hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förhandlar om en order överstigande 2,3 MEUR motsvarande 23,3 MSEK i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): MONITOR G5 en viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ChromoGenics företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en order på 4,3 MSEK från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics bjuder in till informationstillfällen med anledning av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt den 17 november med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 13 Nov 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari – september 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 3,5 (14,0) MSEK och resultatet till -15,1 (-20,0) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -2,14 (-7,14) SEK efter sammanläggning av aktier 1:100.
 • ChromoGenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin under det andra och tredje kvartalet, vilket har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020. Innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet för 2019. Åtgärdsprogrammet i syfte att reducera bolagets löpande kostnader startades i början av april. Kostnadsbesparingarna har fått störst effekt under kvartal tre. Programmet innebar ett tiotal uppsägningar per 30 juni och ett permitteringsprogram under andra kvartalet 2020 med reducerad arbetstid till 40 procent för 70 procent av personalen. Installationen av våra sputtermaskiner visade sig kräva mer tid av vår egen personal då våra externa konsulter kallades hem. Permitteringsprogrammet avslutades därför i förtid när regelverket inte kunde följas.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,4 (-19,4) MSEK, vilket är en förbättring med 5,0 MSEK jämfört med motsvarande period 2019.
 • Likvida medel uppgick till 21,3 (48,2) MSEK per den 30 september 2020.
 • Installationen av två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtringsmaskiner) i företagets lokaler i Uppsala, som är fundamentet för den framtida verksamheten, är på plats. Pågående arbete har fokus på att verifiera, trimma in och finjustera tillverkningsprocessen med tillhörande styrsystem. Detta pågår intensivt och löper enligt vår tidsplan.  
 • Den 17 augusti avgick Jerker Lundgren som VD och Leif Ljungqvist utsågs till ny VD för ChromoGenics.
 • Den 18 augusti var avstämningsdag för sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra aktier lades samman till en aktie. Genom sammanläggningen minskade antalet aktier från 707 334 237 aktier till 7 073 343 aktier. 
 • Under tredje kvartalet har order på sammanlagt 1,4 MSEK erhållits från bland annat Klockstapeln i Gävle samt Humlegården i Solna. Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2020 uppgår till 5,4 (16,9) MSEK.

2020 2019   2020 2019   2019
MSEK Jul-Sep Jul-Sep   Jan-Sep Jan-Sep   Jan-Dec
Nettoomsättning 3,5 14,0 12,6 23,2 45,2
EBITDA -13,1 -17,4 -44,2 -46,6 -67,0
Periodens resultat -15,1 -20,0 -53,5 -54,6 -77,9
Resultat per aktie -2,14 -7,14 -9,65 -19,49 -33,83
före utspädning, SEK
Resultat per aktie -2,14 -7,14 -9,65 -19,49 -33,83
efter utspädning,
SEK
Likvida medel vid 21,3 48,2 21,3 48,2 24,9
periodens slut
 

Händelser efter periodens utgång

ChromoGenics styrelse beslutade den 23 oktober att återbetala erhållet permitteringsstöd på 2,4 MSEK till Tillväxtverket eftersom bolagets installations- och intrimningsprogram är prioriterat och därför inte kan hålla avgörande personer permitterade. Bolagets likviditet påverkas negativt med 2,4 MSEK. 

 • Den 28 oktober beviljades ChromoGenics anstånd med återbetalningsskyldighet av villkorslån till Energimyndigheten t.o.m. 1 oktober 2022. Bedömningen är att det innebär en likviditetslättnad på över 10 MSEK för ChromoGenics. 
 • Den 6 november beslutade ChromoGenics styrelse att med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemission som är fullt garanterad kommer att tillföra ChromoGenics ca 94,1 MSEK före emissionskostnader.
 • En order på ca 1 MSEK avseende Ortun Skole i Norge med leverans Q2 2021 erhölls 10 november.

VD-ord

ChromoGenics genomför en unitemission, bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 94,1 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen är fullt ut garanterad med teckning under perioden 25 november – 9 december. Unitemissionens teckningsoptioner ger rätt att teckna aktier i ChromoGenics med ytterligare högst 34,0 MSEK före emissionskostnader under två inlösenperioder, september 2021 och mars 2022.

Det tillförda kapitalet kommer att ge ChromoGenics möjligheter att utveckla bolagets dynamiska produkter och förutsättningar för att skapa omsättning som leder till ett positivt kassaflöde i framtiden. Emissionslikviden kommer att i första hand användas till att uppnå:

 • fullgod produktkvalitet i de dynamiska produkterna
 • utökad marknadsbearbetning med inriktning på vår hemmamarknad Norden
 • planering för att upprätta en hub som utgör en modell för hur bolagets produkt, elektrokrom film, ska distribueras globalt
 • bearbeta den befintliga marknaden för sputtrad film med målsättning att belägga den överkapacitet som bolaget för närvarande har i sina två sputtermaskiner

Alla åtgärder syftar till att genomföra en förflyttning mot ett kommersiellt industriföretag.

En förutsättning för att möta våra kunders efterfrågan av de dynamiska produkterna är att vi har en stabil produkt av god kvalitet. En av nycklarna till en fungerande produkt är att de sputtrade filmerna är stabila. Efter det att bolaget investerat i, och installerat egen kapacitet för att producera sputtrad elektrokrom film pågår nu en intensiv processutveckling. Syfte är att ta fram en film med Volframoxid och en film med Nickeloxid. För närvarande håller vi den planerade tidsplanen för denna processutveckling. Vi har redan nått mycket goda resultat i utvecklingen av Volframoxid och förväntas ha den processen stabil under november månad. Vi har inlett utvecklingen av processen för Nickeloxid. Denna är planerad att vara avslutad under december månad 2020. Vi har som mål att öka tempot och fokus i samtliga utvecklingsprocesser framgent.

Parallellt med processutvecklingen pågår en testverksamhet av laminerade filmer som infogas i glas. Denna testverksamhet har två mål, dels att skapa en återkoppling till processen som utvecklas i sputtrarna, dels att, genom forcerad testning, kontrollera produktens stabilitet under lång tid. Återkopplingen till sputterprocessen sker från dag till dag. Långtidsstabiliteten tar längre tid. En av de två testerna som genomförs, som ger en bra bild av produkten, tar ca. 30 dagar. Den andra testen tar ca. 90 dagar. Testen ger en bra kontroll av produktens hållbarhet över en längre tid. Uppföljning av dessa tester sker dagligen.

Bolagets processutveckling av sputtrat material och testprocedurer för glas innebär, enligt nuvarande plan, att vi kommer att kunna leverera produkter baserade på den egna sputterkapaciteten under Q2 2021.

ChromoGenics orderstock uppgick till 5,4 MSEK vid slutet av Q3. I första hand beror det på att vi inte har haft dynamiska produkter som vi kan leverera. Försäljning fortsätter med oförminskade ansträngningar och trots de kvalitetsproblem som bolaget haft möter vi ett starkt intresse från våra kunder för våra produkter ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Inriktning av försäljningen är att sälja Static- och Energy-produkter med kortare leveranstider och Dynamic-produkter med leverans under senare delen av 2021 och början av 2022. Ansträngningarna från våra säljares sida innebär att vi i dagsläget har pågående diskussioner med kunder med ett förväntat avslut av order inom 6 månader om drygt 50 MSEK. Merparten av dess diskussioner avser de dynamiska produkterna, men visar också på ett ökande intresse för Energy.

Vi har även inlett bearbetningen av marknaden för sputtrat material. Vi har idag kontakt med potentiella kunder inom sektorerna elektronik och medicinteknik. Detta sker samtidigt som vi installerar den andra sputtermaskinen, för dessa ändamål. Installationen av Sputter II beräknas vara slutförd under Q1 2021. Avsikten är då att etablera en process som passar någon av de potentiella kunder vi för diskussioner med.

Leif Ljungqvist, VD

2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på tillsammans ca 2,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics återbetalar stöd för korttidspermittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utser Anders Pettersson till t.f. sälj- och marknadschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics i Elektroniktidningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) Rättelse av pressmeddelande "ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till årsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) on May 14, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Organisationsförändringar på ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför kostnadsreduktioner och varslar med anledning av Corona-pandemin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar för nästa steg i expansionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics launches ConverLight Paragon® ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics lanserar ConverLight Paragon[®] ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från MFH Bygg AB till ett värde av 2,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics accelererar sitt kvalitetsarbete, utökar ledningsgruppen med Mårten Sonnerup Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför företrädesemission om ca 100,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics conducts rights emission for SEK 100.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives new orders from Vasakronan and Humlegården to a value of SEK 2 200 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller nya beställningar från Vasakronan och Humlegården på totalt 2 200 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics senaste stororder Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Promad i Strängnäs AB till ett värde om 1 600 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Promad in Strängnäs AB to a value of SEK 1 600 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Stort fokus på försäljningen 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January 1 - September 30, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - tre orders på kort tid Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 330 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 330 000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller ny beställning från Vasakronan på 490 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a new order from Vasakronan of SEK 490 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 380.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 380,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives two orders to a total value of about SEK 565 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller två beställningar till ett sammanlagt värde på ca 565 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - detta har hänt senaste två veckorna Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics participates in Horizon 2020 Switch2Save project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics deltar i Horizon 2020 projektet Switch2Save Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en beställning från Humlegården Fastigheter till ett värde av 677.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter worth SEK 677,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problems with sputtered film give decreased turnover, confirms the need of own sputtering capacity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problem med sputtrad film ger minskad omsättning, bekräftar vikten av egen sputtringskapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics resolves on a directed issue of shares by set-off Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om riktad kvittningsemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar i produktion för framtida skalbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Hungary to a value of SEK 450.000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får beställning från Ungern till ett värde om 450 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om kvittningsemission till garanter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Gör nyckelinvestering och håller fortsatt bra takt i försäljningsarbetet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS DEN 7 AUGUSTI 2019 AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order worth SEK 850 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning till ett värde av 850 000 kronor. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tar sikte på världsmarknaden med ny fabrik i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics aims at the world market with a new factory in Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ytterligare order från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives additional order from Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics triples its quotation stock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tredubblar sin offertstock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förvärvar produktionsanläggning och föreslår garanterad företrädesemission om 86 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics acquires machinery equipment and decides on a rights issue of approximately SEK 86 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin utses till ny styrelseordförande i ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin is appointed new Chairman of ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en första beställning enligt det nya ramavtalet med Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a first order according to the new framework agreement with Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, new customer to ChromoGenics via an order of SEK 160,000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, ny kund hos ChromoGenics via en order på 160.000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is expanding the product portfolio and by that creates a total façade concept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utökar sin produktportfölj och skapar ett totalt fasadkoncept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på ConverLight® för 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order for ConverLight® valued 1,4 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tecknar ramavtal med Humlegården Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics signs framework agreement with Humlegården. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångströmlaboratoriet presenterar ny glaskunskap för energieffektiva byggnader på Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångström Laboratory is presenting new glass knowledge for energy efficiency buildings on Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Great interest in ConverLight AW and several returning customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Stort intresse för ConverLight AW samt flera återvändande kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ny kund via en order på 200.000 kr från Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics gets a new customer through an order of 200.000SEK from Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives funding from Vinnova of 500.000SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får utvecklingsbidrag från Vinnova på 500.000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3'e parts utvärdering påvisar stora fördelar med ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3rd party evaluation shows the advantages of ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics publishes the annual report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd ca 1,4 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics received an order of 760 000 SEK from AMF Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en order på 760 000 kr från AMF Fastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has reached sales targets for first quarter 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har nått försäljningsmålen för Q1-2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received additional orders to a value of 1 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått tilläggsbeställningar på ca 1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar ett antal mindre order på sammanlagt 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics communicates small orders to a value of 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received a complementary 2 MSEK order from Ticon, Norway. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har gått till final i Inission Innovation Award. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd 1,3 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Vinner bra referensaffärer och har en stark orderbok Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics announces recalculated terms for previous issued stock options (TO2) (translation of Swedish PM from February 21) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får första ordern på Paragon, värd 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives first order for Paragon to a value of 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organisationsförändringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organizational changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter to a value of 7 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order från Humlegården Fastigheter på 7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics ökar produktionskapaciteten för att möta efterfrågan. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is increasing production capacity to meet demand. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar omsättningsmål på 80 MSEK för 2019 och rapporterar fortsatt bra affärsläge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får genombrottsorder i Danmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a break through order in Denmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics lanserar ConverLight ® Paragon och sätter en ny standard för världens fasadglas. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics is launching ConverLight ® Paragon and sets a new standard for façade glass in the world. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Kommersiellt genombrott för ChromoGenics energieffektiva glas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner