Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 May 2022 | Absolent Air Care Group

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022

Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 19 maj 2022. Årsstämman har genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie, motsvarande    22 641 936 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 23 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med start den 27 maj 2022.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman och Gun Nilsson, med Johan Westman som ordförande för styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelseordföranden samt 200 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Joakim Falck utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner

 

Ytterligare information:

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på https://absolentgroup.com/corporate-governance/annual-general-meetings

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: ir@absolentgroup.com                                          

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Beslut-fran-arsstamma-i-Absolent-Air-Care-G.pdf

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Rapporter Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAR REKRYTERAT NY VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAS RECRUITED A NEW CEO Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP CONVERTS TO IFRS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP GÅR ÖVER TILL IFRS Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3