Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-02-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar avtal med Peab för uppförande av 120 bostäder på Gärdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads projekt på Gärdet slutsålt före färdigställande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad vinner markanvisning avseende 90 bostadsrätter på Årstafältet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-27 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad väljer att inte fullfölja projektförvärv till följd av förändrade förutsättningar i detaljplanerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad startar produktionen av sitt hittills största bostadsprojekt, Invernesshöjden i Danderyd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport januari - september 2019 redovisar kraftig ökning av antalet sålda bostäder samt Första AP-fonden som ny storägare Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostadsutveckling slutför nyemission och Första AP-fonden tillträder förvärv av stamaktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag den 3 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Aros Bostadsutveckling Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Första AP-fonden ny storägare i Aros Bostadsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bostadsprojekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad, en ny styrelseledamot invald Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad, en ny styrelseledamot invald

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande vinstmedel om 434 127 199 kronor skulle disponeras enligt följande

Det beslutades att utdelning på preferensaktier intill årsstämman 2019, ska lämnas kvartalsvis, med 2,125 kronor per preferensaktie, högst 8,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 2,12 kronor och varannan gång till 2,13 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens förslag, den 30 augusti 2019 (2,13 kronor), 29 november 2019 (2,12 kronor), den 28 februari 2020 (2,13 kronor) och den 1 juni 2020 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 september 2019, den 4 december 2019, den 4 mars 2020 och den 4 juni 2020.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt nedan ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att de 459 182 preferensaktier, som emitterades enligt styrelsens beslut den 3 juni 2019 med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 25 september 2018, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutades slutligen att ingen utdelning ska lämnas för stamaktier och att återstående medel efter utdelning på preferensaktier föreslås balanseras i ny räkning.

Utdelning till innehavare av befintliga preferensaktier uppgår till högst 37 734 313,50 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer en utdelning för tillkommande preferensaktier om maximalt 4 163 733,50 kronor att kunna delas ut. För de preferensaktier som emitterades den 3 juni 2019 kommer en utdelning preferensaktier om maximalt 3 903 047 kronor kunna delas ut. Den sammanlagda utdelningen enligt ovan som årsstämman beslutade om uppgår därmed till högst 45 801 094 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier och högst 949 033 tillkommande preferensaktier, totalt högst 5 388 364 preferensaktier.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Vid årsstämman föreslog aktieägare som representerade ca 85 procent av antalet aktier och röster i Bolaget att ytterligare en styrelseledamot, Jörgen Lundgren, skulle väljas in i styrelsen. Årsstämman beslutade i enlighet med det reviderade förslaget varvid beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska lämnas oförändrat och utgå med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande; och
  • 40 000 kronor envar ledamot av revisionsutskottet och 60 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Samir Taha, Per Rutegård, Göran Cöster och Ylva Lageson. Jörgen Lundgren valdes till ny ledamot. Johan Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young omvaldes till revisor för Bolaget. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer vara ny huvudansvarig revisor.

Mer information om den nyvalda ledamoten Jörgen Lundgren
Utbildning och bakgrund: Jörgen Lundgren har en kandidatexamen i Business Adminstration & Law and Leadership från Mittuniversitetet. Vidare har Jörgen studerat Real Estate Appraisal & Analysis på Kungliga Tekniska Högskolan. VD och partner på Polskenet Invest AB 2017, regions-VD på Castellum AB 2016-2017 och VD samt vice VD på Fastighets AB Norrporten 2007-2016. Regionchef på Nordea/Danske Bank 2001-2007.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Solnaberg Property AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i Hedern Fastigheter Holding AB. Styrelseledamot samt vice ordförande i Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, Mäklarhuset Real Estate Sweden Holding AB, Mäklarhuset Invest Sweden AB, Linlun AB, Getberget Utveckling AB och JorPet AB.

Födelseår: 1967

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission emission av stamaktier eller preferensaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

2019-06-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB (publ) genomför nyemission av preferensaktier om cirka 45 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad ger kunderna ökad trygghet genom att införa garanti vid försening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad utsett till näst bästa IPO-bolag under 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-20 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad startar byggnationen av nya bostäder i Bromma, Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads årsredovisning publicerad på arosbostad.se Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder markanvisning och tecknar entreprenadavtal för drygt 50 bostäder i Bromma, Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads bokslutskommuniké 2018 - stark finansiell ställning och fortsatt projektutveckling enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad växer och rekryterar till projektledning och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Aros Bostadsutveckling Aros Bostad delårsrapport januari - september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aros Bostadsutveckling Handeln i Aros Bostads preferensaktie inleds idag på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsutdelning
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
27 Feb 2020 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Kvartalsutdelning
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
31 Aug 2020 | Kvartalsutdelning
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Nov 2020 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner