Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 15 Aug 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Andra kvartalet (perioden 1 januari – 30 juni 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 181 (72)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 383 (-5 962)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 477 (-4 340)

Viktiga händelser under kvartalet

 • ChemoTechs produkt IQwave 3.0 CE-system kan fortsätta säljas i EU utan att bli certifierad för MDR fram till 2028
 • ChemoTech uppdaterade säljprognoser för 2023 till att omfatta 15 nya kommersiella installationer.
 • ChemoTech tillfördes ca 7,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3.
 • Vetiqure erhöll order från Kalifornien i USA till ett värde av 28 kUSD.
 • Vetiqure erhöll order från en stor veterinärkedja i USA uppgående till 120 kUSD
 • Vetiqure erhöll order från ett specialisthästsjukhus i Strömsholm med ett hyresavtal som kan generera intäkter på ca 15 kEUR per år.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • ChemoTech erhåller godkännande av patentansökan i Japan.  

VD har ordet

Ett kvartal som visar färdriktningen

Trots att vi inte nådde våra egna förväntningar under kvartalet, kan vi med glädje konstatera att det andra kvartalet 2023 på många plan var Bolagets bästa med en stark utveckling för våra två affärsområden – Animal Care och Human Care. Det är roligt att se att vårt hårda arbete inom försäljningen äntligen börjar ge resultat inom Animal Care och att vår prisstrategi för vetIQure™ accepteras av kunder såväl i Skandinavien som i USA. Vi hade dock räknat med att nå ytterligare ett antal installationer även inom Human Care där antalet aktiva förhandlingar fortsätter att öka varje vecka.

Fortsätter vi i denna riktning kommer det framtida kapitalbehovet att minska betydligt, samtidigt som vi ökar vår möjlighet till långsiktig finansiering. Trots att vi med existerande krediter och förväntade intäkter beräknar klara oss året ut så ligger den långsiktiga finansieringen tillsammans med försäljning högst upp på tredje kvartalets agenda.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 181 KSEK och gav ett resultat om -6 383 KSEK.

Kassaflödet följde dessvärre inte med i samma takt på grund av förseningar i etablering av bank- och skattekonton i ChemoTechs dotterbolag i USA.

Animal Care

Under perioden erhölls två betydande order från USA där man, efter lyckade utvärderingar, beslutade sig för att köpa in totalt fem vetIQure enheter. Dessa kunder äger och driver tusentals veterinärkliniker på den amerikanska och europeiska marknaden vilket skapar en mycket stor tillväxtpotential. 

Vi rapporterade även om en efterlängtad installation av en vetIQure-enhet på ett specialisthästsjukhus i Strömsholm – en order som följer en utvärdering om drygt sex månader där hästar med melanom och sarkoider (ytliga tumörer) med framgång behandlats med TSE.

Efter periodens utgång erhölls även en order från ett veterinäruniversitet i London. Även i detta fall har sarkoider framgångsrikt behandlats med TSE-teknologin. Dessa behandlingar har kunnat utföras utan att djuren har behövt sövas vilket innebär en stor kostnads- och tidsbesparing för kliniken, samtidigt som behandlingen blir skonsammare och mer lättadministrerad.

Dessa utvärderingar ser vi som ett viktigt erkännande av vår teknologi och gör oss än mer övertygade om att TSE kommer tjäna som en viktig komponent i framtidens cancerbehandlingar av djur.

Human Care

Inom Human Care har intresset för IQwave™ och TSE-teknologin vaknat och vår indiska organisation fortsätter att öka antalet aktiva förhandlingar gällande nya installationer.

Vi kommunicerade under kvartalet en prognos om 15 kommersiella installationer i landet innan årets utgång, vilken vi inte ser någon anledning att revidera utifrån pågående dialoger med potentiella kunder.

Den studie som pågår på AIIMS i Jodhpur, vilken har potential att göra TSE till en standardbehandling (Standard of Care) för huvud-, hals- och bröstcancer i Indien, fortlöper och vi hoppas kunna återkomma med en uppdatering avseende delresultat under det tredje eller fjärde kvartalet.

Finansiell ställning

Under perioden tecknades en förlängning av befintliga kreditramar från externa finansiärer, större aktieägare och ledning, vilket ger bolaget 2 miljoner kronor i outnyttjade medel utöver befintlig likviditet på cirka 4 miljoner kronor. Denna finansiering ska ses som kortsiktig och vi ser löpande över den finansiella ställningen för att säkerställa en kapitalstruktur som gynnar Bolagets långsiktiga utveckling och tar till vara aktieägarnas intressen.

I takt med att vi säkerställer ytterligare order är vi optimistiska över att likviditeten ska kunna stärkas betydligt under årets andra hälft.

Även om kommersialiseringsfasen dragit ut på tiden, ser vi positivt på hur Bolaget har utvecklats under året. Vi kommer fortsatt att fokusera på försäljning och installationer av TSE-system för att nå större återkommande kassaflöde från försäljning av behandlings-kits, samt hyresintäkter från TSE system.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-15 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

2023-07-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får patent i Japan för sin unika tumörspecifika och dynamiska cancerbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a patent in Japan for its unique tumor-specific and dynamic cancer treatment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has renewed existing loans from external lenders, larger shareholders and members of the board and CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har förnyat befintliga lån från externa långivare, större aktieägare samt styrelseledamöter och VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 ChemoTech ChemoTech: Vetiqure vill härmed tacka sina kunder, distributörer och partners för ett framgångsrikt första halvår! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 ChemoTech ChemoTech: Vetiqure would like to thank its customers, distributors and partners for a successful first half of the year! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 ChemoTech Rättelse: ChemoTechs Animal Care-division tilldelade leverantörskontrakt med MedVet; får en order på 1,3 MSEK i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 ChemoTech Correction: ChemoTech's Animal Care division awarded supplier contract with MedVet; receives an 1,3 MSEK order in the USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 ChemoTech ChemoTech's Animal Care division receives a 1.3 MSEK order and becomes preferred supplier to leading veterinary group in the USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 ChemoTech ChemoTechs Animal Care-division får en order på 1,3 MSEK och blir föredragen leverantör till ledande veterinärkedja i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes an interview with newly appointed chairman of the board Robin Sukhia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar intervju med nytillträdde styrelseordföranden Robin Sukhia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Redeye Redeye: Scandinavian ChemoTech Q1 - Positive clinical performance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 ChemoTech Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Updates from our animal care unit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Uppdateringar från vår animal care verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech Animal Care unit installs its first commercial installation at Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care enhet installerar sin första kommersiella installation på Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's product, IQwave 3.0 CE system, can continue to be sold in the EU without being re-certified until 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs produkt, IQwave 3.0 CE-system, kan fortsätta att säljas i EU utan att bli omcertifierad fram till 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (RETRANS) Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (OMS) Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Warrants of series TO3 were subscribed to approximately 65.14 percent and Scandinavian ChemoTech receives approximately SEK 7.44 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades till cirka 65,14 procent och Scandinavian ChemoTech tillförs cirka 7,44 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar 2022 års årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech updates its focus in Human Care as new management make progress in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech uppdaterar sitt fokus inom Human Care i takt med att ny ledning gör framsteg i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech The last day of trading in the warrants of series TO3B in Scandinavian ChemoTech AB is today, April 20, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3B i Scandinavian ChemoTech AB är idag, den 20 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB:s styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB's Board of Directors and management team exercise warrants of series TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Center of Excellence för Animal Care i USA gör vinst på TSE under det första året Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Centre of Excellence for Animal Care in the USA makes profit on TSE in the first year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech The nomination committee proposes changes to Scandinavian ChemoTech's board to strengthen the focus on commercialization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Valberedningen föreslår förändringar i Scandinavian ChemoTechs styrelse för att stärka fokus på kommersialisering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTech bjuder in till livesänd intervju med vd Mohan Frick Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B i Scandinavian ChemoTech AB har fastställts till 4,79 SEK per aktie, nyttjandeperioden inleds den 11 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech The exercise price for subscription of warrants of series TO3A and TO3B in Scandinavian ChemoTech AB has been set at SEK 4.79 per share, the exercise period begins April 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får den slutliga orderbekräftelsen från Australien för ett forskningsprojekt på ett ledande hästcentrum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives the final order confirmation from Australia for leading equine centre research project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ger en uppdatering gällande bukspottkörtelpatienter i Ukraina - siktar på multinationella TSE-studier i samarbete med partners som nästa steg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech provides update on pancreas patients in Ukraine - aims for multinational TSE-studies in cooperation with partners as the next step Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a granted patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får ett beviljat patent i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives new approval in Japan for its TSE for deep seated tumours Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får nytt godkännande i Japan gällande TSE för djupt sittande tumörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar och presenterar på LSI Emerging Medtech Summit i Kalifornien, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech participates and presents at the LSI Emerging Medtech Summit in California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 ChemoTech Redeye initierar analys av ChemoTech - ser stor potential vid klinisk validering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 2,02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) carries out a directed share issue and receives approximately 2.02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with TSE continues to have a good quality of life Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Patienter med pankreascancer i Ukraina som behandlats med TSE fortsätter att ha god livskvalitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från Australien och USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives orders from Australia and the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar klinisk strategiuppdatering från Medical Director Dr Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes clinical strategy update from Medical Director Dr. Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments at the Royal Veterinary College shows very promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar vid Royal Veterinary College visar mycket lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Medical Director presenterar klinisk strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Medical Director presents clinical strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presents at Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Bukspottkörtelcancerpatienter i Ukraina som behandlats med Tumörspecific Elektroporation™ (TSE) fortsätter att förbättras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with Tumour Specific Electroporation™ (TSE) are continuing to improve Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar utfördes på tre hästar utan generell anestesi vid Royal Veterinary College i London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments were performed on three horses without general anaesthesia at the Royal Veterinary College in London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar vd-intervju Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech changes Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech byter Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs significant Clinical Evaluation Agreement with The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar betydande kliniskt utvärderingsavtal med The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Viktig uppdatering angående cancerpatienter som behandlats med IQwave™ Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE) på Ulis Hospital i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Important update regarding cancer patients treated with IQwave™ Tumour Specific Electroporation™ (TSE) at Ulis Hospital Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB announces outcome in rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Trading of unit rights in Scandinavian ChemoTech's ongoing issue is extended Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Handel med uniträtter i Scandinavian ChemoTechs pågående emission förlängs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (OMS) ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (RETRANS) ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs exclusive distribution agreement for the Australian and New Zealand market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar exklusivt distributionsavtal för den australiensiska och nyzeeländska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives purchase order from FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Styrelsemedlemmar i Scandinavian ChemoTech tecknar fullt i pågående emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Board members of Scandinavian ChemoTech fully subscribe to the current issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech expands its management team with further clinical competency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech utökar sin ledningsgrupp med ytterligare klinisk kompetens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech och India-Sweden Healthcare Innovation Centre firar starten av den kliniska studien på AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech and the India-Sweden Healthcare Innovation Centre celebrate the start of the clinical trial at AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar senareläggning av kvartalsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces postponement of the quarterly report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes prospectus due to rights issue of units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Rättelse: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Correction: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patient in Ukraine discharged after TSE treatment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Bukspottskörtelscancerpatient i Ukraina utskriven efter TSE behandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: The Board of Directors resolves on a rights issue of units of approximately SEK 20.1 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used to treat pancreatic cancer at Ulis hospital in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används för att behandla bukspottkörtelcancer på Ulis sjukhus i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används som förstahandsbehandling med positivt kliniskt resultat i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used as first-line treatment with great clinical outcome in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: A published case series study indicates that TSE can be performed without general anaesthesia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: En publicerad fallserie studie indikerar att TSE kan utföras utan generell anestesi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE treatment of two dogs at FloridaWild veterinary hospital shows promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandling av två hundar på veterinärsjukhuset FloridaWild visar på lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech welcomes new energy to its management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB receives a first order from Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB erhåller en första order från Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs an exclusive distributor agreement for Turkey with Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver exklusivt distributörsavtal för Turkiet med Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs agreement with a German AniCura clinic for participation in a study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver avtal med tysk AniCura-klinik för deltagande i studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q2 January - June 2022 - Executive Summary Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens finances by raising a loan of 2.5 MSEK from board and CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech stärker finanserna genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse och VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023