidence International AB: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Confidence International AB: Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Confidence International Confidence International AB: Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Confidence International Confidence International AB: Skrivrättelse: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Confidence International Confidence International AB: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-20 Confidence International Confidence International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2018-12-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 Confidence International Större datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Confidence International Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence international AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Confidence International Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Confidence International Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Confidence International Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Confidence International Västerås största bostadsföretag väljer Confidence för ökad trygghet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Confidence International Utfall i Confidence Internationals nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Confidence International Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Confidence International Confidence offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Confidence International Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2018-05-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Confidence International Skrivrättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Confidence International KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Confidence International Finansiell förstärkning för Confidence International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Confidence International Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Confidence International Ny CFO på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-01 Confidence International Ny försäljningschef på Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Confidence International Pär Nilsson ny Vd för Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Confidence International VD-byte på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Confidence International VD-byte på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Confidence International Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Confidence International KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Confidence International Komplettering: Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Confidence International Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 Confidence International Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Confidence International Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-12 Confidence International Säkerhetsspecialisten fortsätter växa - Ny tung trio går till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-20 Confidence International Säkerhetsspecialisten växer - Tung trio går till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-20 Confidence International Notifier by Honeywell lanserar nyheter under SKYDD 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Confidence International Fabege väljer Confidence - Tecknar ramavtal avseende teknisk säkerhet, brand och service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-16 Confidence International SJ väljer Confidence - Centralt administrerat inpasserings- och larmsystem för personalutrymmen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Confidence International Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Confidence International Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Confidence International Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-03 Confidence International Confidence International utser ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Confidence International Skanska väljer Confidence för stor säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Confidence International Vattenfall väljer Confidence för ytterligare två säkerhetsanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-29 Confidence International Confidence ingår svenskt distributionsavtal för Notifier by Honeywell brandlarm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Confidence International Kvartalsrapport Q1 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Confidence International Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Confidence International Justering av handlingar inför Confidence årsstämma den 7 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Confidence International Nyemission övertecknad - Stort intresse för Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-24 Confidence International Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-13 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2015-03-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-19 Confidence International Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-20 Confidence International Fortum väljer Confidence säkerhetslösningar för skydd av anläggning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 May 2018 | Årsstämma 2017
11 May 2018 | Årligutdelning
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Dec 2018 | Extrastämma 2018
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner