Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-08-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-13 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Kvalitet kostar inte (än) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G certifieras enligt Great Place To Work Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar ramavtal med Riksgälden inom avtalsområdet IT-säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Datastöd certifieras enligt ISO 27001 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 12 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Årsredovisning 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar avtal med AP7 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 C.A.G Group C.A.G Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAG GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Mawell breddar med analytics och byter namn till C.A.G Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Blicka mot målet Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 19 Feb 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommuniké 2019

Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv

 

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -1,3 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -5,7 %
 • Justerad EBITA uppgick till 11,1 (14,5) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,4% (10,8)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,1 (14,2) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,4% (10,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,2 (14,7) MSEK                       
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (315) och vid periodens slut till 308 (326)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (12,4) MSEK, en minskning med 42 %
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,09 (2,21) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 569 116 (5 593 496)

Helåret 2019 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 487,9 (489,1) MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -0,2 %, varav förvärvad tillväxt 2,1 % och organisk tillväxt -2,3 %. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades föregående år uppgick den organiska tillväxten till 0,7%.
 • Justerad EBITA uppgick till 39,7 (39,8) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,1% (8,1)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 (38,5) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,0% (7,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,3 (27,5) MSEK                       
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 310 (319) och vid periodens slut till 308 (326)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,2 (27,5) MSEK, en minskning med 1%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 4,17 (5,09) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 526 290 (5 390 530)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2019 om 2,90 (2,60) kronor per aktie

 

VD kommenterar
Helåret 2019 landade i ett något förbättrat resultat mot 2018 mätt som justerad EBIT, där vi fortsatt uppnår vår målnivå om 8 procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Fjärde kvartalet blev dock svagare än 2018 års rekordstarka resultat. Marknadsläget har förbättrats sedan inbromsningen i tredje kvartalet och affärsläget är stabilt, men högtrycket som rått de senaste åren är något avmattat. Under hösten har vi också haft utmaningar med lönsamheten inom Hälsa, Vård och Omsorgs-området. En av våra största kunder har dragit ner på utvecklingstakten i och med en omorganisation, vilket påverkat oss negativt. Vi vidtar åtgärder för att successivt förbättra lönsamheten inom HVO-området.

Bland nya kundförtroenden vi fick under kvartalet kan nämnas uppdrag för Payex, DeLaval, Veoneer, Clas Ohlsson, Handelsbanken och eHälsomyndigheten. Vi tilldelades också ramavtal med Riksgälden för leverans av tjänster kring portföljhanterings-systemet SIMCorp Dimension. Avtalet gäller i maximalt fyra år och träder ikraft 1 januari 2020.

Under kvartalet fick vi uppmärksamhet för ett mycket spännande projekt där C.A.G har en ledande roll.  I ett inslag på Rapport den 27 december berättades om Wallenius Marines utveckling av vinddrivna fraktfartyg för bilar, ett hållbart och innovativt projekt som vi på C.A.G är mycket stolta att få vara delaktiga i.

Den 20 januari offentliggjorde vi förvärvet av Consoden AB, ett väletablerat konsultföretag med kontor i Uppsala och Stockholm. C.A.G Consoden, som bolaget kommer att heta, har ett gott anseende på marknaden och är inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling. Huvuddelen av kundbasen finns inom försvar och hälsa, vård och omsorg som är två av C.A.Gs fokuserade kundsegment, varför förvärvet kompletterar vår nuvarande verksamhet mycket väl. Bolaget har drygt 30 anställda och en relativt stor underkonsultverksamhet som ökar leveranskapaciteten och därmed möjligheten ta ramavtal, främst inom försvarsektorn. Consodens omsättning uppgår till ca 62 mkr på årsbasis och förvärvet innebär att vi närmar oss målet om att nå en omsättning om 700 mkr på årsbasis i slutet av 2021. Genom det strategiska förvärvet av Consoden stärker vi vår affär och adderar en närvaro på Uppsalamarknaden som väl kompletterar våra kontor i Stockholm och Enköping. Jag vill passa på att även i detta forum varmt välkomna våra nya kollegor på Consoden till C.A.G.

På C.A.G värnar vi om våra medarbetare och under kvartalet gick den årliga C.A.G AW:n av stapeln. Aktiviteter som denna och exempelvis kompetensutvecklingsaktiviteten Inspirationskväll med C.A.G som jag skrev om i föregående rapport, är viktiga för att skapa band mellan våra medarbetare och därmed bidra till fler affärer och ett ökat utbyte av erfarenheter och kompetens. I ett läge där det fortsatt är brist på IT-kompetens är det väldigt viktigt för att vi ska attrahera och behålla duktiga konsulter.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder och partners som bidragit till C.A.Gs utveckling under 2019. Jag vill också rikta ett tack till våra aktieägare som gett oss fortsatt förtroende och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2020, där vi fortsätter att arbeta aktivt både med vår förvärvsagenda och en ökad organisk tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:              

Åsa Landén Ericsson                                            

VD CAG Group AB                                             

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se)

070-208 64 90

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.30 (CET).

 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2020-01-24 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Utökar närvaron i försvarssegmentet med förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar Consoden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar partneravtal med Tricentis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 C.A.G Group C.A.G Group AB: Institutionella investerare förvärvar aktier i blockaffär Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G sponsrar GT Söder handbollsdamer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G Group - Intressant förvärv och marginalexpansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G slutför förvärvet av Engvall Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 C.A.G Group C.A.G Group AB: Viveka Ekberg lämnar styrelsen i C.A.G Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar Engvall Security och bildar nytt bolag inom cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 16 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tilldelas ramavtal Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster - systemutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 C.A.G Group Penser Access: C.A.G Group AB - En stark start på 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G Datastöd utser ny VD och lanserar satsning inom IT och finansiella system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 C.A.G Group C.A.G Group AB: C.A.G tecknar driftsavtal för SimCorp Dimension med Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 C.A.G Group C.A.G Group AB: Årsredovisning 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: Ägarförändring i C.A.G - Creades näst största ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 C.A.G Group C.A.G Group AB: Kallelse till årsstämma i CAG Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 C.A.G Group C.A.G Group AB: Inlösen av C.A.G köpoptionsprogram 2017/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 C.A.G Group C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - En stark rapportdebut på börsen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 C.A.G Group C.A.G Group AB: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 C.A.G Group C.A.G tecknar avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 C.A.G Group Penser Access: C.A.G - Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 C.A.G Group Nyemissioneni CAG Group AB (publ) inför notering på First North Premier fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
12 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner