Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-08-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-13 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Kvalitet kostar inte (än) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G certifieras enligt Great Place To Work Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar ramavtal med Riksgälden inom avtalsområdet IT-säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Datastöd certifieras enligt ISO 27001 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 12 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Apr 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2020

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 142,0 (130,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 8,7% varav förvärvad tillväxt 18,3% och organisk tillväxt -9,6%
  • Justerad EBITA uppgick till 11,1 (14,0) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 7,8% (10,7)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,1 (13,7) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 7,8% (10,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (13,3) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 324 (318) och vid periodens slut till 321 (317)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (10,6) MSEK, en minskning med 32%
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,08 (1,62) SEK och vägt antal aktier före utspädning uppgick till 6 615 850 (6 503 713)

 

VD kommenterar
Kvartalets utveckling har till stor del präglats av covid-19-pandemin. Vår verksamhet har än så länge varit relativt förskonad men vi har ändå drabbats av ett antal inställda affärer, avslutade uppdrag och vissa prissänkningar. Vår vardag har också anpassats efter både myndigheters och kunders direktiv. Fysiska möten har ersatts med digitala möten och mycket av arbetet görs i dagsläget hemifrån.

Pandemin är bara en förklaring till kvartalets försämrade lönsamhet jämfört med 2019 års rekordresultat. Det något svagare marknadsläge som tog sin början i tredje kvartalet 2019 och som var på väg att återhämta sig i fjärde kvartalet, här därmed befästs. Jag kan konstatera att de strategiska förvärv vi genomfört under det senaste året, först Engvall Security i augusti 2019 och Consoden i januari 2020, är ett mycket bra tillskott av kompetens och omsättning inom segmenten försvar och säkerhet. Det är segment vars efterfrågan fortsätter att vara stark och där kunderna uttryckligen säger sig bibehålla planerad aktivitetsnivå. Det är en styrka för C.A.G att vi är väl kapitaliserade med en god kassa, vilket möjliggör intressanta förvärvsmöjligheter framöver.

Coronapandemin har satt fokus på beredskapen i samhället både inom Hälsa, Vård och Omsorg, inom Försvarsmakten och andra samhällsviktiga myndigheter varav många är kunder till C.A.G. På sikt är min tro att utvecklingen kan gagna vår verksamhet genom att medvetenheten om dessa samhällsbärande funktioner behöver ökade investeringar för att både förbättra effektiviteten och minska sårbarheter.

Bland nya och utökade kundförtroenden vi fick under kvartalet kan nämnas ett utvidgat avtal med AP7 inom systemutveckling samt uppdrag för FMV, Försvarsmakten, IVO, Trafikverket, eHälsomyndigheten, Movestic Liv & Pension, SEB, Veoneer, SKR, MSB, Uppsala Universitet, Ericsson, Arbetsförmedlingen, Skandia, CGM, Nasdaq, Labex och Northvolt. Vi tilldelades även ramavtal med Regeringskansliet inom IT-arkitektur och med SiS, Statens Institutionsstyrelse, rörande analys och implementering av IT-säkerhet. Dessa är två mindre ramavtal volymmässigt men de är glädjande bevis på att vår kompetens och leveransförmåga inom dessa viktiga områden erkänns av kvalitetsmedvetna kunder.

Vårt spetsbolag inom Hälsa, Vård och Omsorg, C.A.G Mawell, bytte i mars namn till C.A.G Healthcare. Vi breddar nu erbjudandet med masterdata, BI och informationsanalys, områden som bygger på bolagets styrka inom informatik och vårdinformationssystem. Vi ser stora behov av att öka effektiviteten inom HVO-sektorn med moderna digitala lösningar. Inte minst visar coronakrisen vilket tryck det blir på vårdens digitala tjänster när fysisk kontakt ska undvikas och informationsbehovet mångdubblas. Efterfrågan inom sektorn har varit nedtryckt under det senaste halvåret men min tro är att den återkommer och blir ännu starkare på sikt.

Vi fortsätter att kompetensutveckla våra konsulter men det sker nu i den digitala världen. Ett exempel är C.A.G Senseus som i april höll utbildning inom DevOps med fokus på testarbete i DevOps-miljö. Vi aktiverar oss tillsammans genom online-träning som vi annars skulle ha genomfört fysiskt i grupp. Vi har digitala månadsmöten och fikastunder så att vi får det där ”utbytet vid kaffemaskinen” som är så viktigt i vardagen. Min tro är att en del av detta kommer vara vanligare arbetssätt även efter corona och att det ytterligare kommer att driva på efterfrågan på digitala tjänster.

I april fick vi resultaten från årets medarbetarundersökning, i år genomförd av Great Place to Work. Glädjande nog tycker hela 92% av C.A.Gs medarbetare att vi är en mycket bra arbetsplats, ett ”Great Place to Work”. Det är ett betyg som ligger snäppet över våra kollegor inom IT-konsultsektorn vilket vi är stolta och glada över. Vi fortsätter att varje dag jobba långsiktigt och transparent för att bli en ännu bättre arbetsgivare och en ännu skarpare leverantör till våra kunder.

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se)

 

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 10.30 (CET).

 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2020-04-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Årsredovisning 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar avtal med AP7 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 C.A.G Group C.A.G Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAG GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Mawell breddar med analytics och byter namn till C.A.G Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Blicka mot målet Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Utökar närvaron i försvarssegmentet med förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar Consoden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar partneravtal med Tricentis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 C.A.G Group C.A.G Group AB: Institutionella investerare förvärvar aktier i blockaffär Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G sponsrar GT Söder handbollsdamer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Intressant förvärv och marginalexpansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G slutför förvärvet av Engvall Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 C.A.G Group C.A.G Group AB: Viveka Ekberg lämnar styrelsen i C.A.G Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar Engvall Security och bildar nytt bolag inom cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 16 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tilldelas ramavtal Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster - systemutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 C.A.G Group Penser Access: C.A.G Group AB - En stark start på 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Datastöd utser ny VD och lanserar satsning inom IT och finansiella system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar driftsavtal för SimCorp Dimension med Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 C.A.G Group C.A.G Group AB: Årsredovisning 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: Ägarförändring i C.A.G - Creades näst största ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kallelse till årsstämma i CAG Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 C.A.G Group C.A.G Group AB: Inlösen av C.A.G köpoptionsprogram 2017/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - En stark rapportdebut på börsen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 C.A.G Group C.A.G Group AB: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 C.A.G Group C.A.G tecknar avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 C.A.G Group Penser Access: C.A.G - Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 C.A.G Group Nyemissioneni CAG Group AB (publ) inför notering på First North Premier fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
12 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner