Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-25 SECITS Secits Holding AB Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 25 Feb 2021 | SECITS Holding

Secits Holding AB Bokslutskommuniké 2020

SECITS HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Fjärde kvartalet oktober – december 2020

· Intäkterna minskade till 10 345 (17 573) KSEK

· EBITDA uppgick till 156 (2 465) KSEK

· Resultat per aktie var -0,08 (0,04) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -456 (7 140) KSEK

· Likviditeten uppgick till 4 078 (3 188) KSEK

· Soliditeten var 32,2 (25,9) procent

Helåret 2020

· Intäkterna minskade till 31 479 (48 209) KSEK

· EBITDA uppgick till -5 861 (-3 983) KSEK

· Resultat per aktie var -0,87 (-0,82) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 393 (2 584) KSEK

·

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Totalt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 såldes på marknaden för sammanlagt 3,7 miljoner kronor före transaktionskostnader. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En icke-bindande avsiktsförklaring ingicks om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.

Nyckeltal

KSEK Q4 2020 Q4 2019 Helår 2020 Heålår 2019
1 okt 2020 –
31 dec 2020
1 okt 2019 – 31 dec 2019 1 jan 2020 – 31 dec 2020 1 jan 2019- 31 dec 2019
Intäkter 10 345 17 573 31 479 48 209
EBITDA 156 2 465 -5 861 -3 983
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
-456 7 140 -3 393 2 584

VD HAR ORDET

Grunden lagd för högre tempo

När jag ser tillbaka på 2020 har det varit ett år av hårt och målmedvetet arbete, under en pandemi som gjorde att många processer drog ut på tiden. Även om vi under 2020 inte fick de resultat vi tidigt i våras såg framför oss, har vi idag en mycket mer stabil plattform att växa från. Jag är övertygad om att detta kommer att märkas under 2021, även om pandemin består.

När jag kom in som VD i april gick verksamheten på sparlåga till följd av pandemin, men även till följd av en trubbig strategi. I maj genomförde vi en riktad emission som utökade vår aktiva ägargrupp. Gemensamt utvecklades en klar vision för bolaget. Det resulterade i att vi idag har en ny styrelse, en ny strategi, och ett nytt produkterbjudande. Jag upplever att engagemanget kring bolaget är starkt på alla nivåer, från ägare och styrelse till ledning och medarbetare.

I skymundan, men lika viktigt är att vi under det gångna året också gjorde ett gediget kvalitets-arbete, stärkte våra interna processer och byggde en struktur att växa i. För att få utväxling på det uppdaterade kunderbjudandet har vi parallellt också stärkt vår säljorganisation. Vi är idag ett i stora delar annat bolag än vad vi var för ett år sedan. Ett bolag som klarar att hantera en väsentligt större affär än den vi har idag.

Målet för 2021 är således tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Från att under fjolåret fokuserat på att ta fram produkter kommer vi i år fokusera på att sälja dem. Här handlar det om att nå ut till för oss nya, men väl definierade kundgrupper, bland annat inom bygg- och fastighetssektorn. Siffrorna för fjärde kvartalet antyder att vi börjat en positiv resa, men vi har långt mycket mer att hämta. Marknaden för säkerhetstjänster växer, och vi är idag väl positionerade för att dra fördel av denna tillväxt.

För att öka tempot ytterligare siktar vi även på att växa genom förvärv. De affärer vi vill göra ska inte bara addera sin egen affär, utan också bidra till att vi bygger en gemensam affär. Första steget är avsiktsförklaringen med Bevakningsgruppen som vi annonserade i januari. Bevakningsgruppen är väl sedda på marknaden och har en väsentligt större affär än vår. Huvuddelen av deras verksamhet är olika typer av väktartjänster och personskydd, ett område där vi inte verkar idag. En bemannad auktoriserad larmcentral är under utveckling och den enskilt viktigaste nyckeln i affären.

Möjligheterna är många fler, men först måste vi förstås göra klart affären. Jag ser fram mot ett spännande 2021.

Jens Wingren, VD

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Jens Wingren, CEO

Tel: 073-037 90 70

E-post: jens.wingren@secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Q420.pdf
Secits-BK-2020-Q4-2020.pdf

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

2021-01-22 SECITS Secits ingår avsiktsföklaring om att förvärva Bevakningsgruppen för ca 70 MSEK genom en apportemission. Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 SECITS Secits optionslösen i december Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 SECITS Secits Holding AB Delårsrapport januari - september 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-26 SECITS Förändring i Secits Holding ABs styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 SECITS Secits har sålt teckningsoptioner för 3,7 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-20 SECITS Secits avser sälja teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-11 SECITS Teckningsperiod och -kurs för SECITS Holdings teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-10 SECITS Secits stärker ledningen med Charlotte Törsleff Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-04 SECITS Nina Kronberg ny CFO på Secits Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 SECITS Delårsrapport april-juni 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-24 SECITS Per Holmgren lämnar Secits styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-25 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 SECITS Erik Selin ny storägare i Secits med 7,8% Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 SECITS Secits satsar på tillväxt med Saas-modell Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-28 SECITS Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-28 SECITS Secits förlänger lånet från Formue Nord Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-28 SECITS Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 SECITS Secits tar in 7,5 MSEK genom en riktad nyemission till långsiktiga investerare Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 SECITS Secits avser genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-26 SECITS Kvartalsrapport januari-mars 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-14 SECITS Secits säger upp samarbetet med tidigare VD Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 SECITS Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 SECITS Secits Holding AB bjuder in till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 SECITS Secits Holding AB lämnar årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-17 SECITS Uppdatering avseende Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 SECITS Diös och Secits ingår avropsavtal om uppkopplade trygghetskameror Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 SECITS Secits bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-02-12 SECITS Secits Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK till Formue Nord med rörelsemedel. Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 SECITS Rättelse, Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef. Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 SECITS Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef. Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 SECITS Komplettering - Kvartalsrapport juli - september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 SECITS Kvartalsrapport juli - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-21 SECITS Secits erhåller en stor order av en central svensk myndighet Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 SECITS Överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm bifallen. Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-07-24 SECITS Förändring i Secits Holding AB:s styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 SECITS Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 SECITS GANT och SECITS ingår avtal om säkerhetslösningar. Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-28 SECITS Kommuniké från årsstämman 2019 i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 SECITS Secits stärker samarbetet med Fortinet Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 SECITS Secits Holding AB bjuder in till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 SECITS Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 SECITS Secits Holding AB lämnar årsredovisning 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 SECITS SECITS Holding AB genomför ett effektivitetsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 SECITS Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg [- överklagan pågår] Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 SECITS SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-06 SECITS Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1) startar idag den 6 mars 2019. Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 SECITS Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-12 SECITS Secits inför kvartalsrapportering Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-05 SECITS Ingka Centres i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 SECITS SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 SECITS SECITS tecknar samarbetsavtal med A3 IT AB för molnbaserade IP kameratjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 SECITS Secits Holding AB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB med målet att expandera inom ett nytt affärsområde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 SECITS SECITS tecknar avtal med ett svenskt ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade varularmslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 SECITS Rättelse: Företrädesemissionen tecknades till 3 058 000 miljoner kronor motsvarande 48,29 procent, därmed är 15 miljoner säkrat för vidare expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 SECITS Företrädesemissionen tecknad till 3 058 000 miljoner kronor, motsvarande 48,29 procent därmed är 15 miljoner säkrat vidare expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 SECITS Secits tecknar nytt mångmiljonavtal och påbörjar leverans till en central svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 SECITS Formue Nord Markedsneutral A/S lämnar teckningsanmälan om 1MSEK utanför det konvertibelarrangemang som avtalats mellan parterna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-08 SECITS Offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission om 6,3 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-08 SECITS Avtal ingått om konvertibelbaserad kapitalfacilitet om 12 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-07 SECITS Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 SECITS Förtydligande samt en mindre korrigering av pressmeddelande av den 30 maj, avseende långsiktig finansieringslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 SECITS Secits Holding AB säkrar långsiktig expansionsfinansiering och genomför företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 SECITS Secits Holding AB lämnar årsredovisning 2016/2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 SECITS Secits levererar trygghetskameror till nytt dygnet-runt- öppet butikskoncept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 SECITS Secits levererar säkerhetslösningar till Stadium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-19 SECITS Secits levererar kroppsburna trygghetskameror till kollektivtrafiken i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 SECITS Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017* Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 SECITS SECITS tecknar avtal med ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade varularmslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2017
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
31 May 2020 | Årsstämma 2019
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
20 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
29 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner