Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-25 Advenica Advenica receives new order for data diodes, worth SEK 1.7 million, from Swedish authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Advenica Advenica får ny order på datadioder värd 1,7 MSEK från svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Advenica Advenica Austria receives a new order for Data Diodes from a customer inside public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Advenica Advenica Österrike får ny order på datadioder från kund inom offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Advenica Kallelse till extra bolagsstämma i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Advenica Advenica genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 27,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 12 May 2020 | Advenica

Advenica genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 27,6 MSEK

Styrelsen för Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020, beslutat om en nyemission av aktier om ca 27,6 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till ca 60 procent genom teckningsförbindelser och resterande del omfattas av garantiåtaganden. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att besluta om en övertilldelningsoption om upp till ca 3,8 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen flyttas Advenicas halvårsrapport fram till den 19 augusti 2020.
 

Bakgrund och motiv

Advenica tillhandahåller säkerhetslösningar som på ett effektivt sätt skyddar samhällets mest kritiska verksamheter. Bolaget har sedan över 25 år levererat säkerhetslösningar till försvaret och försvarsrelaterade myndigheter i Sverige men har även sedan flera år verksamhet och leverans inom hela Europa från egna kontor i Finland och Österrike.

Under de senaste åren har Advenica flyttat fram sina positioner inom flera områden. Bolagets ursprungliga affär med svenska försvarsrelaterade myndigheter har vidareutvecklats och omfattar idag fler produkter och fler organisationer än tidigare inklusive offentliga organisationer utanför försvarsområdet. Även Advenicas internationella etablering har utvecklats väl där orderingången i Finland och Österrike fördubblades under 2019. Den internationella möjligheten begränsar sig inte till Finland och Österrike utan viktiga avtal har ingåtts med myndigheter i ytterligare europeiska länder.

Den positiva utvecklingen har resulterat i en diversifiering av Bolagets intäkter där tjänsteintäkterna, varav en betydande del är återkommande, har ökat väsentligt. Under årets första kvartal uppgick tjänsteintäkterna till 14,8 MSEK, vilket kan jämföras med tjänsteintäkterna under hela 2019 som uppgick till 25,3 MSEK. En bredare intäktsbas har minskat Advenicas tidigare beroende av ett fåtal större beställningar samt resulterat i en jämnare fördelning av intäkterna mellan enskilda kvartal. En fortsatt positiv utveckling för de tjänstebaserade intäkterna skapar förutsättningar att uppnå en löpande intäktsnivå som möjliggör en uthållig lönsamhet.

Bolag och organisationer inom kritisk infrastruktur hanterar samhällskritisk information och processer som behöver skyddas på ett säkert sätt. Advenicas tillhandahåller högt klassade produkter som möjliggör en tryggad kommunikation. Det underliggande behovet av lösningar för att skydda kritisk information hos myndigheter och kritisk infrastruktur är större än någonsin och Advenica är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i marknaden. För att bibehålla en hög tillväxt samt finansiera Bolaget fram till att lönsamhet kan uppnås behöver Advenica tillföras ytterligare kapital. Det tillförda kapitalet om ca 25 MSEK efter emissionskostnader avses användas till vidareutveckling av Bolagets produktportfölj, rörelsekapitalförstärkning samt amortering av utestående skulder.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 17 juni 2020 erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per nyemitterad aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, Advenica tillföras ca 27,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 22 juni – 6 juli 2020.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är avhängigt godkännande av extra bolagsstämma den 12 juni 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat.
  • Företrädesemissionen omfattas till fullo av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare.
  • För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om Övertilldelningsoptionen, vilken kan utnyttjas om Företrädesemissionen blir övertecknad.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

15 juni 2020                      Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

16 juni 2020                      Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

17 juni 2020                      Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

18 juni 2020                      Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

22 juni – 6 juli 2020          Teckningsperiod

22 juni – 2 juli 2020          Handel i teckningsrätter

22 juni 2020 –                   Handel med BTA fram till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske vecka 31, 2020

9 juli 2020                          Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen

Styrelsen i Advenica beslutade idag den 12 maj 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020, att genomföra en företrädesemission av högst 11 051 638 aktier. Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. För varje aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 17 juni 2020 erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Advenica att tillföras ca 27,6 MSEK före emissionskostnader. I den utsträckning inte samtliga erbjudna nyemitterade aktier tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; (ii) i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och (iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden 22 juni – 6 juli 2020. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild anmälningssedel, eller, såvitt anmälan avser förvaltarregistrerade investerare, i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 381 454,75 SEK, från 2 762 909,625 SEK till 4 144 364,375 SEK, genom utgivande av högst 11 051 638 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 22 103 277 till högst 33 154 915 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 33,3 procent av kapital och röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Advenica erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget ca 16,7 MSEK, motsvarande ca 60,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med befintliga aktieägare och externa investerare om sammantaget ca 11,0 MSEK, motsvarande ca 39,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med sju (7) procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras senast den 18 juni 2020.

Övertilldelningsoption

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om Övertilldelningsoptionen, vilken kan utnyttjas om Företrädesemissionen blir övertecknad. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare ca 3,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 500 000 aktier som tecknas till kursen 2,50 SEK per aktie. Emission av aktier genom Övertilldelningsoptionen är villkorat av att den extra bolagstämman den 12 juni 2020 beslutar om bemyndigande för styrelsen.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Senareläggning av offentliggörande av halvårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Advenica beslutat att halvårsrapporten för det första halvåret 2020 kommer att offentliggöras den 19 augusti 2020 istället för den 17 juli 2020 som tidigare planerats.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Setterwalls Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 19.00.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Advenica. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Advenica kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Advenica beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Advenica har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på

eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

2020-05-05 Advenica European authority places order worth MSEK 5.9 on Advenica's crypto products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Advenica Europeisk myndighet lägger order värd 5,9 MSEK på Advenicas kryptoprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020: Ytterligare affärer och intensivt utvecklingsarbete Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Advenica Advenica vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Advenica Advenica receives a new order, worth SEK 26 million, from a Swedish authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Advenica Advenica får ny order, värd 26 MSEK, från svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Advenica Advenica: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Advenica Order worth MSEK 10 from Swedish authorities for product development of Advenica Cross Domain Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Advenica Order värd 10 MSEK från svenska myndigheter för produktutveckling av Advenica Cross Domain Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Advenica Advenica receives new development assignment, worth SEK 5.4 million, from FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Advenica Advenica får nytt utvecklingsuppdrag, värt 5,4 MSEK, från FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Advenica Valberedningens förslag till Årsstämman 2020 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Advenica Swedish customer places new order, worth SEK 6.5 million, on Advenica's products and services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Advenica Svensk kund lägger ny order, värd 6,5 MSEK, på Advenicas produkter och tjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019: Leverans- och försäljningstryck präglar kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2020 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Advenica Acting CEO Marie Bengtsson appointed CEO of Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Advenica Tf VD Marie Bengtsson blir VD för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Advenica Advenica launches new unique products in the Data diode family Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Advenica Advenica lanserar nya unika produkter i Datadiod-familjen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Advenica Advenica receives order worth MSEK 5.7 from Finnish customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Advenica Advenica erhåller order värd 5,7 MSEK från finsk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Advenica Finnish order worth MSEK 4.5 for Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Advenica Finsk order värd 4,5 MSEK för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019: Fokus, framgång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Advenica Advenica grows in Europe - new Austrian order worth MSEK 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Advenica Advenica växer i Europa - ny österrikisk order värd 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Advenica Advenica's data diodes receive national security accreditation in Austria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Advenica Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Advenica New order worth MSEK 7.6 for Advenica in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Advenica Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Advenica Advenica signs MSEK 29 deal with one of Sweden's major energy companies regarding overall cybersecurity solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Advenica Advenica tecknar avtal med ett av Sveriges större energibolag kring totallösning för cybersäkerhet ­- ordervärde cirka 29 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019: Förändring och framåtanda Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Advenica Advenica initiates partnership with Nixu Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Advenica Advenica inleder partnerskap med Nixu Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Advenica Rättelse: Advenica publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Advenica Advenica: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Advenica Advenica receives order for cybersecurity products from European Space Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Advenica Advenica får order gällande cybersäkerhetsprodukter från European Space Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Advenica Advenica initiates partnership with OPSWAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Advenica Advenica inleder partnerskap med OPSWAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Advenica Advenica: Sista dag för handel med BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Advenica FMV places new order, worth MSEK 35, on Advenica's encryption products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Advenica FMV lägger ny order, värd 35 MSEK, på Advenicas kryptoprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Advenica Advenica tillförs cirka 25,9 Mkr efter avslutad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Advenica Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Advenicas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Advenica i långt gående förhandling med svensk myndighet avseende order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Einar Lindquist leaves as CEO of Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Einar Lindquist lämnar som VD och koncernchef för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Advenica Valberedningens förslag till Årsstämman 2019 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-18 Advenica Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2018: Ett flertal mindre affärer i kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Advenica Rättelse: Advenicas valberedning inför årsstämman 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Advenica New order from Swedish authorities for Advenica encryption products, worth MSEK 7,6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Advenica Ny order från svensk myndighet på Advenicas kryptoprodukter - värde 7,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Advenica Owner Ove Linde increases his share holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Advenica Ägare Ove Linde har ökat sitt aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Advenica Stark tillväxt i kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Advenica Advenica enters partnership with CGI Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Advenica Advenica inleder partnerskap med CGI Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Advenica Further growth in Finland - Advenica receives MSEK 1.5 order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Advenica Ytterligare tillväxt i Finland - Advenica erhåller order värd 1,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Advenica Advenica grows in Europe - Austrian order worth over MSEK 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Advenica Advenica växer i Europa­ - österrikisk order värd över 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Advenica Finnish MSEK 2.5 order on Advenica's cybersecurity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Advenica 2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Advenica New order from FMV for Advenica encryption products - worth MSEK 19.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Advenica Ny order från Försvarets materielverk på Advenicas kryptoprodukter - värde 19,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Advenica Penser Access: Advenica - Ett intressant kommande år Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018: Ytterligare steg in i energibranschen och offentliga sektorn Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Advenica Heléne Bittmann new Swedish VP Sales for the National Security focus area at Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Advenica Heléne Bittmann blir ny svensk försäljningschef för Advenicas fokusområde National Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 Advenica Agreement with Asian energy company through Advenica's partner - order worth MSEK 3.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 Advenica Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner - order värd 3,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Advenica New success in critical infrastructure for Advenica - energy company places order worth MSEK 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Advenica Ny framgång inom kritisk infrastruktur för Advenica - energibolag lägger order värd 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Advenica Penser Access: Advenica - Rider på en säkerhetsvåg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Advenica Advenica extends agreement with a Swedish authority - new order worth 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Advenica Advenica breddar avtal med svensk myndighet - ny order värd 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-29 Advenica Advenica receives MSEK 1.5 order from customer in the Finnish public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-29 Advenica Advenica erhåller ännu en miljonorder från kund inom finsk offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Advenica Advenica signs Finnish order worth approximately MSEK 1 - takes yet a step into the public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Advenica Advenica tecknar miljonorder i Finland - tar ytterligare steg in i offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Advenica A Swedish international industrial corporation chooses Advenica - order worth MSEK 0.6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Advenica Svenskt internationellt industriföretag väljer Advenica - ordern värd 0,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Advenica "Skrämmande att många kommuner har så låg mognad och beredskap att hantera cyberhotet" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Advenica Valberedningens förslag till styrelsesammansättning inför Årsstämman 2018 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Advenica Advenica makes its debut on the Polish market with an order worth more than 440 TSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Advenica Advenica gör debut på polska marknaden med affär värd över 440 TSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Advenica Penser Access: Advenica - Fortsatt fokus på försäljningsarbetet Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017: Ett händelserikt kvartal - starkt ökande intresse för Advenica och strategiskt viktiga affärer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-16 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2018 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Advenica Advenica signs one of the most significant orders so far in Finland - worth approximately MSEK 2.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Advenica Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland - värd 2,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Advenica Penser Access: Advenica - Marknadsoffensiv med 2020 i sikte Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Advenica Advenica grows its commitment to The Swedish Transport Administration (Trafikverket) with a three year agreement for crypto-solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-25 Advenica Advenica utökar sitt åtagande hos Trafikverket genom ett 3-årigt avtal för kryptolösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Advenica The Swedish Transport Administration (Trafikverket) signs a three year agreement with Advenica and place an initial ZoneGuard order of 1.9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Advenica Trafikverket tecknar 3-årigt avtal med Advenica och gör en initial beställning av ZoneGuard för 1,9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 Advenica The Swedish Defence Materiel Administration orders crypto products worth 27 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 Advenica Försvarets Materielverk beställer kryptoprodukter till ett värde av 27 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper chooses Advenica for risk and vulnerability analysis of information security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper chooses Advenica for risk and vulnerability analysis of information security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper väljer Advenica för risk- och sårbarhetsanalys av informationssäkerheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper väljer Advenica för risk- och sårbarhetsanalys av informationssäkerheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017: Period präglad av intensivt försäljningsarbete samt framgångsrik nyemission Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Advenica Yet another order for Advenica - will provide services for the Swedish Defence Materiel Administration worth 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Advenica Ännu en beställning för Advenica - ska tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk till ett värde av 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Advenica Advenica achieves success in the East - signs orders worth approximately SEK 600 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Advenica Advenica når framgång i österled - tecknar ordrar om cirka 600 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Advenica FMV orders more cybersecurity products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Advenica FMV beställer fler produkter för cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica En svensk myndighet väljer Advenicas lösningar för cybersäkerhet i ett nytt projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Advenica Nyemissionen i Advenica tecknades fullt ut och bolaget tillförs 44,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Advenica Advenica appoints Markus Gursch as CEO in Austria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Advenica Advenica tillsätter Markus Gursch som VD i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Advenica Advenica offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017: Företrädesemission för att maximera Advenicas tillväxtmöjligheter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Advenica Advenica förstärker samarbetet med FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Advenica Advenica tar ännu en order på N3-godkänd datadiod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-28 Advenica Advenica inleder partnerskap med Dustin i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Advenica Advenica AB genomför företrädesemission av aktier om totalt cirka 44 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Advenica Advenica rekryterar Staffan Lundgren till tjänsten som VP för Professional Services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Advenica Advenica vinner order från en ny kund inom kritisk infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-02 Advenica Advenica har vunnit ytterligare en order från en nordisk myndighet motsvarande 1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Advenica Advenica mottar en order från en ny kund i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Advenica Advenica mottar en order från en ny kund i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 Advenica Advenica har tagit emot en strategisk order från en europeisk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Advenica Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Advenica Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Advenica Kompletterande information gällande stororder från en svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Advenica Advenica vinner ytterligare en stororder från en svensk myndighet till ett värde av 23,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Advenica Advenica blir medlem i The Node Pole Alliance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Advenica Advenica tillsätter Mikael Puska som VD i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Advenica Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Advenica Advenica medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Advenica Advenica uppnår en milstolpe i utvecklingen av cybersäkerhetsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Advenica Advenica uppnår en milstolpe i utvecklingen av cybersäkerhetsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Advenica Advenica mottar en mindre order från svensk myndighet värd drygt en halv miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Advenica Information om valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016: Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-03 Advenica Advenica levererar produkter motsvarande 10 MSEK till en stor myndighetskund i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Advenica Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 har godkänts till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Advenica Advenicas SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana har godkänts till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-27 Advenica Advenica anställer Jennie Henriksson som Senior Sales Executive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Advenica Advenica har vunnit en strategiskt viktig order från en EU-nation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Advenica Advenica expanderar - öppnar kontor i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-05 Advenica Advenica rekryterar PR-ansvarig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Advenica Advenica tillsätter säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Advenica Advenica lanserar säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-21 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni: Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-27 Advenica Advenica tecknar ramavtal med österrikiska försvarsmakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-23 Advenica Advenica delaktiga i svenskt säkerhetsindex för IT-säkerhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-22 Advenica Advenica omnämnd i Gartners rapport "Market Guide for Operational Technology Security" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-17 Advenica Advenica har mottagit order från försvarsmakten i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Advenica Advenica lanserar marknadens första kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade digitala attackerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Advenica Advenica rekryterar Richard Mauritsson till ny IT-chef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 Advenica Advenica lanserar version 2.4 av SecuriCDS DataDiode 1000i Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016: Ett kvartal enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Advenica Advenicas SecuriCDS Data Diode godkänd för SALAINEN/SECRET nivå av finsk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Advenica Advenica inleder samarbete med Radar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 Advenica Strategisk order från Trafikverket på SecuriCDS ZoneGuard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 Advenica Rune Bengtsson ny VP Sales för Advenicas Enterprise Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-15 Advenica Advenica inleder partnerskap med norska informationssäkerhetsföretaget Fence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Advenica Advenica får order från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Advenica Kommuniké från Advenicas extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-20 Advenica Advenica levererar krypteringsutrustning tillsammans med slovensk partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 Advenica Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Advenica Advenica inleder strategiskt samarbete med link22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-05 Advenica Advenicas huvudägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-02 Advenica Einar Lindquist ny VD för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Advenica Partnerskap med innovativ norsk leverantör av molnbaserad säkerhetslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Advenica Sven Gruvstad avgår från Advenicas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015: Nya beställningar och lyckad produktlansering Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Advenica Advenica upplever stort intresse för nya lösningen SecuriCDS Data Diode Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-02 Advenica Advenica får produktbeställning från nordisk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Advenica Advenica lanserar nästa generations SecuriCDS Data Diodes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Advenica Advenica lanserar ny produkt som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-22 Advenica Banbrytande cybersäkerhetsinnovation som eliminerar dataläckage har beviljats patent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Advenica Bristande cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Advenica Huvudägarna i Advenica överlåter aktier till befintliga investerare i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-05 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-13 Advenica Advenica tecknar partneravtal med norska Bedriftssystemer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
2 May 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
3 May 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Årsstämma 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
24 Apr 2020 | Årligutdelning
12 Jun 2020 | Extrastämma 2020
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner