Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-25 Advenica Advenica receives new order for data diodes, worth SEK 1.7 million, from Swedish authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Advenica Advenica får ny order på datadioder värd 1,7 MSEK från svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Advenica Advenica Austria receives a new order for Data Diodes from a customer inside public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Advenica Advenica Österrike får ny order på datadioder från kund inom offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Advenica Kallelse till extra bolagsstämma i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Advenica Advenica genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 27,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Advenica European authority places order worth MSEK 5.9 on Advenica's crypto products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Advenica Europeisk myndighet lägger order värd 5,9 MSEK på Advenicas kryptoprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020: Ytterligare affärer och intensivt utvecklingsarbete Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 Apr 2020 | Advenica

Advenica: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020: Ytterligare affärer och intensivt utvecklingsarbete

1 januari – 31 mars 2020

 • Omsättningen uppgick till 23,3 (7,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,5 (-12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-12,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (-15,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,57) och efter utspädning till   -0,15 (-0,57) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Advenica erhöll ett utvecklingsuppdrag från Försvarets materielverk (FMV). Ordervärde cirka 5,4 MSEK. Projektet påbörjades omgående med slutförande i slutet av 2021. (januari 2020)
 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet avseende produktutveckling av Cross Domain Solutions. Ordervärde cirka 10 MSEK. Leverans under 2020. (januari 2020)
 • Advenica inledde ett samarbete med Dell Technologies där Advenicas hårdvarubaserade säkerhetslösningar ökar kapaciteten i Dells Cyber Recovery-lösning. (februari 2020)
 • Advenica säkrade en kortfristig lånefinansiering om 10 MSEK. (februari 2020)
 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet avseende produkter och tjänster. Ordervärde cirka 26 MSEK. Leverans påbörjades omgående men där merparten av leveranserna sker i slutet av 2020. (april 2020) 
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av ett nytt coronavirus, covid-19. Pandemin har fått väsentlig påverkan på det generella marknadsklimatet och den globala ekonomin. Advenica bedömer att den underliggande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster fortsatt är mycket god men konstaterar att sälj- och leveransprocesserna drar ut på tiden, vilket kan leda till negativ påverkan på Advenicas omsättning, resultat och likviditet på kort sikt.

VD har ordet
Omsättningen under kvartalet uppgick till 23,3 (7,4) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -3,5 (-12,6) MSEK. Fjolårets försäljningsframgångar och årets initiala affärer bidrog till att Advenicas första kvartal 2020 blev väsentligt bättre än motsvarande kvartal 2019. 

Under januari och februari löpte Advenicas försäljning på enligt plan. Bolaget erhöll utvecklingsuppdrag från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av cirka 5,4 MSEK med leveranser omgående och slutförande i slutet av 2021. Advenica erhöll också en order från en svensk myndighet avseende produktutveckling av Cross Domain Solutions till ett värde av cirka 10 MSEK med leveranser under 2020. Dessutom påbörjades ett samarbete med Dell Technologies, initierat från finskt håll. 

Tyvärr går det inte att tala om det gångna kvartalet utan att nämna Corona-pandemin. Den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset, covid-19, orsakade – och orsakar än – stort lidande världen över. Advenica valde förstås att följa WHO:s och respektives lands lokala råd. Restriktioner gällande resor och verksamhetsbesök begränsade möjligheterna att på plats sluta affärer, implementera lösningar och få nödvändig personal godkänd av tillsynsmyndigheterna. Därför var det extra glädjande och en stor framgång att en svensk myndighet i april lade en order på produkter och tjänster till ett värde av cirka 26 MSEK med leveranser omgående men där merparten av leveranserna sker i slutet av året. 

Advenica har idag fler uppdrag än någonsin tidigare. Trots utmaningarna under kvartalet arbetade utvecklingsavdelningen på för att kunna leverera enligt plan. Försäljningsorganisation underhåller nu diskussionerna med kunder och partners i stor utsträckning via online-möten. Inget pekar på att intresset eller behovet skulle ha minskat. Kunderna finns kvar. Snarare gjorde det gångna kvartalet det uppenbart för alla hur känsligt samhället är och hur beroende det är av en välfungerande digital infrastruktur. 

Även om vi fortsatt ser en mycket god efterfrågan på våra produkter och tjänster påverkas Advenica som alla av pandemin. Försäljningsprocesserna tar längre tid och ett antal leveranser för redan tagna affärer har skjutits fram i tiden. Detta påverkar bolagets omsättning, resultat och likviditet negativt på kort sikt.

Ingen kan idag med säkerhet bedöma hur lång tid det kommer att ta tills krisen är över, men jag och mina medarbetare ser framtiden an med stor tillförsikt. 

Malmö 23 april 

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.14.20.
 

2020-04-14 Advenica Advenica vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Advenica Advenica receives a new order, worth SEK 26 million, from a Swedish authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Advenica Advenica får ny order, värd 26 MSEK, från svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Advenica Advenica: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Advenica Order worth MSEK 10 from Swedish authorities for product development of Advenica Cross Domain Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Advenica Order värd 10 MSEK från svenska myndigheter för produktutveckling av Advenica Cross Domain Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Advenica Advenica receives new development assignment, worth SEK 5.4 million, from FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Advenica Advenica får nytt utvecklingsuppdrag, värt 5,4 MSEK, från FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Advenica Valberedningens förslag till Årsstämman 2020 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Advenica Swedish customer places new order, worth SEK 6.5 million, on Advenica's products and services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Advenica Svensk kund lägger ny order, värd 6,5 MSEK, på Advenicas produkter och tjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019: Leverans- och försäljningstryck präglar kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2020 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Advenica Acting CEO Marie Bengtsson appointed CEO of Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Advenica Tf VD Marie Bengtsson blir VD för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Advenica Advenica launches new unique products in the Data diode family Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Advenica Advenica lanserar nya unika produkter i Datadiod-familjen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Advenica Advenica receives order worth MSEK 5.7 from Finnish customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Advenica Advenica erhåller order värd 5,7 MSEK från finsk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Advenica Finnish order worth MSEK 4.5 for Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Advenica Finsk order värd 4,5 MSEK för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019: Fokus, framgång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Advenica Advenica grows in Europe - new Austrian order worth MSEK 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Advenica Advenica växer i Europa - ny österrikisk order värd 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Advenica Advenica's data diodes receive national security accreditation in Austria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Advenica Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Advenica New order worth MSEK 7.6 for Advenica in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Advenica Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Advenica Advenica signs MSEK 29 deal with one of Sweden's major energy companies regarding overall cybersecurity solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Advenica Advenica tecknar avtal med ett av Sveriges större energibolag kring totallösning för cybersäkerhet ­- ordervärde cirka 29 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Advenica Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019: Förändring och framåtanda Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Advenica Advenica initiates partnership with Nixu Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Advenica Advenica inleder partnerskap med Nixu Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Advenica Rättelse: Advenica publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Advenica Advenica: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Advenica Advenica receives order for cybersecurity products from European Space Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Advenica Advenica får order gällande cybersäkerhetsprodukter från European Space Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Advenica Advenica initiates partnership with OPSWAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Advenica Advenica inleder partnerskap med OPSWAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Advenica Advenica: Sista dag för handel med BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Advenica FMV places new order, worth MSEK 35, on Advenica's encryption products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Advenica FMV lägger ny order, värd 35 MSEK, på Advenicas kryptoprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Advenica Advenica tillförs cirka 25,9 Mkr efter avslutad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Advenica Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Advenicas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Advenica i långt gående förhandling med svensk myndighet avseende order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Einar Lindquist leaves as CEO of Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Advenica Einar Lindquist lämnar som VD och koncernchef för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Advenica Valberedningens förslag till Årsstämman 2019 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-18 Advenica Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2018: Ett flertal mindre affärer i kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Advenica Rättelse: Advenicas valberedning inför årsstämman 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Advenica New order from Swedish authorities for Advenica encryption products, worth MSEK 7,6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Advenica Ny order från svensk myndighet på Advenicas kryptoprodukter - värde 7,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Advenica Owner Ove Linde increases his share holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Advenica Ägare Ove Linde har ökat sitt aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Advenica Stark tillväxt i kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Advenica Advenica enters partnership with CGI Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Advenica Advenica inleder partnerskap med CGI Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Advenica Further growth in Finland - Advenica receives MSEK 1.5 order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Advenica Ytterligare tillväxt i Finland - Advenica erhåller order värd 1,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Advenica Advenica grows in Europe - Austrian order worth over MSEK 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Advenica Advenica växer i Europa­ - österrikisk order värd över 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Advenica Finnish MSEK 2.5 order on Advenica's cybersecurity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Advenica 2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Advenica New order from FMV for Advenica encryption products - worth MSEK 19.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Advenica Ny order från Försvarets materielverk på Advenicas kryptoprodukter - värde 19,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Advenica Penser Access: Advenica - Ett intressant kommande år Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018: Ytterligare steg in i energibranschen och offentliga sektorn Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Advenica Heléne Bittmann new Swedish VP Sales for the National Security focus area at Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Advenica Heléne Bittmann blir ny svensk försäljningschef för Advenicas fokusområde National Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 Advenica Agreement with Asian energy company through Advenica's partner - order worth MSEK 3.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 Advenica Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner - order värd 3,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Advenica New success in critical infrastructure for Advenica - energy company places order worth MSEK 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Advenica Ny framgång inom kritisk infrastruktur för Advenica - energibolag lägger order värd 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Advenica Penser Access: Advenica - Rider på en säkerhetsvåg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Advenica Advenica extends agreement with a Swedish authority - new order worth 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Advenica Advenica breddar avtal med svensk myndighet - ny order värd 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-29 Advenica Advenica receives MSEK 1.5 order from customer in the Finnish public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-29 Advenica Advenica erhåller ännu en miljonorder från kund inom finsk offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Advenica Advenica signs Finnish order worth approximately MSEK 1 - takes yet a step into the public sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Advenica Advenica tecknar miljonorder i Finland - tar ytterligare steg in i offentlig sektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Advenica A Swedish international industrial corporation chooses Advenica - order worth MSEK 0.6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Advenica Svenskt internationellt industriföretag väljer Advenica - ordern värd 0,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Advenica "Skrämmande att många kommuner har så låg mognad och beredskap att hantera cyberhotet" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Advenica Valberedningens förslag till styrelsesammansättning inför Årsstämman 2018 i Advenica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Advenica Advenica makes its debut on the Polish market with an order worth more than 440 TSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Advenica Advenica gör debut på polska marknaden med affär värd över 440 TSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Advenica Penser Access: Advenica - Fortsatt fokus på försäljningsarbetet Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017: Ett händelserikt kvartal - starkt ökande intresse för Advenica och strategiskt viktiga affärer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-16 Advenica Advenicas valberedning inför årsstämman 2018 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Advenica Advenica signs one of the most significant orders so far in Finland - worth approximately MSEK 2.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Advenica Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland - värd 2,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Advenica Penser Access: Advenica - Marknadsoffensiv med 2020 i sikte Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Advenica Advenica grows its commitment to The Swedish Transport Administration (Trafikverket) with a three year agreement for crypto-solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-25 Advenica Advenica utökar sitt åtagande hos Trafikverket genom ett 3-årigt avtal för kryptolösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Advenica The Swedish Transport Administration (Trafikverket) signs a three year agreement with Advenica and place an initial ZoneGuard order of 1.9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Advenica Trafikverket tecknar 3-årigt avtal med Advenica och gör en initial beställning av ZoneGuard för 1,9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 Advenica The Swedish Defence Materiel Administration orders crypto products worth 27 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 Advenica Försvarets Materielverk beställer kryptoprodukter till ett värde av 27 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper chooses Advenica for risk and vulnerability analysis of information security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper chooses Advenica for risk and vulnerability analysis of information security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper väljer Advenica för risk- och sårbarhetsanalys av informationssäkerheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-08 Advenica Arctic Paper väljer Advenica för risk- och sårbarhetsanalys av informationssäkerheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017: Period präglad av intensivt försäljningsarbete samt framgångsrik nyemission Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Advenica Yet another order for Advenica - will provide services for the Swedish Defence Materiel Administration worth 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Advenica Ännu en beställning för Advenica - ska tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk till ett värde av 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Advenica Advenica achieves success in the East - signs orders worth approximately SEK 600 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Advenica Advenica når framgång i österled - tecknar ordrar om cirka 600 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Advenica FMV orders more cybersecurity products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Advenica FMV beställer fler produkter för cybersäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica A Swedish authority chooses Advenica's cybersecurity solutions in a new project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Advenica En svensk myndighet väljer Advenicas lösningar för cybersäkerhet i ett nytt projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Advenica Nyemissionen i Advenica tecknades fullt ut och bolaget tillförs 44,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Advenica Advenica appoints Markus Gursch as CEO in Austria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Advenica Advenica tillsätter Markus Gursch som VD i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Advenica Advenica offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017: Företrädesemission för att maximera Advenicas tillväxtmöjligheter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Advenica Advenica förstärker samarbetet med FMV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Advenica Advenica tar ännu en order på N3-godkänd datadiod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-28 Advenica Advenica inleder partnerskap med Dustin i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Advenica Advenica AB genomför företrädesemission av aktier om totalt cirka 44 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Advenica Advenica rekryterar Staffan Lundgren till tjänsten som VP för Professional Services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Advenica Advenica vinner order från en ny kund inom kritisk infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-02 Advenica Advenica har vunnit ytterligare en order från en nordisk myndighet motsvarande 1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Advenica Advenica mottar en order från en ny kund i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Advenica Advenica mottar en order från en ny kund i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 Advenica Advenica har tagit emot en strategisk order från en europeisk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Advenica Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Advenica Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Advenica Kompletterande information gällande stororder från en svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Advenica Advenica vinner ytterligare en stororder från en svensk myndighet till ett värde av 23,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Advenica Advenica blir medlem i The Node Pole Alliance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Advenica Advenica tillsätter Mikael Puska som VD i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Advenica Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Advenica Advenica medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Advenica Advenica uppnår en milstolpe i utvecklingen av cybersäkerhetsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Advenica Advenica uppnår en milstolpe i utvecklingen av cybersäkerhetsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Advenica Advenica mottar en mindre order från svensk myndighet värd drygt en halv miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Advenica Information om valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016: Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-03 Advenica Advenica levererar produkter motsvarande 10 MSEK till en stor myndighetskund i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Advenica Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 har godkänts till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Advenica Advenicas SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana har godkänts till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-27 Advenica Advenica anställer Jennie Henriksson som Senior Sales Executive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Advenica Advenica har vunnit en strategiskt viktig order från en EU-nation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Advenica Advenica expanderar - öppnar kontor i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-05 Advenica Advenica rekryterar PR-ansvarig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Advenica Advenica tillsätter säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Advenica Advenica lanserar säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-21 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni: Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-27 Advenica Advenica tecknar ramavtal med österrikiska försvarsmakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-23 Advenica Advenica delaktiga i svenskt säkerhetsindex för IT-säkerhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-22 Advenica Advenica omnämnd i Gartners rapport "Market Guide for Operational Technology Security" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-17 Advenica Advenica har mottagit order från försvarsmakten i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Advenica Advenica lanserar marknadens första kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade digitala attackerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Advenica Advenica rekryterar Richard Mauritsson till ny IT-chef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 Advenica Advenica lanserar version 2.4 av SecuriCDS DataDiode 1000i Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016: Ett kvartal enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Advenica Advenicas SecuriCDS Data Diode godkänd för SALAINEN/SECRET nivå av finsk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Advenica Advenica inleder samarbete med Radar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 Advenica Advenica publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 Advenica Strategisk order från Trafikverket på SecuriCDS ZoneGuard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 Advenica Rune Bengtsson ny VP Sales för Advenicas Enterprise Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Advenica Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-15 Advenica Advenica inleder partnerskap med norska informationssäkerhetsföretaget Fence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Advenica Advenica får order från befintlig kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Advenica Kommuniké från Advenicas extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-20 Advenica Advenica levererar krypteringsutrustning tillsammans med slovensk partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 Advenica Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Advenica Advenica inleder strategiskt samarbete med link22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-05 Advenica Advenicas huvudägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-02 Advenica Einar Lindquist ny VD för Advenica Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Advenica Partnerskap med innovativ norsk leverantör av molnbaserad säkerhetslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Advenica Sven Gruvstad avgår från Advenicas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Advenica Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015: Nya beställningar och lyckad produktlansering Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Advenica Advenica upplever stort intresse för nya lösningen SecuriCDS Data Diode Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-02 Advenica Advenica får produktbeställning från nordisk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Advenica Kommuniké från Advenicas årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Advenica Advenica lanserar nästa generations SecuriCDS Data Diodes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Advenica Advenica lanserar ny produkt som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Advenica Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-22 Advenica Banbrytande cybersäkerhetsinnovation som eliminerar dataläckage har beviljats patent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Advenica Bristande cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Advenica Huvudägarna i Advenica överlåter aktier till befintliga investerare i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-05 Advenica Advenica: Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-13 Advenica Advenica tecknar partneravtal med norska Bedriftssystemer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
2 May 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
3 May 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Årsstämma 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
24 Apr 2020 | Årligutdelning
12 Jun 2020 | Extrastämma 2020
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner