Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-05-26 AdderaCare AdderaCare har avhållit årsstämma - se stämmoanförandet digitalt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AdderaCare Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 AdderaCare AdderaCare publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 AdderaCare AdderaCare tillsätter affärsutvecklingschef och ny VD i Huka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 AdderaCare Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 AdderaCare AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 AdderaCare AdderaCare: Rättelse: pressmeddelande om Huka B.V. publicerades idag av misstag - kommunicerades ursprungligen 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 AdderaCare AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 AdderaCare AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Mar 2021 | AdderaCare

AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling

AdderaCare förvaltar aktivt en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn och bolagets strategi är att växa genom förvärv och organisk tillväxt. Bolaget förvärvar nu samtliga aktier i Huka B.V. Huka är ett nederländskt företag baserat i Oldenzaal som arbetar med specialfordon såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Företaget har över 40 års erfarenhet inom fältet och har distributörer i bl.a. USA, Sverige, Norge, Belgien och Tyskland. Under 2017 beräknas Huka ha en omsättning om cirka 5,2 MEUR med ett rörelseresultat (EBITDA) om cirka 485 KEUR.

Bas Kamp, VD för Huka kommenterar

”Jag är mycket glad och förhoppningsfull över att ha nått denna affärsöverenskommelse med AdderaCare. Huka har i över 15 år levererat specialfordon till Trident Industri AB och genom denna affär stärks vår relation ytterligare. Jag är övertygad om att vi genom AdderaCare som ny ägare kommer att kunna fortsätta vår långsiktiga utveckling med en ägare som ger oss möjligheten att expandera och växa ytterligare.”

Michael Hermansson, VD för AdderaCare kommenterar

”Detta förvärv kommer att passa mycket bra in i AdderaCare-familjen. Vi har stora planer för Huka och kommer att fokusera starkt inom fordonssektorn av Trident Industri AB. Genom detta förvärv har vi under de senaste 12 månaderna ökat AdderaCares omsättning konsoliderat med cirka 100 MSEK och överträffat våra målsättningar, vilket känns riktigt bra. Vi är mycket nöjda med att göra ett förvärv av ett bolag i Nederländerna, vilket är ett land som ligger i framkant inom hjälpmedelssektorn tillsammans med skandinaviska bolag. Genom förvärvet av Huka har vi fått in en bra fot på den nederländska marknaden och vi kommer fortsätta att scouta marknaden efter intressanta bolag.”

Finansiering av förvärv

AdderaCare förvärvar Huka till ett överenskommet företagsvärde om cirka 33,1 MSEK (baserat på en valutakurs där 1 EUR = 9,757 SEK). Justerat för kassa och långfristiga skulder uppgår den preliminära köpeskillingen till cirka 30,6 MSEK. Köpeskilling erläggs dels genom kontanter om cirka 15,3 MSEK finansierat genom banklån och dels genom en riktad nyemission om cirka 15,3 MSEK. Köpeskilling i form av kontanter har erlagts i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Huka. Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 december 2017.

Totalt emitteras 1 305 570 aktier i samband med förvärvet till en teckningskurs om 11,70 SEK (totalt cirka 15,3 MSEK). Aktiekursen om 11,70 SEK per aktie grundas på AdderaCares genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste 20 handelsdagarna, en dag före undertecknande av aktieägaröverlåtelseavtal. Den riktade nyemissionen kommer att kvittas i efterhand med anledning av ingått aktieöverlåtelseavtal. Vid registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att uppgå till 15 392 364 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 769 618,20 SEK.

Aktieägares företrädesrätt har frångåtts med anledning av att möjliggöra förvärvet och fullgöra ingått aktieöverlåtelseavtal samt etablera en förbindelse med de säljande partnerna som strategiska samarbetspartners. Styrelsen bedömer att de säljande parterna, utöver sin erfarenhet och kunskap om Huka, har goda förutsättningar att bidra med en betydelsefull insyn och kunskap kring den holländska marknaden och de aktörer som är verksamma inom AdderaCares verksamhetssegment, vilket förväntas vara AdderaCare till nytta. I syfte att ytterligare tillvarata befintliga aktieägares och bolagets intressen kommer aktierna i nyemissionen vara förenade med så kallade lock-up avtal. Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare.

Utspädningen till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 9,3 procent, men beräknas att öka AdderaCares vinst per aktie efter utspädning. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för förvärvet beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). Storleken på den eventuella tilläggsköpeskillingen står i relation till resultatutvecklingen i det förvärvade bolaget.

Tecknare i den riktade nyemissionen

B.A.S Beheer B.V.

Gibani Beheer B.V.

Johannes Antonius Maria Gortemaker

Rogier Halink

Lock up-avtal

I samband med den riktade nyemissionen har B.A.S Beheer B.V., Gibani Beheer B.V., Johannes Antonius Maria Gortemaker och Rogier Halink ingått s.k. lock up-avtal. Avtalen innebär att B.A.S Beheer B.V., Johannes Antonius Maria Gortemaker, Rogier Halink (”Parterna”) förbinder sig att bibehålla 100 procent av sina aktieinnehav i AdderaCare AB under de närmaste 24 månaderna, räknat från förvärvsdagen och att Gibani Beheer B.V. förbinder sig att bibehålla 100 procent av sitt aktieinnehav i AdderaCare AB under de närmaste sex månaderna, räknat från förvärvsdagen. Utan hinder av ovanstående får dock Parternas aktier avyttras om deras respektive anställning i Huka avslutas av annan orsak än brådskande orsak i den mening som avses i 678 § i sjunde boken i den nederländska civillagen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S,
Erimed-gruppen och Huka B.V. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.

2021-02-25 AdderaCare AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 AdderaCare Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 AdderaCare Extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 AdderaCare AdderaCare genomför riktad nyemission till Linc AB om 25 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 AdderaCare Penser Access: AdderaCare - Stabilt resultat i Q3'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-08 AdderaCare Erik Penser Bank inleder analys av AdderaCare och släpper VD-intervju Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 AdderaCare AdderaCare slutför HUKA-förhandling: Ger en positiv effekt på andra kvartalets resultat om 0,85 MEUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 AdderaCare Sista dag för handel med BTA i AdderaCare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 AdderaCare AdderaCares företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 AdderaCare Idag inleds teckningstiden i AdderaCares företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 AdderaCare AdderaCare AB offentliggör memorandum i samband med företrädes­emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 AdderaCare AdderaCare förhandlar om tilläggsköpeskilling för Huka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AdderaCare AdderaCare har avhållit årsstämma - se stämmoanförandet digitalt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AdderaCare Kommuniké från AdderaCare AB (publ) årsstämma den 27 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 AdderaCare AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 AdderaCare Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 AdderaCare AdderaCare beslutar om företrädesemission för att stärka Bolagets finansiella ställning inför fortsatta investeringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 AdderaCare AdderaCare uppdaterar bokslutskommunikén för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 AdderaCare AdderaCare justerar bokslutet 2019 efter kundförlust i dotterbolag - kan påverka tilläggsköpeskilling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Trident varslar om korttidspermittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Komikapp varslar om korttidspermittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Erimed varslar sin personal om permittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 AdderaCare AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 AdderaCare AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 AdderaCare VD Marianne Sernevi förvärvar aktier i AdderaCare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 AdderaCare Se VD Marianne Sernevis presentation av AdderaCare från Stora Aktiedagen i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 AdderaCare AdderaCare presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 25 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Addera care Addera care: Analysguiden: En chans till nystart Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Erimed-gruppen rekryterar ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 AdderaCare Huvudägare och styrelseledamöter ökar sina innehav i AdderaCare AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 AdderaCare AdderaCare: Rickard Persson slutar som VD för Erimed-gruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 AdderaCare AdderaCare: Beslut om tilldelning i riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 AdderaCare AdderaCare genomför riktad nyemission till strategisk investerare om cirka 3,9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 AdderaCare AdderaCare: Riktad kvittningsemission fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 May 2021 | Årsstämma 2020
27 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
11 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner