hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förhandlar om en order överstigande 2,3 MEUR motsvarande 23,3 MSEK i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): MONITOR G5 en viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ChromoGenics företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en order på 4,3 MSEK från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics bjuder in till informationstillfällen med anledning av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt den 17 november med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på tillsammans ca 2,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Nov 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK

Bakgrund och motiv i sammandrag

ChromoGenics övergripande strategi är att med bas i Uppsala producera elektrokrom folie för direkt leverans till olika globalt spridda samarbetspartners inom produktion av glas, s k hubbar. Dessa samarbetspartners kommer sedan, inom ramen för sin normala verksamhet, att producera laminerat glas med ChromoGenics elektrokroma folie integrerat. Därmed kan tunga och miljöbelastande glastransporter reduceras betydligt vilket resulterar i minskad klimatbelastning.

ChromoGenics möter ett betydande intresse och stor efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight®-teknologi för glasapplikationer. Solvärmestrålning till inomhusmiljö kan reduceras, ökad energiprestanda kan uppnås och arkitektonisk frihet kan säkerställas vid utformning av byggnaders fasader.

Bolaget har under 2019 investerat i en betydande egen kapacitet för sputtring, två maskiner för sputtring med en kapacitet av i storleksordningen 450 000 m[2] vardera per år. Sputter I kommer initialt att i sin helhet disponeras för tillverkning av elektrokrom folie för fönster- och fasadglas och Sputter II kommer att disponeras för uppdragskontrakterad sputtring för alternativa tillämpningar, t ex insatsvaror för elektronik och medicinteknik. ChromoGenics kan med egen produktionsutrustning på ett avgörande sätt säkerställa industriell kvalitet, i motsats till tidigare produktion med sputtrad film från extern part.

ChromoGenics står inför slutförande av installation och intrimning av Sputter I med planerad produktionsstart av elektrokrom film under det första kvartalet 2021, följt av installation av Sputter II med produktionsstart under det andra kvartalet 2021. Bolaget ser ett betydande marknadsintresse inom fönster- och fasadglasapplikationer och möjligheter till parallell uppdragskontrakterad sputtring. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital.

Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för planerade åtgärder, varför styrelsen för ChromoGenics har beslutat genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 78,5 MSEK och avses disponeras enligt följande prioritetsordning:

  • Sputter I: Slutlig intrimning för produktion av elektrokrom film för fönster- och fasadglas, 1,0 MSEK
  • Sputter II: Installation för uppdragskontrakterad sputtring, 4,0 MSEK
  • Utbyte av reklamerade installationer av dynamiska glas, 8,4 MSEK
  • Utveckling av den första hubben, 3,0 MSEK
  • Utbyggnad av produktionsanläggning, t ex renrum. 4,0 MSEK
  • Implementering av kvalitetssystem för ISO 9000 certifiering, 3,0 MSEK
  • Rörelsekapital, 55,1 MSEK

Vid fullt utnyttjande av i Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare cirka 33,2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för utökad marknadsbearbetning, etablering av flera hubbar samt utökad produktionskapacitet.

Villkor för Företrädesemission

Styrelsen för ChromoGenics beslutade den 6 november 2020, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 1 414 668 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 9 902 676 aktier och 2 829 336 teckningsoptioner serie 2020/2022:1. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020. Teckningskursen uppgår till 66,50 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie, och innebär att ChromoGenics som högst kan tillföras cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 25 november – 9 december 2020. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 25 november – 7 december 2020.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2022:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

För det fall samtliga Units inte tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,0 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget cirka 89,1 MSEK, motsvarande cirka 94,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tio (10) procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

18 november 2020                                       Offentliggörande av prospekt

18 november 2020                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

19 november 2020                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

20 november 2020                                      Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

25 november – 7 december 2020                 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market

25 november – 9 december 2020                 Teckningsperiod

14 december 2020                                       Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 980 535,20 SEK, från 1 414 668,60 SEK till 3 395 203,80 SEK, genom utgivande av högst 9 902 676 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 7 073 343 till högst 16 976 019 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 58,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 829 336 till totalt 19 805 355 aktier och aktiekapitalet att öka med 565 867,20 till totalt 3 961 071,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 64,3 procent.

Investerarpresentationer

ChromoGenics kommer att arrangera ett antal företagspresentationer. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

2020-10-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics återbetalar stöd för korttidspermittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utser Anders Pettersson till t.f. sälj- och marknadschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics i Elektroniktidningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) Rättelse av pressmeddelande "ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till årsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) on May 14, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Organisationsförändringar på ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför kostnadsreduktioner och varslar med anledning av Corona-pandemin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar för nästa steg i expansionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics launches ConverLight Paragon® ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics lanserar ConverLight Paragon[®] ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från MFH Bygg AB till ett värde av 2,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics accelererar sitt kvalitetsarbete, utökar ledningsgruppen med Mårten Sonnerup Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför företrädesemission om ca 100,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics conducts rights emission for SEK 100.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives new orders from Vasakronan and Humlegården to a value of SEK 2 200 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller nya beställningar från Vasakronan och Humlegården på totalt 2 200 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics senaste stororder Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Promad i Strängnäs AB till ett värde om 1 600 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Promad in Strängnäs AB to a value of SEK 1 600 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Stort fokus på försäljningen 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January 1 - September 30, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - tre orders på kort tid Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 330 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 330 000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller ny beställning från Vasakronan på 490 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a new order from Vasakronan of SEK 490 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 380.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 380,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives two orders to a total value of about SEK 565 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller två beställningar till ett sammanlagt värde på ca 565 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - detta har hänt senaste två veckorna Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics participates in Horizon 2020 Switch2Save project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics deltar i Horizon 2020 projektet Switch2Save Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en beställning från Humlegården Fastigheter till ett värde av 677.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter worth SEK 677,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problems with sputtered film give decreased turnover, confirms the need of own sputtering capacity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problem med sputtrad film ger minskad omsättning, bekräftar vikten av egen sputtringskapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics resolves on a directed issue of shares by set-off Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om riktad kvittningsemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar i produktion för framtida skalbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Hungary to a value of SEK 450.000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får beställning från Ungern till ett värde om 450 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om kvittningsemission till garanter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Gör nyckelinvestering och håller fortsatt bra takt i försäljningsarbetet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS DEN 7 AUGUSTI 2019 AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order worth SEK 850 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning till ett värde av 850 000 kronor. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tar sikte på världsmarknaden med ny fabrik i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics aims at the world market with a new factory in Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ytterligare order från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives additional order from Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics triples its quotation stock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tredubblar sin offertstock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förvärvar produktionsanläggning och föreslår garanterad företrädesemission om 86 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics acquires machinery equipment and decides on a rights issue of approximately SEK 86 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin utses till ny styrelseordförande i ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin is appointed new Chairman of ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en första beställning enligt det nya ramavtalet med Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a first order according to the new framework agreement with Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, new customer to ChromoGenics via an order of SEK 160,000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, ny kund hos ChromoGenics via en order på 160.000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is expanding the product portfolio and by that creates a total façade concept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utökar sin produktportfölj och skapar ett totalt fasadkoncept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på ConverLight® för 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order for ConverLight® valued 1,4 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tecknar ramavtal med Humlegården Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics signs framework agreement with Humlegården. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångströmlaboratoriet presenterar ny glaskunskap för energieffektiva byggnader på Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångström Laboratory is presenting new glass knowledge for energy efficiency buildings on Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Great interest in ConverLight AW and several returning customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Stort intresse för ConverLight AW samt flera återvändande kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ny kund via en order på 200.000 kr från Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics gets a new customer through an order of 200.000SEK from Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives funding from Vinnova of 500.000SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får utvecklingsbidrag från Vinnova på 500.000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3'e parts utvärdering påvisar stora fördelar med ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3rd party evaluation shows the advantages of ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics publishes the annual report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd ca 1,4 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics received an order of 760 000 SEK from AMF Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en order på 760 000 kr från AMF Fastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has reached sales targets for first quarter 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har nått försäljningsmålen för Q1-2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received additional orders to a value of 1 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått tilläggsbeställningar på ca 1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar ett antal mindre order på sammanlagt 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics communicates small orders to a value of 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received a complementary 2 MSEK order from Ticon, Norway. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har gått till final i Inission Innovation Award. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd 1,3 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Vinner bra referensaffärer och har en stark orderbok Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics announces recalculated terms for previous issued stock options (TO2) (translation of Swedish PM from February 21) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får första ordern på Paragon, värd 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives first order for Paragon to a value of 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organisationsförändringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organizational changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter to a value of 7 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order från Humlegården Fastigheter på 7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics ökar produktionskapaciteten för att möta efterfrågan. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is increasing production capacity to meet demand. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar omsättningsmål på 80 MSEK för 2019 och rapporterar fortsatt bra affärsläge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får genombrottsorder i Danmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a break through order in Denmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics lanserar ConverLight ® Paragon och sätter en ny standard för världens fasadglas. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics is launching ConverLight ® Paragon and sets a new standard for façade glass in the world. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Kommersiellt genombrott för ChromoGenics energieffektiva glas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner